Gemeente Den Helder

25-06-2002
Openbare kennisgevingen
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Diaconiestraat 27, voor het verbouwen en renoveren van de woning (ontvangen 14 juni 2002);

-Nieuwe Haventerrein, voor het verbouwen en renoveren van gebouw 026 (ontvangen 17 juni 2002);

-Jacob van Heemskerckstraat 23, voor het verbouwen en uitbreiden van de zolderverdieping van de woning (ontvangen 17 juni 2002);
-Malzwin Noord, voor het bouwen van een woongebouw met 5 appartementen (ontvangen 17 juni 2002);

-Malzwin Zuid, voor het bouwen van een woongebouw met 5 appartementen (ontvangen 17 juni 2002);

-Malzwin 1120, voor het maken van een extra raam in de zijgevel van de woning (ontvangen 17 juni 2002);

-P.W.A.-singel 108, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 17 juni 2002);

-Doorzwin 3628, voor het maken van een extra verdieping op de woning (ontvangen 17 juni 2002);

-Kruiszwin 1141, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 18 juni 2002);

-De La Reijstraat 17, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 18 juni 2002);

-Kanaalweg 36, voor het uitbreiden van de keuken van de woning (ontvangen 18 juni 2002);

-Vogelzand 4201a, voor het plaatsen van zonnepanelen in de voor- en achtergevel van de woning (ontvangen 20 juni 2002);
-Schoenerstraat 2e, voor het plaatsen van een kozijn in het achtergeveldakvlak van de woning (ontvangen 20 juni 2002);
-Vliestroomlaan 16, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 20 juni 2002);

-Noordzeestraat 68, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 20 juni 2002).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-Zwanenbalg 1201, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning (verzenddatum 14 juni 2002).
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Bloemstraat 26, voor het optrekken van de voorgevel van de woning (verzenddatum 18 juni 2002);

-Wezenstraat 19, voor het bouwen van een berging achter de woning (verzenddatum 18 juni 2002);

-Graaf Willem II - straat 90, het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 18 juni 2002);
-Janzenstraat 70, voor het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging achter deze woning (verzenddatum 18 juni 2002);
-Theodorus Rijkersstraat 72, voor het uitbreiden van de woning met een bijkeuken (verzenddatum 18 juni 2002);

-Wierbalg 1414a, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 18 juni 2002);

-Doorzwin 3323, voor het plaatsen van een extra verdieping op de woning (verzenddatum 18 juni 2002);

-Marsdiepstraat 379/381, voor het wijzigen van de toegangsdeur naar de bovenwoning en de pui van de voorgevel van het winkelpand (verzenddatum 14 juni 2002);

-Burgemeester Ritmeesterweg 17, voor het uitbreiden en herinrichten van de bouwmarkt (verzenddatum 14 juni 2002);

-Polderweg 1, voor het voor de duur van 1 jaar plaatsen van drie extra kantoorunits bij de brandweerkazerne (verzenddatum 19 juni 2002);
-Het Nieuwediep 34, voor het vergroten van het terras van het café (verzenddatum 19 juni 2002);

-Guldenmondweg, van rechtswege is een (bouw)vergunning verleend voor het bouwen van een opslagruimte bij het clubhuis (verzenddatum 12 juni 2002).
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag om bouwvergunning resp. melding bouwvoornemen ontvangen:
-Vogelzand 3246, voor het bouwen van een garage bij de woning;
-Wierbalg 2841, voor het uitbreiden van de woning;
- Praamstraat 2, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en resp. artikel 7 lid 4 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Vogelzand 1988"; artikel 3c, lid 3 onder c van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, 3e herziening (1994); en artikel 10, lid 1, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Nieuw Den Helder zuid-oost 1996". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u die vanaf vrijdag 28 juni 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd bij de woningen:
- Brakkeveldweg 34, vóór de woning;

- Dintelstraat 135, nabij de woning;

- Simon Blaauwboerstraat 34, vóór de woning;
- Van Hogendorpstraat 5, nabij de woning;

- Biesbosstraat 15, vóór de woning, voor de bewoner van Biesbosstraat 18;

- Heiligharn 336, nabij de woning;

- G.P. Blankmanstraat 6, nabij de woning;

- Drs. F. Bijlweg 116, nabij de woning.
De gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat. Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 8 augustus 2002 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.
De stukken liggen tot 8 augustus 2002 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Doorzwin 1205, voor het kappen van twee eiken, één esdoorn en twee prunus achter de woning, in het openbaar groen;
- Van Waardenburglaan 22, voor het kappen van één populier, in de speeltuin.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- J. Beenstraat 3, voor het kappen van één iep, achter de woning. Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 4 juli 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- A.L. Sinjewelplantsoen 14, voor het kappen van twee elzen, achter de woning;

- Prof. P.J. Blokstraat 25, voor het kappen van één den, voor de woning.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 27 juni 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen Den Helder '
Lees ook