Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 33

datum: week 33

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de woning Vogelzand 3315 (ontvangen 3 augustus 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Piet Heinstraat 26 (ontvangen 6 augustus 2001);


-het verplaatsen van de geldautomaat in het bankgebouw Baljuwstraat 15 (ontvangen 7 augustus 2001);


-het bouwen van een berging aan de woning Kruiszwin 3712 (ontvangen 9 augustus 2001);


-het verplaatsen van de entree van de woning Nieuwstraat 5a (ontvangen 9 augustus 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen, telefoon 671679.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Bremstraat 2a (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning Ooghduyne 30 (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje bij de recreatiewoning Strandslag 279 aan de Zanddijk 11E (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2617 (verzenddatum 3 augustus 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het uitbreiden van de woning Kanaalweg 54 (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het maken van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 60 (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan Het Nieuwe Werk 1 t/m 27 (verzenddatum 9 augustus 2001);


-het uitbreiden van de woning Kanaalweg 55 (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het uitbreiden van de woning Gentiaan 10 (verzenddatum 3 augustus 2001);


-het bouwen van een aanbouw aan de woning Sluisdijkstraat 80, en het vergroten van de berging bij deze woning (verzenddatum 3 augustus 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 252, 1800 AG te Alkmaar schorsing van dit besluit aanvragen.

Vergunning brandveilig gebruik

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) verleend voor het in gebruik hebben c.q. houden van het winkelpand op het perceel Loopuytpark 9 - 15.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen van het voornemen om een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1986 te plaatsen.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder, vanaf vrijdag 17 augustus 2001 gedurende vier weken.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Bekendmaking ingevolge artikel 6 van de Monumentenverordening 1990

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor het restaureren en renoveren van de woningen Janzenstraat 51 t/m 67 (oneven) en Janzenstraat 64 t/m 76 (even).

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder, vanaf vrijdag 17 augustus 2001 gedurende vier weken.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Lastgevingen

Op de openbare weg staan diverse voertuigen en wrakken die daar niet horen.

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren, op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening, hun eigendom binnen één week van de openbare weg te verwijderen. Het gaat om:


- een aanhangwagen in wording, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat aan de eerste Emmadwarsstraat;


- een open witte aanhangwagen zonder kenteken, die is vastgemaakt aan een verkeersbord en gedurende weken staat op de openbare weg aan de Jan Verfailleweg tegenover het Esso tankstation;


- de bruine caravan met kenteken 89-VR-NK, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat op de parkeerplaats en half in het groen aan de M.H.Trompstraat;


- de aanhangwagen met kenteken TJ-40-RV, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat op het trottoir en aan een lichtmast aan de Waterkeringsweg hoek Jan Hargenstraat.

Als deze lastgeving niet wordt nagekomen zullen burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende 3 maanden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan afhalen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag, tijdens kantooruren.

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 en landelijk gebied zuid 1999

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van vrijdag 17 augustus 2001 voornoemd bestemmingsplannen gedurende vier weken ter inzage ligt op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Het ontwerp bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het Mijnendienstcomplex en de directe omgeving.

Het ontwerp bestemmingsplan landelijk gebied zuid 1999 voorziet in een bestemmingsregeling voor het gedeelte van het landelijk gebied ten zuiden van de Schoolweg.

Gedurende bovengenoemde termijn kan u uw zienswijzen over de ontwerpen schriftelijk kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Goedgekeurd bestemmingsplan Landelijk Gebied 1999 (gedeeltelijk)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 juli 2001 het raadsbesluit van 4 april 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1999 (gedeeltelijk) hebben goedgekeurd.

Het goedgekeurde bestemmingsplan Landelijk Gebied 1999 (gedeeltelijk) voorziet in een gebruik en bebouwingsregeling voor een deel van het landelijk gebied.

Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 17 augustus 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling bouwen en wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur bij het Service en Informatiepunt in het gemeentehuis op de begane grond.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belang-hebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

Vastgesteld bestemmingsplan "Sluisdijk 1998"

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat voornoemd bestemmingsplan bij besluit van 4 juli 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het plan ligt vanaf vrijdag 17 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Degene, die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken, kan gedurende bovengenoemde termijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Postbus 6090, 2001 HB Haarlem) schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.

Niet goedgekeurd Bestemmingsplan Zandloper / Zanddijk 1999

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 26 juni 2001 het raadsbesluit van 4 april 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan: Zandloper /Zanddijk 1999 niet hebben goedgekeurd.

Aan het bestemmingsplan is goedkeuring onthouden vanwege het niet opnemen van een avondopenstelling bij de ter visielegging ex artikel 23 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Het besluit (onthouden goedkeuring) en het bestemmingsplan liggen vanaf 17 augustus 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

Ontwerp-bestemmingsplan "Zandloper / Zanddijk 1999"

Burgemeester en wethouders van Den Helder maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan ter inzage ligt. Het plan ligt opnieuw ter inzage, vanwege het onthouden van goedkeuring aan het plan door Gedeputeerde Staten, wegens het niet opnemen van de avondopenstelling bij de ter visieligging ex artikel 23 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen aan het plan gedaan.

Het plan ligt vanaf vrijdag 17 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Het ontwerp-bestemmingsplan regelt de bestemmingen voor een gebied langs de Zanddijk in de gemeente Den Helder. In het bestemmingsplan Strandslag de Zandloper Noord 1993 heeft dit gebied de bestemming Centrale Voorzieningen (uit te werken). Een deel van voornoemd bestemmingsplan is aan de goedkeuring onthouden, vanwege het ontbreken van een bebouwingsgrens. Om het buiten goedkeuring gelaten gedeelte alsnog positief te bestemmen en om duidelijkheid te scheppen voor het uit te werken gebied met de bestemming Centrale Voorzieningen is besloten om een nieuw bestemmingsplan te maken.­

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijzen over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken (postbus 36, 1780 AA Den Helder).

Wet Milieubeheer

melding

Burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2001 van Polymarin BV, Nijverheidsweg 7, 1670 AD Medemblik een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen. In deze melding geeft dit bedrijf, gevestigd in gebouw 51 van de oude Rijkswerk aan de Weststraat 1 te Den Helder, aan dat het van plan is de inrichting voor het vervaardigen van rotorbladen van Windturbines te wijzigen. Voor deze inrichting is bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 januari 2000 een Wm-vergunning verleend.

De wijziging houdt in dat het bedrijf voor het maken van de rotorbladen gebruik maakt van geprépolymeriseerd hars, in plaats van epoxyhars. Hierdoor wordt de emissie van aromaten sterk teruggebracht. Voorts vermindert het bedrijf de opslag van grondstoffen en eindproducten.

Burgemeester en wethouders hebben ten aanzien van deze melding verklaard dat:

a deze voldoet aan het gestelde in artikel 18.9, tweede lid onder a van de Wet milieubeheer hetgeen inhoudt dat voor de wijziging van de inrichting geen Wm-vergunning noodzakelijk is;

b deze geen aanleiding geeft om op grond van de artikelen 8.22, 8.23, 8.25 van de Wet milieubeheer :


- de beperkingen waaronder de voor de inrichting geldende Wm-vergunning van 20 januari 2000 is verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden te wijzigen, aan te vullen of in te trekken;


- de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken.
De melding en de naar aanleiding van deze melding afgegeven verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer liggen tot 28 september 2001, elke werkdag tussen 09.00 uur en 14.00 uur, voor u ter inzage bij de klantenservice van de Milieudienst, Drs F. Bijlweg 20, Den Helder. Hier kunt u ook nadere informatie over deze melding krijgen.

Tegen de verklaring kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht tot 28 september 2001 bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder schriftelijk bezwaar maken.

Uw bezwaarschrift moet tenminste de navolgende gegevens bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van uw bezwaar.

Het bezwaarschrift schorst niet de werking van de verklaring van burgemeester en wethouders.

Indien u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist, kunt u deze voorziening aanvragen, gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift, bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wet Milieubeheer

kennisgevingen

Burgemeester en wethouders hebben een kennisgevingen milieubeheer ontvangen van:


- Bo^Rent BV, Postbus 349 1620 AH te Hoorn, voor de locatie Industrieweg 1A, (besluit opslag- en transportbedrijven);


- G.E.H. Jansen, Joubertstraat 88 te Den Helder, voor de locatie Nijverheidsweg 2A (besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen).

De kennisgevingen en alle van belang zijnde stukken liggen op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Wet Milieubeheer

vergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan Jachtwerf Den Helder, Pluto 198. Het gaat om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een jachtwerf voor het onderhouden en repareren van pleziervaartuigen, annex stalling en opslag van pleziervaartuigen aan de Burgemeester Houwingsingel 6 (kadastraal bekend gemeente Den Hel­ der, sectie G, nummer 706, 707, 897 en 1075).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 17 augustus 2001 tot 14 september 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de Milieudienst, afde­ ling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder tijdens de openingsuren.

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 14 september 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 14 september 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 13 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, bekend dat zij voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Schoolweg 74 te Den Helder van plan zijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van de bedrijfswoning maximaal 58 dB(A),(inclusief de aftrek van 5 dB(A) als genoemd in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

Het verzoek en alle ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren, vanaf 17 augustus 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Bij de Milieudienst kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen als u dat wenst. Schriftelijke opmerkingen over het verzoek kunnen gedurende twee weken, gerekend vanaf 17 augustus 2001, worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Tevens bestaat voor u de gelegenheid om mondelinge opmerkingen te maken tijdens een openbare zitting, die wordt gehouden op donderdag 30 augustus 2001, om 11.30 uur op het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- A. De Vries, Soembastraat 50, voor het kappen van een esdoorn in de voortuin;


- Interland Vastgoed, Zeeweg 62, 1931 VL Egmond aan Zee, voor het kappen van drieëntwintig bomen op het terrein van Tuinbouwstraat 1c.


- Milieudienst, voor het terugzetten op 50 cm hoogte van twee esdoorns in de G.P. Blankmanstraat t.h.v. nr. 236.


- Milieudienst, voor het kappen van een populier in de Tuinstraat t.h.v. nr. 87.

Heeft u bezwaar tegen het verlenen van deze vergunningen dan kunt u die binnen 6 weken schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt de stukken inzien bij de Milieudienst.

DEN HELDER, 16 augustus 2001.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

Laaste verandering: augustus 16, 2001

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '
Lees ook