Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Kennisgevingen week 31

datum: week 31

Bouwzaken

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een woning in Zwanenbalg (kavel 1.51) (ontvangen 22 juli 1999);


-het bouwen van een woning in Zwanenbalg (kavel 2a.22) (ontvangen 22 juli 1999);


-het bouwen van een woning in Malzwin Zuid (kavel 15) (ontvangen 22 juli 1999);


-het bouwen van een woning in Zwanenbalg (kavel 2B.44) (ontvangen 23 juli 1999);


-het uitbreiden van de woning Kanaalweg 68 (ontvangen 26 juli 1999);


-het uitbreiden van de woning Borneolaan 21 (ontvangen 26 juli 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Baljuwstraat

6 (ontvangen 26 juli 1999);


-het vergroten van de zolderverdieping van de woning 2e Vroonstraat 37

(ontvangen 26 juli 1999);


-het bouwen van een kap op de woning Kortevliet 18 (ontvangen 26 juli 1999);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Nieuwstraat 32

(ontvangen 27 juli 1999);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Reigerstraat 38

(ontvangen 19 juli 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en liggen om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Rectificatie

In de voorlichtingspagina van 22 juli 1999 is onder het kopje "ingekomen bouwaanvragen" een aanvraag vermeld voor het herinrichten van het winkelpand Beatrixstraat 20a (ontvangen 8 juli 1999). Dit moet echter zijn: "Beatrixstraat 22". De overige gegevens dit op de bouwaanvraag betrekking hebben, blijven ongewijzigd van toepassing.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1445;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Krugerstraat 109.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het wijzigen van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin

4527;


-het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Hoogstraat 100 - 102;


-het maken van een extra verdieping op de woning Treilerstraat 49;


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 2346;


-het bouwen van een duivenhok achter de woning Kanaalweg 90;


-het uitbreiden van de woning Kortevliet 14;


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 2301 met een garage/berging;


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning

Ceramstraat 37, en het aanbrengen van een dakraam in het

voorgeveldakvlak van deze woning;


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Baljuwstraat

28, alsmede het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze

woning;


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Van

Hogendorpstraat 41;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Van Steijnstraat 4;


-het wijzigen van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin

4526;


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning

Violenstraat 68;


-het wijzigen van de achtergevel van de woning Annie Romein Verschoorlaan 22;


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 30;


-het wijzigen van de verdieping van de woning Jan Verfailleweg 20a;


-het bouwen van een berging achter de woning Jacob van Heemskerckstraat 30;


-het bouwen van een fietsenberging bij het schoolgebouw aan het Molenplein 1;


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning

H.A. Lorentzstraat 178.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een melding van een bouwvoornemen ontvangen voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1222.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 6 augustus 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de woonstraten:


- Doorzwin 11 en 12;


- Doorzwin 21 en 22;


- Doorzwin 24;

worden aangewezen als straten met een maximum snelheid van 30 km per uur.

De maximum snelheid wordt aangegeven met borden A1 en A2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 16 september 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 16 september 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak, tel. 671286.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor het perceel Pieter Janssoonstraat 76.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 16 september 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 16 september 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak, tel. 671286.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invaliden parkeerplaats wordt aangelegd:


- tegenover de woning Schipbeekstraat 18;


- op het parkeerterrein bij de woning Baljuwstraat 33.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Verder komen er twee algemeneinvaliden parkeerplaatsen:


- aan de Schootenweg, op het parkeerterrein bij Quelderduijn;


- aan de Bevesierweg, tegenover het kantoor van de TESO-veerboot.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 16 september 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 16 september 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak, tel. 671286.

Milieuzaken

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan LM Glasfiber Holland B.V., Stevinstraat 6 te Heerhugowaard. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1 en 8.17) voor het oprichten en in werking hebben voor een periode van twee jaar , voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van producten op basis van elastomeren of kunststoffen aan de Weststraat 1 (Oude Rijkswerf gebouw 51) (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5527 (ged)).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 6 augustus 1999 tot 3 september 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens lokettijden (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 3 september 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 3 september 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Geluidshinder

Rectificatie (betreft juiste naam bestemmingsplan)

Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn van plan om voor het vaststellen van het bestemmingsplan "De Schooten Centrum 1999", bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83,lid 1 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van geprojecteerde woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen maximaal 57 dB(A), (inclusief de aftrek van 5 dB(A) als genoemd in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende vier weken, vanaf 6 augustus 1999 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

U kunt daar ook een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Opmerkingen over het verzoek kunt u gedurende vier weken, gerekend vanaf 6 augustus 1999, schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. U kunt ook mondeling opmerkingen maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op maandag 23 augustus 1999, om 11.30 uur in het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

DEN HELDER, 5 augustus 1999.
mr. M.K.M. Stegers, loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: augustus 03, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook