Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 32

datum: week 32

Bouwzaken

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de woning Kortevliet 28 (ontvangen 29 juli 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Badhuisstraat 76 (ontvangen 29 juli 1999);


-het bouwen van een woning aan de Annie Romein Verschoorlaan (ontvangen 28 juli 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van het woon/winkelpand W. Barentszstraat 161/163 (ontvangen 2 augustus 1999);


-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2B.49 (ontvangen 2 augustus 1999);


-het bouwen van 13 woningen met garage in het plandeel Boterzwin (ontvangen 22 juli 1999);


-het optrekken van de voorgevel van de woning Hugo de Grootstraat 2, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, het bouwen van een bijkeuken en een berging van resp. bij deze woning (ontvangen 27 juli 1999);


-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2B.57 (ontvangen 3 augustus 1999);


-het bouwen van 12 woningen in het plandeel Malzwin Zuid (ontvangen 2 augustus 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 2329 (ontvangen 30 juli 1999);


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Vogelzand 2234 (ontvangen 2 augustus 1999);


-het verbouwen van het schoolgebouw aan de Sportlaan 32 in een sportgezondheidscentrum (ontvangen 4 augustus 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Jolstraat 86 (ontvangen 4 augustus 1999);


-het uitbreiden van de woning Middelzand 2309 (ontvangen 4 augustus 1999);


-het uitbreiden van de woning Duinroosstraat 182 (ontvangen 4 augustus 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1108;


-het bouwen van een volière achter de woning Cornelis Ditostraat 9.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het recht optrekken van de voorgevel van de woning Van Limburg Stirumstraat 7;


-het uitbreiden van de woning Theodorus Rijkersstraat 57;


-het plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. het mobiele netwerk op het dak van het appartementencomplex aan de Javastraat 89 - 171;


-het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand Marsdiepstraat 363 t/m 369;


-het optrekken van de voorgevel van de woning Van Hogendorpstraat 26, alsmede het uitbreiden van de schuur achter deze woning;


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 2912;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Proeftuinweg 4;


-het plaatsen van een bergruimte op de verdieping van het woon-/winkelpand aan de Beatrixstraat 34;


-het plaatsen van een berging achter de woning Erasmusstraat 27;


-het bouwen van een schoorsteen naast de woning Wierbalg 1744;


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Ruyghweg 162;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Bassingracht 168;


-het herbouwen van de woning Binnenhaven 143;


-het plaatsen van een berging bij de woning Vogelzand 2129;


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1984;


-het uitbreiden van de woning Meester J. Henderikxstraat 23;


-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1207;


-het verbouwen en renoveren van de woning Gentiaan 8a;


-het bouwen van een rijksinrichting voor jeugdigen aan de Burgemeester Ritmeesterweg, zuidwestelijk van de kruising met de Nieuweweg.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:


-het slopen van het kantoorgebouw aan de Linieweg 6;


-het verwijderen van asbesthoudende panelen in de buitenkozijnen van de woningen Deurloostraat 8 - 20; Wielingenstraat 10 en Roompotstraat 12;


-het verwijderen van asbesthoudende panelen uit de woningen Fabrieksgracht 5 t/m 39 en Louisehof 5 t/m 35.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om bouwvergunning ontvangen voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Kijkduinlaan
9.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 18, lid 7 en 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, eerste herziening". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 13 augustus 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Milieuzaken

Burgemeester en wethouders hebben (onder het stellen van 407 voorschriften ter bescherming van het milieu) aan Kruijff Bunker Service B.V., Postbus 13 te Den Helder, een nieuwe vergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend, voor het veranderen van de inrichting bestemd voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en vetten op het adres Ambachtsweg 31 en Bedrijfsweg 15 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 12-708 en 711.6487 CA).

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 13 augustus 1999 tot 24 september 1999 en wel op werkdagen tijdens lokettijden (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 24 september 1999 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;

b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling

Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

DEN HELDER, 12 augustus 1999.
mr. M.K.M. Stegers, loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: augustus 11, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook