Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 31

datum: week 31

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het plaatsen van een brandtrap in/achter het restaurant aan de J.A. Prinsstraat 46 (ontvangen 23 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Badhuisstraat 52 (ontvangen 23 juli 2001);


-het vervangen van de garage/berging bij de woning Badhuisstraat 62 (ontvangen 24 juli 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 22, en het wijzigen van de verdieping van deze woning (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een kap op de berging bij de woning Vlietstraat 6 (ontvangen 24 juli 2001);


-het wijzigen van de verdieping van de woning Vogelzand 4202, en het plaatsen van een kap op de berging bij deze woning (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een kap op de garage bij de woning Rijnstraat 53 (ontvangen 24 juli 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woningen Doorzwin 2311 en 2312 (ontvangen 24 juli 2001);


-het vernieuwen van de steiger aan de Gibraltarweg op het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 25 juli 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Ruyghweg 30 (ontvangen 25 juli 2001);


-het bouwen van een berging bij de woningen Langevliet 57 (AAK 3) en 69 (JOL 1) (ontvangen 25 juli 2001);


-het wijzigen van de voorgevel van de woning Willem Barentszstraat 186 (ontvangen 26 juli 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 3212 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vinkenstraat 28 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging/stalling achter de woning Schoenerstraat 91 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging/stalling achter de woning Middelzand 3352 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2532 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning Duinroosstraat 71 (verzenddatum 20 juli 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het uitbreiden van de pizzeria aan de Meester J. Tigchelaarstraat 2 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het vervangen cq. vernieuwen van de berging bij de woning Boerhaavestraat 23 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het voor de duur van 3 jaar plaatsen van kantoorunits op het Nieuwe Haventerrein (verzenddatum 20 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 2254 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een brug aan de Doggersvaart 10 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 19 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het bouwen van een watertank voor de sprinklerinstallatie voor het bedrijfspand aan de Schrijnwerkersweg 15 (verzenddatum 20 juli 2001);


-het optrekken van de voor- en achtergevel van de woning Jan in t Veltstraat 113 (verzenddatum 23 juli 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning/berging aan De la Reijstraat 37 (verzenddatum 23 juli 2001);


-het uitbreiden van de keuken van de woning Meester J. de Vriesstraat 27 (verzenddatum 25 juli 2001):


-het bouwen van een schuur achter de woning Ooievaarstraat 89 (verzenddatum 25 juli 2001);


-het bouwen van een berging achter de woning P.W.A. - singel 63 (verzenddatum 25 juli 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende vloertegels in de toiletten van de woningen, deel uitmakende van complex 22.52 (Jan Verfailleweg/Duinroosstraat) van de Woningstichting.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een berging achter de woningen Doggersvaart 13a en 13b;


-het uitbreiden van de woning Statenhoff 4.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 3 augustus 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan CWV "De Eendracht", Bassingracht 150. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine voor het opwekken van elektriciteit ten behoeve van het openbare net, gevestigd op het adres Het Nieuwland­ (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 2709(ged.)).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 3 augustus 2001 tot 24 augustus 2001 en wel op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder tijdens de openingsuren.

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 24 augustus 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 24 augustus 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben melding ontvangen van voorgenomen kap van een houtopstand van:


-Dhr. W.A. Mulder, Middelzand 5303 voor het kappen van 3 Cup. Leylandii in de achtertuin.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


-Mevr. I. Piersma, Doorzwin 2252 voor het kappen van 5 populieren in de achtertuin;


-de Milieudienst, t.b.v Jasmijnstraat 1-3 voor het kappen van 2 populieren aan de achterzijde van de woning;


-de Milieudienst t.b.v. H. Treubstraat 31 voor het kappen van 4 esdoorns naast de woning i.v.m groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Brakkeveldweg voor het kappen van 3 esdoorns,
1 meidoorn en 1 Oostenrijkse Den i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Energieweg voor het kappen van 2 populieren i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pluto, Industrieweg en Marinapark voor het kappen van 12 wilgen, 1 kastanje, 3 essen, 2 populieren en 2 kronkelwilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Schootenweg voor het kappen van 5 populieren i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Marinapark voor het kappen van 1 kastanje en 1 es en het verplanten van 1 kastanje i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pluto t.o. 139-150, voor het kappen van 2 populieren, 2 kronkelwilgen en 2 elzen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Tjalkstraat voor het kappen van 4 wilgen en 4 lijsterbessen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Tjalkstraat voor het kappen van 2 sierappels en 1 peer i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Koggeschip voor het kappen van 4 wilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Galjoenstraat voor het kappen van 5 elzen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Karveelpad voor het kappen van 2 meidoorns i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Kof- en Karveelstraat voor het kappen van 2 elsen en 1 wilg i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Hulkstraat voor het kappen van 18 wilgen, 1 iep, 1 els en 1 populier i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Praamstraat voor het kappen van 2 wilgen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Treilerstraat voor het kappen van 2 wilgen en
1 populier i.v.m. groot onderhoud;-de Milieudienst t.b.v. Jolstraat voor het kappen van 2 sierkersen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Kanostraat voor het kappen van 2 sierkersen, 1 eik en 1 veldesdoorn i.v.m groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v. Lupinestraat voor het kappen van 2 iepen, 1 sierkers en 1 meidoorn i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Pasteurstraat voor het kappen van 6 meidoorns,
1 lijsterbes, 6 esdoorns, 2 iepen i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Rozenstraat voor het kappen van 1 esdoorn i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Tuinstraat voor het kappen van 1 els, 1 sierkers, 1 Oostenrijkse den en 1 veldiep i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Sportlaan voor het kappen van 1 veld iep en ca. 925 m2 gemengde beplanting met handhaving van enkele bomen en (gedeeltelijke) herplant i.v.m. groot onderhoud;


-de Milieudienst t.b.v Schootenweg voor het kappen van ca. 4530 m2 gemengde beplanting met handhaving van enkele bomen en (gedeeltelijke) herplant en het dunnen van 2890 m2 gemengde beplanting i.v.m. groot onderhoud;


- de Milieudienst t.b.v Industrieweg voor het kappen van ca. 340 m2 gemengde beplanting i.v.m. groot onderhoud.

Zienswijzen over de vergunningen kunt u schriftelijk voor donderdag 9 augustus indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 2 augustus 2001.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.Wienströer, loco-secretaris.

Laaste verandering: augustus 16, 2001

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook