Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 24

datum: week 24

Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het uitbreiden van de woning met een berging Boterzwin 4411 (ontvangen 31 mei 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Molengracht 40 (ontvangen 5 juni 2000); -het bouwen van een tweede garage aan de woning Malzwin 1304 (ontvangen 5 juni 2000); -het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 237 (ontvangen 5 juni 2000); -het bouwen van een woning met garage Malzwin 2512 (ontvangen 6 juni 2000); -het uitbreiden van de woning Joubertstraat 29 (ontvangen 7 juni 2000); -het maken van een extra verdieping op de woning Zuidstraat 33 (ontvangen 7 juni 2000); -het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand Industrieweg 10 J (ontvangen 7 juni 2000); -het verbouwen en uitbreiden van het winkelpand Loopuytpark 9-15 (ontvangen 7 juni 2000); -het wijzigen van de achtergevel Kruiszwin 2340 (ontvangen 7 juni 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin 4218 (ontvangen 7 juni 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Boterzwin 4221 (ontvangen 7 juni 2000); -het uitbreiden van de woning Noordzeestraat 34 (ontvangen 7 juni 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het plaatsen van een pylon (reclamezuil) bij het garagebedrijf aan de Bedrijfsweg 6 (verzenddatum 6 juni 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Zuidstraat 72 (verzenddatum 6 juni 2000); -het bouwen van een dakopbouw op de woning Jacques Lemairestraat 25 (verzenddatum 6 juni 2000); -het bouwen van een dakopbouw op de woning Jacques Lemairestraat 32 (verzenddatum 6 juni 2000); -het bouwen van een woning met praktijkruimte Drooghe Bol 3004 (verzenddatum 7 juni 2000); -het plaatsen van een antenne installatie t.b.v. mobiele telefonie op het perceel Kerkstraat 6-58 (verzenddatum 7 juni 2000); -het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand Spoorstraat 60 (verzenddatum 7 juni 2000); -het bouwen van een berging achter de woning Wezenstraat 33 (verzenddatum 7 juni 2000); -het optrekken van de achtergevel van de woning Ruyghweg 28 (verzenddatum 7 juni 2000); -het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Noordzeestraat 15 (verzenddatum 7 juni 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning H.A. Lorentzstraat 190 (verzenddatum 7 juni 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:

-het verwijderen van asbesthoudende gespijkerde plafondplaten uit de ruimten 123 en 126 van object, nr. 14B37-001 van het complex op Het Nieuwe Diep 8 (verzenddatum 6 juni 2000); -het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Violenstraat 1 (verzenddatum 6 juni 2000); -het slopen van een bedrijfsruimte en het verwijderen van de erfverhoging aan de Callantsogervaart 3 (verzenddatum 6 juni 2000); -het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (dakbedekking) van het bedrijfspand en bedrijfswoning aan de Middenvliet 2 A (verzenddatum 6 juni 2000); -het slopen van de stabilisatie unit 100 aan de Oostoeverweg 10 (verzenddatum 6 juni 2000); -het verwijderen van het noodgebouw van Scholengemeenschap Nieuwediep gelegen achter het perceel Sportlaan 38 (verzenddatum 7 juni 2000).

Bouwplannen/Vrijstellingen Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

-het bouwen van een opslagloods op het volkstuincomplex Texelstroomlaan 3; -het verbouwen en uitbreiden van de woning Van Foreestweg 23; -het bouwen van een woning Doggersvaart 25 B; -het uitbreiden van de magazijnruimte Drs. F. Bijlweg 240.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 16 juni 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voorbereidingsbesluit De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 juni 2000, no. 60 /S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan de Texelstroomlaan, Drs. F. Bijlweg, Van Foreestweg(2 keer), Doggersvaart, Johannes Brinkostraat, Walvisvaardersweg en vijver Heiligharn, Weststraat/Zuidstraat-Keizersgracht/Binnenhaven-Achterbinnenhaven. Het besluit treedt in werking op 9 juni 2000. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Verkeerszaken Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd tegenover de woning Jacob van Heemskerckstraat 27.

De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 27 juli 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 27 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Verkeerszaken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat:

-langs beide zijden van de Timorlaan, tussen de Huisduinerweg en de Javastraat, fietsstroken worden aangelegd. De fietsstroken worden aangegeven door middel van een witte belijning in combinatie met het symbool van een fiets; -langs de westelijke zijde van het gedeelte van de Timorlaan, tegenover de percelen 1a t/m 13 een parkeerverbod wordt ingesteld. het verbod wordt aangegeven door middel van een onderbroken gele streep; -de kruispunten van de Timorlaan met de Huisduinerweg worden aangewezen als voorrangskruispunten waarbij het verkeer op de Huisduinerweg voorrang heeft op het verkeer komende vanaf de Timorlaan. De voorrang wordt aangegeven door middel van borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden; -in de parkeerstrook die is gelegen voor de percelen Timorlaan 1a t/m 37, van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 uur en 20.00 uur, niet langer dan 2 uur mag worden geparkeerd en dat daarbij gebruik moet worden gemaakt van een parkeerschijf; -in de Bankastraat, tussen de Timorlaan en de Celebesstraat, éénrichtingverkeer wordt ingesteld, waarbij motorvoertuigen alleen in de richting van de Timorlaan mogen rijden.

Bezwaren tegen (een van) deze besluiten kunt u tot 27 juli 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 27 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgeving Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend. Al enkele weken staat aan de:

-openbare weg in het openbaar groen aan Doorzwin 25 tegenover Doorzwin 2509 en 2510, een in slechte staat verkerende aanhanger, zonder kenteken; -openbare weg op het parkeerterrein naast Doorzwin 2601, een wrak van een aanhanger, zonder kenteken; -openbare weg op het trottoir aan Middelzand 43 tegenover Middelzand 4324 een wrak van een aanhanger, zonder kenteken; -openbare weg aan de Wingerdstraat naast de flat's aan de Meidoornstraat 134 tot 144 een in slechte staat verkerende aanhager, zonder kenteken.

Op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, caravans e.d op de openbare weg te laten staan.

Ondanks een door hen ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaren van bovengenoemde aanhangers niet bekend geworden.

Zij gelasten de eigenaren van de hierboven genoemde aanhangers deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg/parkeerterrein/openbaar groen te verwijderen.

Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouder op grond van artikel 125, en volgende, van de Gemeentewet de aanhangers laten verwijderen. De kosten die hiermee verband houden worden op de eigenaren worden verhaald.

De aanhangers zullen na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kunnen de aanhangers door de eigenaren worden opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (telefoon 671286).

DEN HELDER, 15 juni 2000. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juni 14, 2000

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder '


Lees ook