Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 48

datum: week 48

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het wijzigen van het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg 3b (ontvangen 18 november 1999);

-het bouwen van een bijkeuken aan de woning Ceramstraat 13 (ontvangen 18 november 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Willem Barentszstraat 11 (ontvangen 19 november 1999);
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2a.21 (ontvangen 19 november 1999);

-het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning H.A. Lorentszstraat 188 (ontvangen 23 november 1999);

-het uitbreiden van de berging bij de woning F. Lambertsstraat 7 (ontvangen 23 november 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzand 3230 (ontvangen 24 november 1999);

-het herinrichten van de winkelpanden Beatrixstraat 28-30-32-24 (ontvangen 24 november 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Rectificatie

In de voorlichtingspagina van 18 november 1999 is onder het kopje "ingekomen bouwaanvragen" onder andere vermeld:


-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel a.28 (ontvangen 4 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel a.10 (ontvangen 5 november 1999).

De kavelaanduiding van deze percelen is onjuist overgenomen en dient te worden gelezen als kavel 2a.28 resp kavel 2a.10. De overige op genoemde bouwaanvragen betrekking hebbende gegevens blijven onverkort van toepassing.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1437;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1117;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1421.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het uitbreiden van de woning Ceramstraat 15;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Joris van Spilbergenstraat 11/13;

-het bouwen van een berging achter de woning Breeuwaterstraat 62;
-het bouwen van een berging achter de woning Jan in `t Veltstraat 19;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 2004;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1706;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1706;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1713;
-het bouwen van een serre aan de woning Boterzwin 1128;
-het uitbreiden van de woning Doorzwin 2815;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2511;
-het bouwen van een manschappen- en korporaalsverblijf aan het perceel Nieuwe Haventerrein;

-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1811;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1718;
-het gewijzigd uitvoeren van de voorgevel van de woning Keizersgracht 121-122;

-het veranderen van Gebouw 51 op de Oude Rijkswerf Willemsoord.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de dag waarop de desbetreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor het verwijderen van de restanten van het kleedgebouw c.a. op het sportveld H.S.C. Hermes aan het Hengstenpad.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere een aanvraag om een bouwvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een antennemast-installatie ten behoeve van mobiele telefonie achter het perceel Schoolweg 76.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 3 december 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben (onder het stellen van 85 voorschriften ter bescherming van het milieu) een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer, verleend aan Interprint Zeefdrukkers, Industrieweg 10f, voor het oprichten en inwerking hebben van de zeefdrukkerij op het adres Industrieweg 10f (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 837(ged)).

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 3 december 1999 tot 12 januari 2000 en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 12 januari 2000 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend; b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

LASTGEVING

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend.

Al enkele weken staat aan :


- de openbare weg aan de Dahliastraat hoek Brakkeveldweg, een vouwcaravan zonder kenteken.

- de openbare weg aan de Ruyghweg tegenover de woningen met de huisnummers 145 t/m 151een witteboot op een zwarte boottrailer.

Op grond van de artikelen 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, caravans, bootrailers, boten e.d op de openbare weg te laten staan.

Ondanks een door hen ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaren van bovengenoemde voertuigen/boot niet bekend geworden.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren van de hierboven genoemde voer(vaar)tuigen deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg te verwijderen.

Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen Burgemeester en wethouder op grond van artikel 125, en volgende, van de Gemeentewet de voer(vaar)tuigen verwijderen. De kosten die hiermee verband houden worden op de eigenaren verhaald. De voer(vaar)tuigen zullen na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kunnen de voer(vaar)tuigen door de eigenaren worden opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (telefoon 671286).

Kapvergunning.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Milieudienst, voor het kappen van zes kastanjes en tien Prunussen en het verplanten van vier kastanjes op de Vismarkt wegens herinrichting van het gebied;

- N.J. Heijnis, Dijkschouwerslaan 77d, voor het kappen van een sorbus in de zijtuin;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg achter Kruiszwin 2248;
- N.S. de Bock, Helder der Zeeplein 7, voor het kappen van een populier in de achtertuin;

- Dhr. Kunst, Lauwerszeestraat 19, voor het kappen van twee prunussen en drie Cupresso x cyparis `Leylandii'in de achtertuin en een meidoorn in de voortuin;

- L.G.H. Dekker, Burg. Houwingsingel 2, voor het kappen van een conifeer in de zijtuin;

- Milieudienst, voor het kappen van vier populieren achter Wierbalg 1231/1308;

- Woningstichting Den Helder, voor het kappen van een populier bij Van Herwerdenstraat 2;

- J.A. Vonk, Dollardlaan 5, voor het kandelaberen van een abeel tussen Dollardlaan 3 en 5 en het kappen van twee abelen aan de achterkant;
- Woningstichting Den Helder, voor het kappen van een populier naast Dollardlaan 78;

- F.A.F.J.H. Hurkmans, Krugerstraat 6, voor het kappen van een populier in de achtertuin;

- Fam. Schaafsma, Lekstraat 24, voor het kappen van een esdoorn in de achtertuin.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 9 december 1999 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- K.S. Ramautar, Bankastraat 14, voor het kappen van een populier in de zijtuin;

- L.J. van Loon, Sternstraat 11, voor het kappen van twee essen in achtertuin;

- D.G.W. &T, voor het kappen van een windsingel op het terrein van Marinekazerne Erfprins, Schapendijkje.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

DEN HELDER, 2 december 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: december 01, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook