Gemeente Geldermalsen


* Bestemmingsplan Buitengebied

* Aanslagen rioolrecht/hondenbelasting 2001
* Derde partiële herziening Streekplan Gelderland 1996 met betrekking tot windenergie

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* A.P.V. aanwijzingsbesluit Stationsomgeving
* Buurtbus op zoek naar vrijwilligers

* Aanvang werkzaamheden verdiepte ligging in Meteren
* Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000 (Donkere Gaard 44 en Hoekenburg 4).

* Wie mag slopen

* Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen Oost 1995" (Lingedijk 23).

* Aktiviteiten
Bestemmingsplan Buitengebied
Tijd voor de inspraakavonden
In juni j.l. is in onze gemeente huis-aan-huis een brochure verspreid over het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Ter herinnering willen wij u wijzen op de twee inspraakavonden die binnenkort rond dit plan worden georganiseerd:

· Dinsdag 28 augustus: 'Het Betuwestrand' Beesd
· Woensdag 5 september: Gemeentehuis Geldermalsen.
Kies de avond die u het beste uitkomt. Ze beginnen allebei om 20.00 uur en zullen onder leiding staan van wethouder A.R. van Doorn.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen nog t/m 21 september a.s. worden toegezonden aan het College van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Brochure niet ontvangen? Neem dan contact op met Voorlichting, tel. 0345-586609. U krijgt alsnog een exemplaar toegezonden.

Inhoudelijke informatie over het plan: vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.

Aanslagen rioolrecht/hondenbelasting 2001

Eind augustus worden de aanslagen rioolrecht en hondenbelasting voor het jaar 2001 weer aan de belastingplichtigen in onze gemeente toegezonden.

De aanslag rioolrecht wordt, voor degenen die eveneens in het bezit zijn van één of meerdere honden, gecombineerd met de aanslag hondenbelasting. Degenen waarvan het pand niet op de gemeentelijke riolering is aangesloten, maar wel in het bezit zijn van één of meerdere honden, ontvangen dus enkel een aanslag hondenbelasting.

Bij het aanslagbiljet is een duidelijke folder gevoegd, waarin u de nodige informatie over beide belastingen kunt aantreffen. In deze folder wordt onder meer ingegaan op de vastgestelde tarieven, mogelijkheden van kwijtschelding, uitstel van betaling en het indienen van een bezwaarschrift.

In het algemeen is er voor beide belastingen t.o.v. voorgaande jaren weinig gewijzigd. Wel zijn er twee onderwerpen welke wij nader willen toelichten n.l. de kwijtschelding en de betalingstermijnen.

Kwijtschelding Als u van mening bent, dat u niet of slechts met grote moeite kunt betalen, bestaat de mogelijkheid een verzoek tot kwijtschelding in de dienen bij de sector Samenleving, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Een aanvraagformulier hiervoor kunt u zowel schriftelijk als telefonisch aanvragen bij de sector Samenleving. Voor inlichtingen en het telefo-nisch aanvragen van een aanvraagformulier kunt u contact opnemen via tele-foonnummer 0345-586710. Een verzoek tot kwijtschel-ding moet uiterlijk voor 1 december 2001 zijn ingediend. Verzoeken welke ná deze datum worden ingediend zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Betaling Bij betaling van de aanslag verzoeken wij u gebruik te maken van bijgevoegde acceptgiro's. Indien gewenst kunt u de aanslag in drie termijnen betalen. De door u te betalen deelbedragen zijn voorgedrukt op de stroken naast de acceptgiro's. Op de betreffende vervaldagen dient telkens minimaal 1/3 deel van het totale aanslagbedrag te worden voldaan. Wanneer u de totale aanslag in één termijn wilt betalen, dan kunt u volstaan met het invullen van het totaalbedrag op één acceptgiro.

Bij vermissing van de acceptgiro kunt u ook een eigen overschrijvingsfor-mulier gebruiken en het bedrag overmaken op rekeningnummer 28.50.32.615 bij de BNG te Den Haag.

Inlichtingen Indien u na het lezen van de folder, zoals deze bij het aanslagbiljet is gevoegd, nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën of de sector Samenleving, Kuipershof 2, Postbus 112, 4190 CC te Geldermalsen.

Heeft u vragen over de wijze waarop de aanslag is vastgesteld of berekend, neemt u dan gerust contact op met de cluster Belastingen. Hiervoor zijn vier doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-586659, 586660 en 586664.
Heeft u vragen over de betaling en invorde-ring, neemt u dan gerust contact op met de cluster Financiële-administratie. Hiervoor zijn twee doorkiesnummers beschikbaar n.l. 0345-586668 en 586670. Heeft u vragen over het verkrijgen van kwijtschelding, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving. Hiervoor is als doorkiesnummer beschikbaar 0345-586708.

Ook kunt u tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur) een bezoek brengen aan het gemeentehuis.

Wij adviseren u dringend eerst de informatiefolder te lezen voordat u besluit te bellen!

Derde partiële herziening Streekplan Gelderland 1996 met betrekking tot windenergie

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten op 20 juni 2001 de derde partiële herziening van het streekplan Gelderland 1996 met betrekking tot windenergie hebben vastgesteld. Deze herziening was nodig, niet alleen vanwege (inter)nationale afspraken om meer duurzame energie te gaan produceren, maar ook omdat het streekplan niet voorzag in beleid over dit onderwerp. Het provinciaal ruimtelijk beleid is gericht op de realisatie van windturbineparken in de daarvoor geschikt geachte gebieden, die in de herziening zijn omschreven. In deze kansrijke gebieden wil het provinciaal bestuur de realisatie van windturbineparken stimuleren. Daarnaast is er een aantal gebieden omschreven waar plaatsing van windturbineparken slechts onder stringente voorwaarden kan geschieden. Tot slot zijn er gebieden omschreven waar plaatsing is uitgesloten. Plaatsing van solitaire windturbines is uitgesloten, met uitzondering van bedrijventerreinen in de kansrijke gebieden en bedrijventerreinen in gebieden waar plaatsing van windturbineparken slechts onder stringente voorwaarden kan worden toegestaan.

Terinzageligging

De derde partiële streekplanherziening met betrekking tot windenergie ligt vanaf 15 augustus 2001 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage: in de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 9 te Arnhem; in de gemeentehuizen in Gelderland.

Provinciale Staten zijn van mening dat met deze streekplanherziening geen concrete beleidsbeslissingen zijn genomen, waartegen beroep mogelijk is.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer H. Laagland (tel. 026-3599785) of de heer H. Kimmels (tel. 026-3599806)

Arnhem, 16 juli 2001, -nr. RE 1999.75442 Gedeputeerde Staten van Gelderland J. Kamminga - Commissaris van de Koningin C. Crasborn - griffier

Voorgenomen verkeersbesluiten

Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn de kruisingen met de fietspaden in Kalenberg aan te wijzen als voorrangskruising (zoals aangegeven op de situatietekening), waarbij het verkeer vanaf de kruisende wegen voorrang moet verlenen aan bestuurders op de fietspaden.

Toelichting: Dit voorgenomen besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met een fietrssymbool en twee naar elkaar gerichte horizontale pijlen.

Ter inzage : het voorgenomen besluit, de publicatie en de situatietekening Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) Publicatie : 23 augustus 2001

A.P.V. aanwijzingsbesluit Stationsomgeving

Bekendmaking : artikel 5.1.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geldermalsen 1999.
Ter inzage : A.P.V. aanwijzingsbesluit Stationsomgeving. Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie. Toelichting : burgemeester en wethouders hebben in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid besloten, dat het verboden is in het gebied rondom het station van de Nederlandse Spoorwegen te Geldermalsen fietsen en bromfietsen onbeheerd te laten staan buiten de daar geplaatste (brom)fietsenstallingsruimten en -rekken. Bezwaar : schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Het bezwaar moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, telefoon 026-3242933.
Inlichtingen : Bestuurssecretariaat, tel. 0345-586618. Datum publicatie: 23 augustus 2001

Buurtbus op zoek naar vrijwilligers

De Buurtbusvereniging Tricht/Buurmalsen/Est is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de huidige bestuurders komen ondersteunen bij het in stand houden van deze belangrijke vervoersvoorziening tussen de genoemde dorpen. De buurtbus is niet meer weg te denken, jaarlijks worden duizenden passagiers vervoerd. De hele organisatie om zo'n buurtbusproject heen draait op vrijwilligers. Die groep kan eigenlijk nooit groot genoeg zijn om te voorkomen dat slechts een klein aantal mensen teveel diensten moet draaien. Het wordt dan meer een 'moeten' in plaats van een leuke vrijetijdsbesteding. Helaas wordt het steeds moeilijker opengevallen plaatsen met nieuwe vrijwilligers in te vullen. Dit geldt overigens niet alleen voor de buurtbusvereniging Tricht/Buurmalsen/Est maar ook voor het buurtbuscomité Geldermalsen/Leerdam. Eigenlijk is het heel simpel: zonder vrijwilligers geen buurtbus. Vandaar dat wij in deze kolom de speurtocht van de bestuursleden met een dringende oproep in uw richting willen ondersteunen. Laat u eens informeren over hoe het rond de buurtbus precies werkt, welke rol u daarbij zou kunnen vervullen etc.

Buurtbusvereniging Tricht/Buurmalsen/Est: secretaris: mw. M. Barnhoorn, Bulkstrat 10, 4196 Tricht, tel. 0345-575733 inlichtingen: mw. J.H. de Bont- Luypen, tel. 0345575572 of G.A. Meervel, tel. 0345-571346.

Buurtbuscomité Geldermalsen/leerdam: inlichtingen: J. Knaps, tel. 0345-575874 of mw. S. van Krieken, tel. 0345-682262.

Aanvang werkzaamheden verdiepte ligging in Meteren

Hieronder informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

De Betuweroute passeert de woonkern Meteren in een ongeveer één kilometer lange verdiepte ligging. Zowel de visuele hinder als de geluidshinder wordt hierdoor bij het in gebruik zijn van de Betuweroute beperkt. Nadat de Betuweroute het spoor Utrecht-Den Bosch heeft gepasseerd, gaat de goederenspoorlijn met behulp van de verdiepte ligging onder de Rijksstraatweg door, waarbij het aanwezige fietspad verplaatst wordt. De aanleg van de verdiepte ligging gebeurt in twee fasen. Eerst wordt het deel dat ten westen van de Rijksstraatweg ligt aangelegd en vervolgens het oostelijk gelegen deel. De Projectorganisatie Betuweroute heeft van de gemeente Geldermalsen toestemming gekregen de werkzaamheden uit te voeren voor de aanleg van de verdiepte ligging aan de westzijde van de Rijksstraatweg. Deze week zijn de werkzaamheden gestart.

Voor de aanleg van de verdiepte ligging worden eerst damwanden in de grond getrild, zodat de grond kan worden uitgegraven en afgevoerd. Vervolgens worden betonpalen geheid en betonnen wanden en vloer aangelegd. Uiteindelijk worden de damwanden weer verwijderd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot medio volgend jaar plaatsvinden. De werktijden zijn in principe van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot maximaal 19.00 uur. Wij zullen u via deze weg regelmatig informeren over de werkzaamheden voor de aanleg van de verdiepte ligging aan de westzijde van de Rijksstraatweg, met name indien zich wijzigingen voordoen en/of een bepaalde bouwfase is bereikt. Indien u tijdens de werkzaamheden overlast ervaart en/of vragen heeft, adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000 (Donkere Gaard 44 en Hoekenburg 4).

Bekendmaking : artikel 6 en 15 bestemmingsplan "Tricht 2000". Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie. Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van H.J. van Hattem respectievelijk van E.J. Nifterik, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Tricht 2000" om het vergroten van een woning op het perceel Donkere Gaard 44 respectievelijk Hoekenburg 4 te Tricht, mogelijk te maken.
Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 23 augustus 2001.
Wie mag bouwen
Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. J.E. de Heer, Windvaan 28 te geldermalsen, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

2. F.J.H.A. van der Leeden, Rijksstraatweg 70a te Buurmalsen, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

3. C.F. van Wendel van Joode en D. de Waard, Prinses Julianaweg 12 te Geldermalsen, veranderen/vernieuwen woning (23 augustus 2001);
4. W.A. Versteegh, Lage Huis 17 te Beesd, veranderen woning (23 augustus 2001);

5. R.H. Boudewijn, Bulkstraat 41 te Deil, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

6. J.W. Verweij, D.J. van Wijkstraat 18 te Geldermalsen, vergroten woning (23 augustus 2001);

7. H. Keiman, Hoogeindseweg 9 te Gellicum, vergroten woning en oprichten berging (23 augustus 2001);

8. H.A.M. van Emmerik, Krugerstraat 6 te Deil, oprichten stallingsruimte (23 augustus 2001);

9. M.J.T. van Lith, Wilhelminastraat 61 te Beesd, oprichten garage (23 augustus 2001);

10. J.M. de Deugd, Lingedijk 30 te Buurmalsen, veranderen berging (23 augustus 2001);

11. H. Hofman, Zeven Kastelenlaan 18 te Deil, vergroten woning (23 augustus 2001);

12. Fam. Van Zoelen, J. van Oldenbarneveltstraat 6 te Geldermalsen, vergroten woning (23 augustus 2001);

13. Bouwcombinatie Van Arnhem - Rowebo, W.J. van der Hooftstraat 23 te Meteren, vergroten woning (23 augustus 2001); 1
14. R.J.A. van Reekum, Blankertseweg 8 te meteren, herbouw vloedstal en karnmanege (23 augustus 2001);

