Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 07

datum: week 07

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het optrekken van de achtergevel van de woning Joubertstraat 9 (ontvangen 3 februari 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3238 (ontvangen 4 februari 2000);

-het uitbreiden van de woning Brouwerstraat 65 (ontvangen 8 februari 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Hugo de Grootstraat 30 (ontvangen 8 februari 2000);
-het optrekken van de voorgevel van de woning Steengracht 27 (ontvangen 9 februari 2000);

-het bouwen van een transformatorstation aan de Industrieweg (ontvangen 9 februari 2000);

-het wijzigen van de voorgevel van de woning Koningstraat 29-31 (ontvangen 9 februari 2000);

-het wijzigen van de zijgevel van de woning Jan in `t Veltstraat 108 (ontvangen 10 februari 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over één van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het maken van een extra verdieping op de woning Tjalkstraat 28;
-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning van de woning Kruiszwin 2364, alsmede het dichtzetten van het portaal aan de voorzijde van deze woning;

-het maken van een extra verdieping op de woning Tjalkstraat 27;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Diaconiestraat 11;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2502;
-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2131;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Gasstraat 30;
-het verhogen van de kap van de woning Cornelis Ditostraat 43;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1512;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1820;
-het bouwen van een berging/duivenhok achter de woning P.W.A. - Singel 18;

-het plaatsen van kantoorunits bij het bedrijfscomplex aan de Schrijnwerkersweg 6 voor een termijn van twee jaar.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben mededeling slopen toegestaan verstrekt ten behoeve van het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de berging bij de woning Timorlaan 23.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een garage/berging aan de woning Kijkduinlaan 9;
-het bouwen van 12 woningen in Malzwin, huisnummers 2401 t/m 2412;
-het verbouwen/herinrichten van de bedrijfspanden Weststraat 107 t/m 109.

Burgemeester en Wethouders kunnen aan eerstgenoemde twee bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het bepaalde in respectievelijk de artikelen 18, lid 7 en 8 van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, eerste herziening" (eerstgenoemd bouwplan) en artikel 8, lid 2 onder b en e van de voorschriften van het Uitwerkingsplan "Malzwin 1996" (tweede bouwplan). Aan laatstgenoemd bouwplan kan medewerking worden verleend met vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 50, lid 5, van de Bouwverordening.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders onder andere de volgende melding bouwvoornemen ontvangen:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Treilerstraat 23.

Burgemeester en wethouders kunnen aan dit bouwplan meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 10, lid 1, van de bepalingen van het bestemmingsplan "Nieuw Den Helder Zuid - Oost 1996". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 18 februari 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Lastgeving
Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend.

Al enkele maanden staat aan:


- de openbare weg aan de Treilerstraat een defecte auto merk Renault 25, met het kenteken RD-72-VJ;

- de openbare weg op de achterste parkeerplaats achter de woningen Koggeschip 134 t/m 128 een aanhangwagen, zonder kenteken;
- de openbare weg aan de Kievitstraat tegenover de woningen met de huisnummers 79 t/m 89 een wrak van een aanhangwagen, zonder kenteken.

Op grond van de artikelen 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, (vouw)caravans, boottrailers, defecte auto `s, boten e.d op de openbare weg te laten staan.

Ondanks een door hen ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaren van bovengenoemde voertuigen niet bekend geworden.

Zij gelasten de eigenaren van de hierboven genoemde voertuigen deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg te verwijderen.

Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 125 en volgende van de Gemeentewet de voertuigen verwijderen. De kosten die hiermee verband houden zullen (indien bekend) op de eigenaren worden verhaald.

De voertuigen zullen na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kunnen de voertuigen door de eigenaren worden opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, telefoon 671286.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd voor de woning Sluisdijkstraat 91 ten behoeve van de in de woning Sluisdijkstraat 80 woonachtige gehandicapte.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 30 maart 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 30 maart 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens kantooruren van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 14 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, bekend dat zij ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Zuid 1999" voornemens zijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83, lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van geprojecteerde woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen maximaal 60 dB (A), (inclusief de aftrek van 5 dB (A) als genoemd in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende vier weken, vanaf 18 februari 2000 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Desgewenst kan bij de Milieudienst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Ten aanzien van het verzoek kunnen schriftelijke opmerkingen gedurende vier weken, gerekend vanaf 18 februari 2000, worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Tevens bestaat voor een ieder de gelegenheid om mondelinge opmerkingen te maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op maandag 28 februari 2000, om 11.30 uur op het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de milieudienst, afdeling milieubeheer, tel. 671611 of 671615.

DEN HELDER, 17 februari 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: februari 17, 2000

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook