gemeente den helder

kennisgevingen


----------------------------------------------------------------------------

openbare kennisgevingen week 03

datum: week 03

ingediende bouwaanvragen
burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een recreatiewoning op het perceel kraaiheide 4 (ontvangen 7 januari 2000);

-het uitbreiden van de woning ruyghweg 4 (ontvangen 7 januari 2000);
-het uitbreiden van de woning jan in ‘t veltstraat 70 (ontvangen 7 januari 2000);

-het bouwen van een bedrijfspand met kantoren aan het nieuwe werk (ontvangen 7 januari 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning vogelzand 4211 (ontvangen 7 januari 2000);

-het bouwen van een berging/duivenhok bij de woning p.w.a. - singel 18 (ontvangen 7 januari 2000);

-het uitbreiden van de woning pluto 171 (ontvangen 10 januari 2000);
-het uitbreiden van de woning pluto 172 (ontvangen 10 januari 2000);
-het uitbreiden van de woning gasstraat 30 (ontvangen 11 januari 2000);
-het bouwen van een garage bij de woning doorzwin 2431 (ontvangen 11 januari 2000);

-het bouwen van een erker aan de woning wierbalg 1966 (ontvangen 11 januari 2000;

-het bouwen van een erker aan de woning wierbalg 1965 (ontvangen 11 januari 2000);

-het bouwen van een bijkeuken aan de woning graaf willem ii - straat 161 (ontvangen 11 januari 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning kruiszwin 2110 (ontvangen 11 januari 2000);

-het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van de woning kijkduinlaan 9 (ontvangen 13 januari 2000).

het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de woningwet. de bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. ze liggen dus niet ter inzage. wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling bouwen en wonen (telefoon 671679).

verleende bouwvergunningen.
burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een woning op het perceel zwanenbalg 1707;
-het bouwen van een woning op het perceel malzwin 2526;
-het maken van een "open" terrasoverkapping aan het clubgebouw Duinriet 2;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Spoorgracht 15;
-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4409;

-het uitbreiden van de woning Hagedoornstraat 1;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 2006;
-het bouwen van een serre aan de woning Krugerstraat 6;
-het uitbreiden van de woning Van Galenstraat 90;
-het uitbreiden van het uitvaartcentrum aan de IJsselmeerstraat 63A;
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 3438;

-het optrekken van de achtergevel van de woning Fabrieksgracht 97;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ruyghweg 343;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1515;
-het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Middenvliet 16;
-het bouwen van 13 woningen in het plandeel Boterzwin;
-het veranderen van de voorgevel van het winkelpand Keizerstraat 3 (wijziging op eerder verleende bouwvergunning).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een Chinees-Indisch restaurant met bovenwoning aan de Meester J. Tichelaarstraat 4.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 5, lid 5, van de bepalingen van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 21 januari 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

VERKEERSZAKEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de Joris van Spilbergenstraat wordt aangewezen als straat waarin een maximum snelheid geldt van 30 km/u.

De maximum snelheid wordt aangegeven met borden A1 en A2 Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 2 maart 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 2 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier, tijdens kantooruren van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

L A S T G E V I N G

Burgemeester en Wethouders van Den Helder maken het volgende bekend. Al enkele maanden staat aan:


-de openbare weg aan de Korvetstraat hoek Schoenerstraat tegenover de woningen met de huisnummers 368 t/m 396, een wrak van een aanhangwagen met een grijs dekzeil, zonder kenteken;

-de openbare weg aan de Tjalkstraat naast de woning Karveelstraat 12, een wrak van een aanhangwagen met een groene opbouw, zonder geldig kenteken;
-de openbare weg/parkeerterrein aan de Treilerstraat 3 stuks vouwcaravans zonder (geldige) kentekens;

-de openbare weg aan de J.Hoogerwerfstraat nabij het transformatorhuis 3 stuks in slechte staat verkerende aanhangwagens, zonder (geldige) kentekens.

Op grond van de artikelen 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, (vouw)caravans, boottrailers, boten e.d op de openbare weg te laten staan.

Ondanks een door hen ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaren van bovengenoemde voertuigen niet bekend geworden.

Zij gelasten de eigenaren van de hierboven genoemde voertuigen deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg te verwijderen.

Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen Burgemeester en wethouders op grond van artikel 125, en volgende, van de Gemeentewet de voertuigen verwijderen. De kosten die hiermee verband houden worden op de eigenaren verhaald.

De voertuigen zullen na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kunnen de voertuigen door de eigenaren worden opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (telefoon 671286).

Wet Milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben (onder het stellen van 78 voorschriften ter bescherming van het milieu) bij besluit van 20 januari 2000 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan LM Glasfiber Holland B.V., Stevinstraat 6 te Heerhugowaard. Het gaat om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en voor een periode van twee jaar in werking hebben van een inrichting bestemd voor het vervaardigen en bewerken van producten op basis van elastomeren of kunststoffen, gevestigd op adres Weststraat 1 (oude Rijkswerf gebouw 51), alhier, kadastraal bekend, gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5527 (gad.).

De beschikking en de andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 21 januari 2000 tot 2 februari 2000 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (Stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en tijdens de openstellingsuren van de Openbare Bibliotheek, Bernardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto artikel 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 2 februari 2000 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degene die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;

b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

DEN HELDER, 20 januari 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.


----------------------------------------------------------------------------

Laaste verandering: januari 20, 2000

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook