Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 29

datum: week 29

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de portocabine bij de huisartsenpraktijk aan de Landbouwstraat 63a (ontvangen 6 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Dennenstraat 2 (ontvangen 6 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Middelzand 5303 (ontvangen 9 juli 2001);

-het vernieuwen en vergroten van de garage bij de woning Javastraat 78 (ontvangen 9 juli 2001);


-het bouwen van een erker aan de woning Boterzwin 4539 (ontvangen 9 juli 2001)


-het samenvoegen van de woningen Ceramstraat 31-33 (ontvangen 9 juli 2001);


-het wijzigen van de achtergevel van de woning Sternstraat 31, alsmede het bouwen van een berging bij deze woning (ontvangen 9 juli 2001);


-het vernieuwen van het dak van de woning Janzenstraat 2 (ontvangen 10 juli 2001);


-het vergroten van de kozijnen van de woning Vogelzand 4259 (ontvangen 10 juli 2001);


-het verbouwen van de woning Loodsgracht 38, alsmede het uitbreiden van de verdieping van deze woning (ontvangen 10 juli 2001);


-het maken van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 60 (ontvangen 10 julki 2001);


-het vernieuwen van de rijwielstallingen bij NS station Den Helder Zuid (ontvangen 11 juli 2001);


-het plaatsen van een noodlokaal bij het schoolgebouw aan de Korvetstraat 3 (ontvangen 12 juli 2001);


-het veranderen van de volière achter de woning Jan Verfailleweg 586 in een open berging (ontvangen 12 juli 2001);


-het plaatsen van een antenne op de marinekazerne Erfprins (ontvangen 12 juli 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het bouwen van een berging achter de woning De La Reijstraat 38 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1405 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Harpoenierstraat 6 (verzenddatum 10 juli 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een woon/werkgebouw aan de Texelstroomlaan 2 (verzenddatum 9 juli 2001);


-het bouwen van een berging met twee duivenhokken aan de Bremstraat 81 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Bassingracht 142 (verzenddatum 5 juli 2001);


-het wijzigen van de achtergevel van de woning Van Speykstraat 38 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Fazantenstraat 25 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Gasstraat 68 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het bouwen van een opslagruimte aan de Langevliet 6 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 89 (verzenddatum 10 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Nieuwstraat 66, alsmede het bouwen van een berging achter deze woning (verzenddatum 10 juli 2001);


-het bouwen van een transformatorstation nabij steiger 8 en 9 op het Nieuwe Haventerrein (verzenddatum 10 juli 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ceramstraat 54 (verzenddatum 11 juli 2001);


-het wijzigen van de verdieping van de woning Landbouwstraat 2a, alsmede het vergroten van de dakkapel in het zijgeveldakvlak van deze woning (verzenddatum 11 juli 2001);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 36 (verzenddatum 11 juli 2001);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 34 (verzenddatum 11 juli 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:


-het slopen van drie transformatorstations op/nabij de steigers 8, 9 en 10, gelegen op het Nieuwe Haventerrein;


-het slopen van de woning Hoogstraat 50;


-het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de woning Jonkerstraat 37.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning resp. melding bouwvoornemen ontvangen:


-het bouwen van een schoolgebouw aan de Kievitstraat 31;

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Bassingracht 141;

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1802.
Burgemeester en wethouders kunnen aan aan deze bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van de navolgende vrijstellingen het bepaalde in artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan) resp. artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (overige bouwplannen).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 20 juli 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Wijziging bestemmingsplan Strandslag Julianadorp 1994

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een woning aan de Zanddijk 11bb.
Het bouwplan kan worden uitgevoerd door met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de voor het bouwperceel geldende bestemming recreatieve voorzieningen te veranderen in wonen.

Het bouwplan ligt met ingang van 20 juli 2001 voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur. Eventuele bedenkingen tegen de voorgenomen wijziging c.q. het bouwplan kunnen vanaf deze datum gedurende een termijn van vier weken schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Bekendmaking ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeesterenwethouders hebben onder andere de volgende bouwaanvraag ontvangen:


-de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) voor het bouw een kantoorgebouw c.a. op het perceel aan de Verkeerstorenweg (Kooypunt-noord).

Het bouwplan kan worden uitgevoerd door toepassing van artikel 19, lid
1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om aan het bouwplan medewerking te verlenen.

In verband hiermee ligt het bouwplan incl. ruimtelijke onderbouwing met ingang van vrijdag 20 juli 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over de aanvraag schriftelijk kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Bekendmaking ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening- Voorbereidingsbesluiten

De gemeenteraad heeft bij besluiten van 4 juli 2001, no. 63/S&B(2001) en 69/S&B(2001) verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel aan de Van Heemskerckstraat 1 (voormalig Triade) en voor het gebied gelegen ten noorden van de Van Foreestweg in Julianadorp, bekend als het Molenrak.

De besluiten zijn op 5 juli 2001 in werking getreden.

U kunt deze besluiten met de daarbij behorende tekening vanaf 20 juli inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de publicatie van deze besluiten een gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist, kunt u deze voorziening aanvragen bij de President van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor perceel Crocusstraat 62 ten behoeve van de gehandicapte bewoonster van perceel nummer 64.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 30 augustus 2001 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 30 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Kapvergunningen

Burgemeester en Wethouders hebben een melding van het voornemen een houtopstand te kappen ontvangen van:


- dhr. J.L. Krom, t.b.v. Bassingracht 177, voor het kappen van 2 coniferen in de achtertuin.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- mevr. M.F. Laan, Pr. Willemalexandersingel 6, voor het kappen van
1 Italiaanse populier in de achtertuin;- Woningstichting Den Helder, t.b.v. Jan Bijlstraat 28 voor het kappen van 1 populier in de achtertuin;


- Woningstichting Den Helder, t.b.v Gr. Willem II straat 292 voor het kappen van 1 meidoorn en 1 draaiwilg;


- Interland Vastgoed, t.b.v. Tuinbouwstraat 1c voor het kappen van 4 elzen, 3 meidoorns, 1 lariks, 1 iep, 10 esdoornen, 4 beuken voor en naast de woning.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 26 juli 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 19 juli 2001.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W. Wienströer, loco-secretaris.

Laaste verandering: juli 23, 2001

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder week 29 '
Lees ook