15. Star Design BV, Oude Waag 30 te Beesd, vergroten bedrijfsruimte (23 augustus 2001);

16. Mts. Grandia, Nieuwstraat 2 te Geldermalsen, oprichten varkensschuur (23 augustus 2001);

17. C.W.L. Klein, Deilsedijk 73-77 te Deil, vergroten/veranderen woning: betreft gewijzigde vergunning (23 augustus 2001);
18. J.A. Hardoff, Meester Lansstraat 19 te Rhenoy, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

19. Verweij, Palmesteynstraat 11 te Deil, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

20. A.J.H. Coppens, Lange Akker 177 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);

21. D.J.A. Hakkert, Gerestein 18 te Deil, oprichten tuinhuisje (23 augustus 2001);
Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 23 augustus 2001.
Wie wil bouwen

1. E.J.A. van der Veen, Sophiastraat 30 te Geldermalsen, vergroten schuur/berging (15 augustus 2001);

2. A.G. van Veldhoven, Anna Paulownastraat 9 te Geldermalsen, vergroten garage/berging (15 augustus 2001);
3. D.A.J. Story, Tiendweg 9 te Rhenoy, vernieuwen/vergroten veestalling (16 augustus 2001);

4. P.J.A. Campagne, Koningsweg 18 te Geldermalsen, veranderen apotheeek (16 augustus 2001);

5. D. Kievit, Polsteeg (ong.) te Deil, oprichten bedrijfswoning met kantoor (20 augustus 2001);

6. Mts. Gremie, Katijdeweg 15 te Beesd, oprichten tweede bedrijfswoning (20 augustus 2001).

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 23 augustus 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:

Gemeente geldermalsen, Rijnstraat 20 te Geldermalsen, voor het slopen van twee loodsen (23 augustus 2001); Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 23 augustus 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen Oost 1995" (Lingedijk 23).

Bekendmaking : artikel 4 en 15 bestemmingsplan "Geldermalsen Oost 1995".
Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie. Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van J.M. van Amerom, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Geldermalsen Oost 1995" om het oprichten van een garage//berging/hobbyruimtep het perceel Lingedijk 23 te Geldermalsen, mogelijk te maken. Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 23 augustus 2001.
Aktiviteiten

1. Familie Held voor het houden van een tuinfeest op 1 september a.s. aan de Middenstraat 11 te Rumpt van 18.00 tot 01.00 uur.
2. GLTC voor het organiseren van een jubileumdag op zaterdag 8 september a.s. met in de avond live muziek tot 01.00 uur op tennispark "De Hooge Hoeven" aan de J.F. Kennedylaan te Geldermalsen.

3. Stichting Beesd Challenge voor het organiseren van een survival tocht op zaterdag 15 september a.s. van 08.00 tot 18.30 uur met aansluitend een barbecue en prijsuitreiking. Start vanuit café "De Notenboom" te Beesd.
Tijdelijke wegafsluiting tijdens gondelvaart in Tricht op 29 augustus

In verband met de gondelvaart zal op woensdag 29 augustus a.s. tussen 19.00 en 23.00 uur de Lingedijk worden afgesloten vanaf de sluis Tricht / Buurmalsen tot aan de Dr. Van de Willigenstraat + Linge Tricht.
Jeugdronde : Vanaf 17.55 tot 18.15 Benedeneindseweg : van Bulkstraat tot Krooiweg Beemdstraat : van Bulkstraat tot Zoetenhoek De Zoetenhoek

Wedstrijd en Trimloop: Vanaf 18.55 tot 20.15 uur Benedeneindseweg :van Bulkstraat tot Krooiweg Beemdstraat :van Bulkstraat tot Appelhof Molenweg Appeldijk Koningsweg Krooiweg :van Koningsweg tot Benedeneindseweg

Van 18.55 tot 19.20 uur Beemdstraat :van Appelhof tot Molenweg

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook