Gemeente Geldermalsen


* Wet Milieubeheer

* Kwijtschelding aanslag Rioolrecht/Hondenbelasting 2001
* Eindverslag inspraakprocedure Bestemmingsplan verbreding A2
* Eindverslag inspraakprocedure Centrale Ontsluitingsweg
* Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen West 1978 (Dahliastraat 11).

* Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000 (Langstraat 10).
* Vacatures groepsleerkrachten basisonderwijs
* Commissie ROVV

* Kapvergunningen

* Wie wil bouwen

* Activiteiten

Voorlichting gemeente Geldermalsen Week 35
Wet Milieubeheer
Vanaf vrijdag 31 augustus 2001 ligt ter inzage: Ontwerpbeschikking:
Mts. Verstegen vraagt een vergunning voor het veranderen van een rundvee- en pluimveehouderij en voor het in werking hebben na die verandering van die onderdelen in de inrichting, waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Tiendweg 13a te Rhenoy. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De verandering betreft een uitbreiding van het veebestand van kippen en schapen.

* Bedenkingen : tot en met 28 september 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 30 augustus 2001.

Kwijtschelding aanslag Rioolrecht/Hondenbelasting 2001 Op heel korte termijn zullen de aanslagen Rioolrecht/Hondenbelasting 2001 aan de inwoners worden toegezonden.
Die personen die dit jaar al kwijtschelding hebben ontvangen van de aanslag Onroerende Zaakbelastingen 2001, krijgen ambtshalve kwijtschelding van de aanslag Rioolrecht/Hondenbelasting 2001. Deze mensen worden tevoren geinformeerd.

Voor diegenen die dit jaar geen verzoek tot kwijtschelding van de aanslag Onroerende Zaakbelastingen 2001 hebben ingediend, maar toch behoren tot de mensen met minimale inkomsten, kan het belangrijk zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding. Met "minimale inkomsten" wordt onder meer bedoeld:

* uitkering Algemene Bijstandswet, I.O.A.W., I.O.A.Z.;
* uitkering w.a.o./a.a.w. (minimale
arbeidsongeschiktheidsuitkering);

* a.o.w.-pensioen; · a.n.w.-pensioen (Algemene Nabestaanden Wet);
* minimum-loon.

Dus als u van mening bent dat u niet of slechts met grote moeite kunt betalen, dan kunt u (na ontvangst van de aanslag Rioolrecht/Hondenbelasting 2001) een aanvraagformulier verkrijgen bij de balie afd. sociale zaken op het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen (Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen). U kunt natuurlijk ook een formulier opvragen, bel hiervoor 0345-586701 of 586702.

Een verzoek tot kwijtschelding Rioolrecht/Hondenbelasting 2001 moet uiterlijk voor 1 december 2001 zijn ingediend; verzoeken welke na deze datum worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Komt u er niet meer uit? Vraag dan informatie bij de heer Voorhorst, tel. 586708

Eindverslag inspraakprocedure Bestemmingsplan verbreding A2

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Eindverslag Inspraakprocedure Voorontwerp Bestemmingsplan Verbreding A2, Everdingen - Deil vastgesteld. In dit Eindverslag is gemotiveerd aangegeven hoe met de ingekomen inspraakreacties wordt omgegaan. Het Eindverslag ligt bij de vakbalie Bouwen en Wonen ter inzage van 31 augustus 2001 tot en met 14 september 2001. Op verzoek kan het verslag toegezonden worden.

Op grond van artikel 8 van de Inspraakverordening kunnen uiterlijk binnen zes weken na deze bekendmaking ingezetenen en in de gemeente belang hebbende rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de Inspraakverordening en de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders. Deze klacht kan geen betrekking hebben op de inhoudelijke verwerking van de reacties.

Eindverslag inspraakprocedure Centrale Ontsluitingsweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Eindverslag Zelfstandige Project Procedure (ZPP) centrale ontsluitingsweg Hondsgemet vastgesteld. In dit Eindverslag is gemotiveerd aangegeven hoe met de ingekomen inspraakreacties wordt omgegaan. Het Eindverslag ligt bij de vakbalie Bouwen en Wonen ter inzage van 31 augustus 2001 tot en met 14 september 2001. Op verzoek kan het verslag toegezonden worden.

Op grond van artikel 8 van de Inspraakverordening kunnen uiterlijk binnen zes weken na deze bekendmaking ingezetenen en in de gemeente belang hebbende rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de Inspraakverordening en de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders. Deze klacht kan geen betrekking hebben op de inhoudelijke verwerking van de reacties.

Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen West 1978 (Dahliastraat 11).

* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van C.J.M. Burgwal, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Geldermalsen West 1978" om het vergroten van een woning op het perceel Dahliastraat 11 Geldermalsen mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 30 augustus 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000 (Langstraat 10).
* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van A.M.J.M. Drijver, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Tricht 2000" om het vergroten van een woning op het perceel Langstraat 10 te Tricht mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 30 augustus 2001.

Vacatures groepsleerkrachten basisonderwijs
Als gevolg van klassenverkleining, uitbreiding van het leerlingenaantal en wegens ziekte zijn er op dit moment verschillende vacatures binnen het openbaar basisonderwijs in de gemeente Geldermalsen (negen scholen).

De vacatures betreffen zowel voltijd- als deeltijdfuncties in onder- en bovenbouw.

Het openbaar basisonderwijs in de gemeente Geldermalsen is volop in beweging. Er is een gevarieerd aanbod van gezonde scholen van groot tot klein. Eén van de scholen waar een vacature is, betreft een groeischool gebaseerd op het Daltonprincipe.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Welzijn/Onderwijs van de gemeente Geldermalsen. Contactpersoon de heer J.G. van Brakel, tel. 0345-586727.

Schriftelijke reacties: Gemeente Geldermalsen, afd. Welzijn/Onderwijs, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Commissie ROVV

* Datum : donderdag 6 september 2001

* Aanvang : 19.30 uur

* Plaats : gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vergadering van 14 juni 2001
2. Verslag van de vergadering van 21 juni 2001
3. Toekomstvisie van camping de Rotonde b.v.
4. Voorbereidingsbesluit Hondsgemet en Randweg 5e fase
5. Voorbereidingsbesluit gebied Stationsomgeving
6. Aanpassing legesverordening

7. Planschadeverzoeken ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening
8. Voorstel tot het verdagen van de beslissing op een planschadeverzoek

9. Notitie betreffende herziening bestemmingsplan "Het Rot 1996"
10. Begroting 2002

11. Ingekomen stukken en rondvraag

Kapvergunningen
Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. D. van Mourik, Schoresteynstraat 25 te Deil, voor het kappen van een berk (23 augustus 2001);

2. L.N. Boon, Willemstraat 10 te Geldermalsen, voor het kappen van een blauwspar (30 augustus 2001);

3. J. van Buren, Willem de Zwijgerweg 98 te Geldermalsen, voor het kappen van 2 berken, 2 essen, 5 dennen, 1 lariks, 1 kastanje, 1 blauwspar en 1 amerikaanse kers (30 augustus 2001);


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 30 augustus 2001

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. H.A. Lobik, J.A.L.J. van Meertenstraat 7 te Meteren, vergroten woning (21 mei 2001);

2. G.G. Blom, Blankertseweg 2a te Meteren, gedeeltelijk vernieuwen garage (21 augustus 2001);

3. A.C. Blommers, Laan 1940-1945 5 te Meteren, oprichten dakkapel (22 augustus 2001);

4. E.J. van Ommeren, Lange Akker 6 te Geldermalsen, plaatsen blokhut (23 augustus 2001);

5. A. Stoel, Lingedijk 66 te Acquoy, vernieuwen/vergroten schuur/berging (27 augustus 2001);

6. B.J.F. Meijers, Bulckesteijnstraat 12 te Deil, oprichten tuinhuisje (27 augustus 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 30 augustus 2001.

Wie mag bouwen
Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. C.A.J. van Laarhoven, Achterweg 15 te Rumpt, veranderen\vergroten dakkapellen (24 augustus 2001);

2. W.J.D. Stolk, Lingedijk 162 te Tricht, oprichten paardenstal (30 augustus 2001);

3. F.D. van der Weide, Lingedijk 32 te Buurmalsen, veranderen horecabedrijf in woning (30 augustus 2001);
4. C. Puijk, Lageveldweg 11 te Gellicum, oprichten garage (30 augustus 2001);

5. E. Pellegrom, Schoresteijnstraat 60 te Deil, oprichten tuinhuisje (30 augustus 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 30 augustus 2001.

Wie mag slopen
Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. F.D. van der Weide, Lingedijk 32 te Buurmalsen, slopen gedeelte voormalig horecapand (30 augustus 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 30 augustus 2001.

Activiteiten

* De heer Hazendonk voor het innemen van een standplaats op de vrijdagmiddag op het Dorpsplein te Beesd voor de verkoop van beenmode, wenskaarten en hobbyartikelen.

* Stichting Speeltuin Beesd voor het organiseren van een spelletjesmiddag + sponsortocht met stepjes op zaterdag 15 september a.s. in speeltuin "De Groenzoom" en in de Jeugdlaan te Beesd van 12.00 tot 17.00 uur.

* Rode Kruis Geldermalsen voor het houden van Open Dag in verband met een reünie op 15 september a.s. van 10.30 tot 17.30 uur in een gedeelte van de Limburg van Stirumstraat te Geldermalsen.
* De Waalborg voor het houden van een sportdag op 20 september a.s. van 14.00 tot 21.00 uur bij de Wieken te Geldermalsen. Tijdelijke afsluiting Dorpsplein Beesd in verband met de Taptoe op 1 september a.s.
In verband met de Taptoe wordt het Dorpsplein in Beesd op zaterdag 1 september a.s. afgesloten van ± 19.00 tot 23.30 uur.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook