Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 24/08/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

- (D99187) Snoeksloot 200, betreft het vergroten van een woning
- (W99326) Edelhertakker 39, betreft het plaatsen van dakkapellen
- (X99271) Pr. Marijkeweg 17 en 19, betreft het vergroten van twee woningen

- (D99277) Gaffelveld 25 en 23, betreft het oprichten van bergingen
- (C99214) Stuwmeer 94, betreft het plaatsen van een berging
- (H99255) Florijnslag 10, betreft het vergroten van een woning
- (S99098) Overdam II, betreft het oprichten van 183 woningen
- (G99554) Hofstad I, betreft het oprichten van een APANK-huisje
- (X99283) Schegcamp 16, betreft het plaatsen van een dakkapel Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
- (H99348) Rietdijk 3, betreft het oprichten garage/berging met paardenstal en oefenbak alsmede veranderen woning
- (D99349) Kruisvaardersland 16, betreft het vergroten van een schuur Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.67 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvraag om een milieuvergunning is binnengekomen:
- de heer M.A.J. van Rijn, voor aanvraag van een revisievergunning Wet milieubeheer voor een veehouderij aan de Kanaaldijk Zuid 5 in Houten. De eind-datum is 23 september 1999.
Wij zijn van plan deze vergunning verlenen.

De ontwerp-beschikking(en) en bijbeho-ren-de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.19 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schrifte-lijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelin-ge bedenkingen worden ingebracht.
Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovenge-noemde periode moet worden gehouden. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Op de volgende aanvraag om een milieuvergunning is een besluit genomen:

- N.V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht, voor oprichten en inwerking hebben van een windturbine gelegen aan De Staart 5 te Houten. De eind-datum is 7 oktober 1999.
Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. Tegen de ontwerpbeschikking zijn bedenkingen ingediend. Hierdoor is de beschikking gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.19 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van ¦ 210,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:
a) de aanvrager;
b) de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
c) diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschik-king bedenkingen hebben ingebracht; d) enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen. (Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:
1. het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Futenweide 26 te Houten ten name van
E.A.M. van Maarseveen.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

2. het plaatsen van dakkapellen op het perceel Meercamp 51 te Houten ten name van R.F. Prick van Wely.

3. het vergroten van een woning op het perceel Stadhoudersland 1 te Houten ten name van A.C. Knulst.

4. het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Bosmeer 16 te Houten ten name van H.W.G. van Ginkel.

5. het oprichten van 40 woningen in Loerik IV te Houten ten name van WCN Molenland BV.

6. het plaatsen van dakkapellen op het perceel Dukaatslag 106 te Houten ten name van F.R.F. van Haack.

7. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tappersgilde 2 te Houten ten name van F. Oosterheerd.

8. het vergroten van een woning op het perceel Commandeursboch 14 te Houten ten name van M. van Giessen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 5, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 6 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 8 september
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 26 augustus 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 25 augustus 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

Deel: ' Openbare kennisgevingen B&W houten - 9211 '
Lees ook