Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen

datum: week 28

Ingediende Bouwaanvragen

Bouwvergunningen Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1802 (ontvangen 1 juli 1999);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 26 (ontvangen 1 juli 1999); -het uitbreiden van de woning Bassingracht 68 (ontvangen 2 juli 1999);


-het bouwen van een bedrijfswoning aan de Kortevliet 22 (ontvangen 2 juli 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 23 (ontvangen 5 juli1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 25 (ontvangen 5 juli 1999);


-het uitbreiden van de berging bij de woning/praktijkruimte Cornelis Ditostraat 67 (ontvangen 5 juli 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Fazantenstraat 5 (ontvangen 5 juli 1999);


-het plaatsen van een kap op de berging bij de woning Rijksweg 56 (ontvangen 5 juli 1999);


-het uitbreiden van de woning Hugo de Grootstraat 32, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 7 juli 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Bouwplannen/Vrijstellingen Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning (aan de voorzijde) Wierbalg 1835.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, derde lid onder b1 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 16 juli 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Verleende Bouwaanvragen

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1214;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1213;


-het plaatsen van een duivenhok achter de woning Kruiszwin 3210;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 3610;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1414;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 4201B.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de verdieping van de woning Jaques Lemairestraat 19;


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Praamstraat 135, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter deze woning;


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Sijmon Blaauwboerstraat 25;


-het bouwen van 24 appartementen en 15 woningen (fase 2A "De Poort") op het Marinapark;


-het bouwen van 32 woningen met garages/bergingen aan de Malzwin 2111-2122; 2201-2203, 2306-2312, 2602-2607 en 2701-2703;


-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1110;


-het optrekken van de achtergevel van de woning De Ruyterstraat 43;


-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1408.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Verkeerszaken

Lastgevingen

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Verpleeghuis Den Koogh, Drs. F. Bijlweg 4 voor het kappen van drie populieren, een wilg, vier lijsterbessen en drie esdoorns op het terrein;


- Milieudienst, voor het kappen van een populier achter Middelzand 3429;


- R. Bernhard, Vogelzand 2228, voor het kappen van een den in de voortuin;


- Y.M.V. Kuiper-Hooymans, Boterzwin 3514, voor het kappen van een prunus in de achtertuin van Doorzwin 2123;


- Woningstichting Den Helder, Drs. F. Bijlweg 2, voor het kappen van twee populieren achter Waalstraat 25;


- J.C. Boon, Doorzwin 2505, voor het kappen van een conifeer in de achtertuin;

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 22 juli 1999 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wthouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- Milieudienst, voor het kappen van een populier bij Middelzand 4227, voor het kappen van twee populieren aan de zijkant van Vogelzand 2243 en voor het kappen van een populier bij Wierbalg 1154 en Doorzwin 2311/2312;


- A.M.J. Lankelma-van Gelderen, Vogelzand 2111, voor het kappen van drie dennen in de achtertuin;

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

Milieuzaken

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben een kennisgeving Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ontvangen van Gebr. Pijnacker, Rijksweg 79 te Den Helder, voor de lokatie Rijksweg 79.

De kennisgeving en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben een kennisgeving Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ontvangen van P.J. van Kampen, Middenvliet 27d te den Helder, voor de lokatie Middenvliet 27d.

De kennisgeving en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn van plan Wet milieubeheervergunningen te verlenen aan:


-Fa. Konijn, Middenvliet 8c. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen van de inrichting bestemd als loonbedrijf met onderhoud aan voer- en werktuigen, annex was-/tankplaats met bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie, op het adres Middenvliet 8c (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 9943).


-het Ministerie van Defensie, DGW&T, Directie West-Nederland, Postbus 90027 te Utrecht. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen van de inrichting bestemd als sport- en ontspanningsvereniging, gevestigd op het adres Weststraat 1 (Oude Rijkswerf, WSOV-complex, Object 14 b 38), (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5527).

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 16 juli 1999 tot 13 augustus 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 13 augustus 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 13 augustus 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

DEN HELDER, 15 juli 1999. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: juli 14, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook