Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

13/01/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Ter inzage
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage.


* het oprichten van een middenspanningsruimte op een perceel aan de Kruisboog te Houten ten name van REMU n.v.

* het oprichten van een middenspanningsruimte op een perceel nabij de Veerwagenweg te Houten ten name van REMU n.v.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage.


* het oprichten van 3 paardenstallen op een perceel aan de Provinciale-weg 41 te Schalkwijk ten name van J.A. van Dam.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Patriottenland 24 te Houten ten name van A.H.A. Meeuwissen.

* het vergroten van een woning op het perceel Biesterlaan 79 te Schal-kwijk ten name van R.A.T.M. Vermeulen.
* het vergroten van woningen op de percelen Biesterlaan 78 en 80 te Schalkwijk ten name van R.J.J. Musters.

* het vergroten van een woning op het perceel Koolmeeshaag 53 te Houten ten name van E. van Doorn en M.I.C. Sutherland.
* het oprichten van een rioolgemaal op een perceel aan de Leedijk te Houten ten name van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
* het vergroten van een woning op het perceel Boekweitoord 1 te Houten ten name van J.M. Gresnigt.

* het restaureren van het pand op het perceel Neereind 29 te Schalkwijk ten name van B.A. Heijman.

* het verbouwen van een garage op het perceel Florijnslag 34 te Houten ten name van G.H.M. Oude Wansink.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder

1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplan-nen genoemd onder 3 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woning-wet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder

9 tot en met 11, te verlenen met toepas-sing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 27 januari 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De meldingen en de bouwplannen liggen vanaf 14 januari 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer 1.32 (telefoon 030 - 639 28 16). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (S98362) Peppelkade 48, betreft het oprichten van een gebouw voor naschoolse opvang

* (D98601) Dovenetelhof 15, betreft het vergroten van een woning
* (D98481) Schuilhoeve 54, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H98599) Meerkoetweide 69, betreft het vergroten van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (H99001) Pr. Willem Alexanderweg 18, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (D99002) Wickenburghseweg 85, betreft het oprichten van een dierenver- blijf

* (D99003) Richterserf 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99004) Valkeniersborch 8 en 4 en 4-A, betreft het plaatsen van dakka- pellen

* (D99005) Kon. Emmaweg 63 en 65, betreft het vergroten van woningen
* (H99006) Hoeksedijk 1, betreft het plaatsen van een stacaravan
* (S99007) Mathaakveld 7 en 9, betreft het vergroten woning en plaatsen van luifels

* (S98008) Wilgenkade, betreft het oprichten van een middenspanningsruimte

* (C99009) Bosmeer 11, betreft het oprichten van een woning
* (H99010) Boekweitoord 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99011) Frankenpoort 30, betreft het vergroten van een woning
* (D99012) Kloostergaarde 14, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Wet milieubeheer
De volgende aanvraag om een milieuvergunning is binnengekomen:


* Dierenpension Hendrikshoeve, voor het oprichten en in werking hebben van een dierenpension aan de Veerwagenweg ong. in Houten. Wij zijn van plan deze oprichtingsvergun-ning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 1.32) vanaf morgen tot en met 10 februari 1999 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na deze termijn ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.

U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoon-lijke gegevens niet bekend te maken.

Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelinge bedenkingen worden ingebracht. Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovengenoemde periode moet worden gehouden.

Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30,

3990 DA HOUTEN.

Als u nog vragen heeft of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (030 - 639 27 42, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Melding Wet milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publica-tie op grond van art. 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De meldingen liggen ter inzage van 14 januari tot en met 10 februari 1999 in kamer 1.32 op het gemeentehuis.

Besluit woon- of kantoorgebouwen


* De heer J. van Tuyl, directeur algemene zaken TNT uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit woon- en kantoorge-bouwen op een kantoorgebouw aan de Meidoornka-de 14 in Houten;

* Van Hoogevest ontwikkeling B.V. uit Amersfoort meldt het oprichten van een kantoorge-bouw aan De Molen 2 t/m 6 in Houten;
* Bouwbedrijf De Waal Utrecht B.V. meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan De molen 1 t/m 11;

* Nederrijn II C.V. uit Dordrecht meldt het oprichten van een woon- of kantoorgebouw aan De Slag te Houten;

* Delta international B.V. uit Houten meldt het oprichten van een kantoorgebouw aan de Pelmolen 11 en 13 te Houten.

Besluit scholen en opleidingsinstituten


* De heer Th. van der Zon van Architektenbureau Theo van der Zon uit Amsterdam meldt het uitbreiden of wijzigen van een school of opleidingsinstituut aan de Hobbedijk te Houten (AOC terrein);

Besluit akkerbouwbedrijven


* De heer D.A. van Maaswaal uit 't Goy meldt het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting aan de Beusichemse-weg 40 in 't Goy;
* De heer J.G.M. van Oostrom uit 't Goy meldt het uitbreiden of wijzigen van een fruitteelt-bedrijf- aan de Beusichemseweg 28 in't Goy;

Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer


* Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden meldt het oprichten van een rioolgemaal aan de Leedijk in Houten;

Besluit detailhandel milieubeheer


* De heer Haveman van Welkoop Haveman en Verhoef V.O.F. uit Houten meldt het uitbrei-den/wijzigen van een detailhandel aan de Standerdmolen 16 in Houten;

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer


* De heer A.A.H. Gruters uit Houten meldt het uitbreiden of wijzigen van een herstel-inrichting voor motor-voer-tui-gen aan de Brink 1b in Schalkwijk;

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer


* Bouwonderneming van Bekkum Houten B.V. meldt het oprichten van een houtbewerkend bedrijf aan de Hoofdveste 7 te Houten;

Besluit opslag propaan milieubeheer


* G.J.A de Klerk uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 26 in Schalkwijk;

* G.J.A de Klerk uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een reeds opgerichte inrichting aan de Lekdijk 52 in Schalkwijk;

* A.A.J.M. Geuskens uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 20 in Schalkwijk;

* A. Bosschardt uit Tull en 't Waal meldt het van toepassing worden van het Besluit opslag propaan op een inrichting aan de Lekdijk 78 in Tull en 't Waal;

* J.C.J. van Rooijen uit Houten meldt het oprichten van een inrichting (voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan) aan de Binnenweg 19 in Houten;

Besluit propaan in de bouw milieubeheer


* Ballast Nedam Woningbouw uit Utrecht meldt het oprichten van een inrichting, voor zover dit oprichten betrekking heeft op het bewaren van propaan op een bouwplaats aan de Binnenweg in Houten (plan Loerik II);

Besluit horecabedrijven milieubeheer


* De heer J.M. Elbertse uit Houten meldt het oprichten van een horecabedrijf aan Molenland 11 te Houten;

Meldingen art. 8.19 Wet milieubeheer


* Fa. S. de Gier en Zn. meldt het uitbreiden van een inrichting aan de Provincialeweg 63/63a in Schalkwijk.

Vergunningaanvraag Rijksmonument
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het herbouwen/restaureren van kasteel "Heemstede", Heemsteedseweg 26 te Houten.
Dit pand is een rijksmonument. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer
1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Vergunningaanvraag Rijksmonumement
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het bouwen van twee bouwhuizen op het terrein van kasteel Heemstede, Heemsteedseweg 22 en 24 te Houten. Deze panden vallen onder de monumentenwet. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Vergunning drank- en horecawet
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten zijn voornemens om een vergunning volgens artikel 3, lid 1 onder a van de drank- en horecawet (voor het verstrekken van alcohol-houden-de dranken) te verlenen aan Stichting Enter voor het pand Veerwagenweg 51 te Houten (Jongerencentrum Chipolata).
Deze vergunning ligt gedurende één week ter inzage in het Wooninformatiecentrum van de gemeente Houten. Als u bedenkingen heeft met betrekking tot deze vergunning, kunt u deze tot 20 januari 1999 kenbaar maken. Bij het Wooninformatiecentrum kunt u schriftelijk uw bedenkin-gen kenbaar maken.

Houten, 13 januari 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen B&W gemeente Houten '
Lees ook