Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 45

datum: week 45

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een serre aan de woning J.T. Kampstraat 3 (ontvangen 28 november 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de zolderverdieping Hertzogstraat 48 met een c.v.- ruimte (ontvangen 28 oktober 1999);
-het uitbreiden van het hotel Wienerhof aan de Parallelweg 7 (ontvangen 28 oktober 1999);

-het uitbreiden van woningen Malzwin 2101, 2105, 2106, 2108, 2109, 2129, 2130, 2133 en 2134 (ontvangen 28 oktober 1999);
-het renoveren en herindelen van het achtergeveldakvlak van de woning Langevliet 61 (AAK 4) (ontvangen 28 oktober 1999);
-het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Polderweg 68 (ontvangen 29 oktober 1999);

-het plaatsen van een portocabin aan de Schootenweg 1 (ontvangen 29 november 1999);

-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2511 (ontvangen 29 oktober 1999);

-het plaatsen van een tuinhuisje het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 88 (ontvangen 29 oktober 1999);
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2a18 (ontvangen 1 november 1999);

-het uitbreiden van de keuken, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Texelstroomlaan 14 (ontvangen 1 november 1999);

-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 97 (ontvangen 1 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin- Zuid, kavel 4 (ontvangen 1 november 1999);

-het verbouwen en herinrichten van het woon-winkelpand Loodsgracht 71/72 (ontvangen 2 november 1999);

-het bouwen van een berging bij de woning Jan in `t Veltstraat 19 (ontvangen 2 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2a.83 (ontvangen 2 november 1999);

-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Jacques Lemairestraat 32 (ontvangen 2 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin zuid, kavel 30 (ontvangen 2 november 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de bovenwoning Californiestraat 1 (ontvangen 2 november 1999);

-het bouwen van een woning aan de Doggersvaart, naast nr. 39 (ontvangen 3 november 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 3419 (ontvangen 3 november 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molenstraat 58 (ontvangen 3 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin zuid, kavel 14 (ontvangen 3 november 1999);

-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 1506 (ontvangen 4 november 1999);

-het bouwen van een overkapping t.b.v. schrootcontainers ODC-ARS aan het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 4 november 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Rectificatie

In het Helders Weekblad van 28 oktober j.l. is onder het kopje "ingediende bouwaanvragen" vermeld een aanvraag tot "het bouwen van een garage/berging bij de woning Vogelzand 1208 (ontvangen 14 oktober 1999). De plaatsaanduiding is onjuist overgenomen en dient te worden gelezen als Wierbalg 1208. De overige op de aanvraag betrekking hebbende gegevens blijven ongewijzigd.

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1814;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1806;
-het uitbreiden van de recreatiewoning De Keizerskroon 310;
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Joubertstraat 65;
-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning P.W.A. - singel 9;

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Badhuisstraat 96.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het verwijderen van asbesthoudend gevel-plaatmateriaal van de woningen, deel uitmakende van complex 5 van Woningstichting (Tuindorp).

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een meldingsaanvraag bouwvoornemen ontvangen voor het plaatsen van een trafostation ter vervanging van het bestaande trafostation aan de Schrijnwerkersweg 6.

Burgemeester en Wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 12 november 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Milieuzaken

Burgemeester en wethouders van hebben van Triade, Postbus 127, Den Helder, een kennisgeving ontvangen volgens het Besluit horeca-, sport- en recratie-inrichtingen van de Wet milieubeheer, voor de lokatie aan de Middenweg 2.

De kennisgeving en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens loketuren (08.00- 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

DEN HELDER, 11 november 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: november 10, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook