Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 21

datum: week 21

Ingediende Bouwaanvragen

Burgemeester en Wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van twee bedrijfswoningen aan de Van Foreestweg 13A/B (ontvangen 12 mei 1999);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1402 (ontvangen 12 mei 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Hulkstraat 129 (ontvangen 12 mei 1999);


-het maken van een bergruimte op de woonverdieping van het woon/winkelpand Beatrixstraat 34 (ontvangen 12 mei 1999;


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Balistraat 55 (ontvangen 12 mei 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3536 (ontvangen 12 mei 1999);


-het veranderen van het schoolgebouw aan de Drs. F. Bijlweg 10 (ontvangen 17 mei 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Ceramstraat 37 (ontvangen 17 mei 1999);


-het bouwen van 32 woningen in Malzwin 2111 t/m 2122, 2201 t/m 2203, 2306 t/m 2312, 2601 t/m 2607, 2701 t/m 2703 (ontvangen 17 mei 1999);


-het bouwen van een woongebouw van 14 appartementen met garages aan de Klaas Duitstraat, thans genummerd 8 (ontvangen 17 mei 1999);


-het uitbreiden van de verdieping aan de voorzijde van de woning Bothastraat 3, alsmede het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning (ontvangen 17 mei 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Baljuwstraat 28 (ontvangen 17 mei 1999);


-het uitbreiden van de woning Reigerstraat 28, alsmede het bouwen van een serre en een bijkeuken aan deze woning (ontvangen 17 mei 1999);


-het maken van een extra verdieping op de woning Bassingracht 116 (ontvangen 19 mei 1999);


-het maken van een extra verdieping op de woning Bassingracht 117 (ontvangen 19 mei 1999);


-het wijzigen van de achtergevel van de woning Hertzogstraat 24 (ontvangen 19 mei 1999);


-het bouwen van een serre aan de woning Hulkstraat 31 (ontvangen 19 mei 1999);


-het bouwen van een berging achter de woning Erasmusstraat 27 (ontvangen 19 mei 1999);


-het bouwen van een garage/berging naast de woning Wierbalg 1715 (ontvangen 19 mei 1999);


-het bouwen van een berging tegenover het woonschip aan de Achterbinnenhaven 35 (ontvangen 19 mei 1999);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Praamstraat 135, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter deze woning (ontvangen 19 mei 1999);


-het plaatsen van een kap op de woning Dennenstraat 50, alsmede het realiseren van een aanbouw aan deze woning (ontvangen 20 mei 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Sportlaan 35;


-het gewijzigd uitvoeren van een garage/berging bij de woning Wierbalg 1187;


-het bouwen van een garage bij de woning Wierbalg 2912;


-het uitbreiden van het bedrijfspand Amerstraat 15;


-het vernieuwen en vergroten van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Fabrieksgracht 89;


-het gewijzigd uitvoeren van de dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3211.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben vergunning verleend voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van het vm. cafépand aan de Langevliet 56.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Zuidstraat 18 alsmede het bouwen van een garage bij deze woning.

Burgemeester en Wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 50, vijfde lid van de Woningwet. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 mei 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Daarnaast hebben Burgemeester en Wethouders van Den Helder onder andere de volgende meldingen bouwvoornemen ontvangen:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 2124;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de recreatiewoning Orchis 6.

Burgemeester en Wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, derde lid onder f van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening"(eerstgenoemd bouwplan); resp. artikel 1, eerste en tweede lid van de voorschriften van het bestemmingsplan "De Zandloper 1985, eerste herziening". Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 mei 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Milieuzaken

Burgemeester en Wethouders hebben een kennisgeving ontvangen volgens het Besluit houtwerkende bedrijven milieubeheer, van Aannemersbedrijf Wiggers, Badhuisstraat 19 a, Den Helder, voor de lokatie Handelskade 2a.

De kennisgevingen en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder

Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben (onder het stellen van respectievelijk 88, 60, 128, 3, 115 en 125 voorschriften ter bescherming van het milieu) Wet milieubeheer vergunning verleend aan:


- Stichting Nautische Monumenten, Weststraat 1, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en inwerking hebben van een constructiewerkplaats annex herstelinrichting voor stoom- en dieselwerktuigen, op het adres Weststraat 1 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5527(ged)).


- Marine Watersportvereniging, Het Nieuwe Diep 32 a, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting bestemd als jachthaven met reparatie en onderhoud aan jachten, gevestigd op het adres Het Nieuwe Diep 32 a (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 12261.


- Activeringscentrum Triton, Waddenzeestraat 4a, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en inwerking hebben van een herstelinrichting motorvoertuigen annex constructiewerkplaats met kantine op het adres Waddenzeestraat 4a (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 187, 2565(ged)).


- Expro North Sea LTD, Nijverheidsweg 4, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en inwerking hebben van een offshorebedrijf met opslag van explosieven op het adres Nijverheidsweg 4 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 11).


- Baker Process, Nijverheidsweg 3c, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de reparatie werkplaats op het adres Nijverheidsweg 3c (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummers 988 en 990.


- Uitvaartcentrum Den Helder, Postbus 303, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en inwerking hebben van een crematorium annex aula/ontvangstkamer voor begrafenis-, en crematieplechtigheden op het adres Kerkhoflaan 4 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie B, nummer 1133).

De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 21 mei 1999 tot 2 juli 1999 en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 2 juli 1999 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikkingen worden na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;

b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

DEN HELDER, 27 mei 1999.

drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.

drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: May 25, 1999

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook