Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval

* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* GELUIDHINDER AANLEG BETUWEROUTE METEREN
* Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 28 augustus 2001

* Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Geldermalsen
* Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (NS Railinfrabeheer BV)

* Start wegwerkzaamheden

* Vrijstelling bestemmingsplan "Buurmalsen 2000 (Rijksstraatweg 4).
* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Kapvergunningen

* Activiteiten

Voorlichting gemeente Geldermalsen Week 33

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in de milieubox passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Geldermalsen Stationswijk maandag 27 augustus Parallelweg Tunnelweg 20.30 tot 21.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 27 augustus Markt 19.45 tot 20.15 uur
* Geldermalsen Oost maandag 27 augustus School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 27 augustus Zwembad "Het Wiel" 17.15 tot 18.00 uur

* Kalenberg maandag 27 augustus J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 16.30 tot 17.00 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI 0345-585358

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

Aan E.W.C.A. Mars- Van Dijk te Beesd, voor het veranderen van (de werking van) een straal- en coatingsbedrijf, gelegen aan Industrieweg 7 te Geldermalsen. De vergunning is verleend, behalve voor het in werking zijn van de straalcabine in de avond- en nachtperiode.
* Beroep: tot en met 27 september 2001 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.
* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 16 augustus 2001.

Wet Milieubeheer

Rectificatie

Het volgende ontwerp-besluit is eerder in dit Nieuwsblad bekendgemaakt, waarbij omwonenden ten onrechte niet waren geïnformeerd. Het ontwerp-besluit wordt daarom opnieuw ter inzage gelegd.

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking: De Jong & Lavino B.V. vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een groothandel in ijzer en staal, gelegen aan Deilseweg 13 te Geldermalsen. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De veranderingen betreffen de uitbreiding van bedrijfstijden en een beperkte wijziging in indeling en werkwijze.
* Bedenkingen : tot en met 13 september 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 16 augustus 2001.

GELUIDHINDER AANLEG BETUWEROUTE METEREN

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Acceptatie melding geluidhinder onder voorwaarden

NS Railinfrabeheer B.V. heeft burgemeester en wethouders verzocht om toestemming voor het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden ten behoeve van de verdiepte ligging van de Betuweroute te Meteren, in verband met geluidoverlast die dit zal veroorzaken voor omwonenden. Op dit verzoek zijn van toepassing de Beleidsregels geluid- en trillinghinder aanleg Betuweroute. Bij de werkzaamheden zullen geluidbeperkende technieken worden gebruikt. Daarnaast zal voor de omwonenden die het dichtst bij het traject wonen een 'zorg op maat'-regeling worden toegepast. Het college heeft besloten om de melding te accepteren onder voorwaarden ter bescherming van de belangen van omwonenden.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).
Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
Geldermalsen, 16 augustus 2001.

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 28 augustus 2001
De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 28 augustus 2001 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:
* Agenda

* 19.10 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2001 tot weigering vergunning te verlenen voor het kappen van een groene beuk op het perceel Rijksstraatweg 21a te Geldermalsen.
* 19.40 uur: bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2001 tot het verlenen van ontheffing (onder voorschriften en beperkingen) op grond van artikel 4.1.7 van de "Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldermalsen 1999" aan Volker Stevin Rail & Traffic Contracting te Vianen in verband met geplande werkzaamheden in de nacht van 26 op 27 mei 2001.

* 20.50 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2001, tot het toepassen van bestuursdwang jegens Land- en Tuinbouwcoöperatie "Rijnvallei" in verband met de geconstateerde overtreding van de milieuvergunningvoorschriften IIB.2 en 4, II.D.1-6 en VIIIB.1.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden tijdens kantooruren vanaf heden tot en met 28 augustus 2001 ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Geldermalsen 16 augustus 2001. De voorzitter van de commissie voornoemd, mr W.J. Wierda.

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Geldermalsen
* Bekendmaking : artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vanaf 6 juli 2001 tot en met 21 september 2001, op werkdagen van 08.30 uur - 12.30 uur en op dinsdag bovendien van 13.30 uur - 17.00 uur.
* Toelichting : het plan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Geldermalsen met uitzondering van de kernen (Geldermalsen, Meteren, Tricht, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Beesd, Rumpt, Rhenoy, Gellicum en Acquoy). Voor een aantal delen gelden aparte bestemmingsplannen alsmede voor de A15/Betuweroute, de Randweg en de A2, voor zover het tracé binnen de gemeentegrenzen valt. Het plan dient ter vervanging van het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied 1984".

* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk c.q. mondeling zijn/haar reacties inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611).
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (NS Railinfrabeheer BV)

* Bekendmaking : artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : vier aanvragen bouwvergunning, met bijbehorende stukken.

* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van NS Railinfrabeheer BV te Tiel, vrijstelling te verlenen om het tijdelijk oprichten (voor een periode van vijf jaar) van: · een ketenpark met directieverblijf c.q. infocenter, aannnemersbedrijf en nissenhut aan de Lageveldweg te Rumpt; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 60a) nabij de Markkade te Meteren; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 54 t/m 54b, 57a) nabij de spoorlijn Utrecht-den Bosch te Meteren; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 61) nabij de Blankertseweg te Meteren, mogelijk te maken. Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Start wegwerkzaamheden

Binnenkort zal op een aantal plaatsen in onze gemeente worden begonnen met wegwerkzaamheden. Hieronder een overzicht.

Deil, Beverweg

* Wat: verwijderen betonklinkers en profilering met gebroken natuursteen. Medio 2002 zal een herprofilering plaatsvinden waarna een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht.

* Start werkzaamheden: week 34.

* Duur: ongeveer twee weken.

* Aannemer: aannemingsbedrijf D.J. van der Markt. Uitvoerder: dhr. H. van Gameren: tel. 06-50226250

* Gemeentelijk opzichter: dhr. J. Brok, tel. 06-53643043
Deil, Vergdstraat

* Wat: herbestrating.

* Start werkzaamhden: 27 augustus 2001

* Aannemer: aannemingsbedrijf A.L. van Kessel
* Uitvoerder: dhr. L. van Meegdenburg, tel. 06-20709158
* Gemeentelijk opzichter: dhr. W. v.d. Werken, tel. 06-20612802
Geldermalsen, Kennedylaan

* Wat: aanleg riolering.

* Start werkzaamheden: 27 augustus 2001 Duur: ongeveer 7 weken.
* Aannemer: aannemingsbedrijf A.L. van Kessel
* Uitvoerder: dhr. D. van Kessel, tel. 06-54635883
* Gemeentelijk opzichter: dhr. W. v.d. Werken, tel. 06-20612802
Tricht, Langstraat (gedeeltelijk)

* Wat: renovatie gedeelte tussen Nieuwsteeg en Weistraat. De werkzaamheden zullen bestaan uit het incidenteel uitfrezen van het wegdek, waarna over de gehele weg een nieuw asfaltdek bestaan uit twee lagen, voorzien van een asfaltwapening, wordt aangebracht met een totale hoogte van 8 cm. Gelijktijdig zal de bestrating voor de woningen worden herstraat en waar nodig de afwatering worden verbeterd.

* Een uitgewerkte tekening ligt ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis en bij de receptie van de Greefa in Tricht. De aanwonenden zijn hierover inmiddels via een bewonersbrief geïnformeerd.

* Informatie: afdeling Gemeentewerken, dhr. G. Snel, tel. 0345-586748.

Vrijstelling bestemmingsplan "Buurmalsen 2000 (Rijksstraatweg 4).
* Bekendmaking : artikel 4 en 15 bestemmingsplan "Buurmalsen 2000"/artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van A. Roza, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buurmalsen 2000" om het vernieuwen van een woning op het perceel Rijksstraatweg 4 te Buurmalsen (gewijzigd plan), mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. Zondag Bouwgroep BV, Laan 1940-1945 94 t/m 124, 85 t/m 109, 85 t/m 177, 147 en 149 te Meteren, oprichten 35 woningen (16 augustus 2001);

2. F.A.J. de Vries, Lingedijk 91 te Geldermalsen, vergroten woning (16 augustus 2001);

3. M.C.v.d. Berg, nabij Middenstraat 39 te Rumpt, oprichten berging (16 augustus 2001);

4. H. Beverloo, Wilhelminastraat 42 te Beesd, oprichten woning (16 augustus 2001);

5. J. Gulicher, Luchtenburgstraat 1a te Deil, wijzigen verleende bouwvergunning(publicatie betreft alleen te gebruiken materialen) (16 augustus 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. C. Puijk, Lageveldweg 11 te Gellicum, oprichten garage (7 augustus 2001);

2. J. Brulot, Dorpsdijk 36 te Rumpt, vernieuwen tuinhuisje (10 augustus 2001);

3. A.J.H. Coppens, Lange Akker 177 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 augustus 2001);

4. E.M. Prinsen, Achterstraat 12 te Beesd, oprichten dakkapel (13 augustus 2001);

5. NV Gouda Vuurvast, de Rondoven 2 te Geldermalsen, vergroten bedrijfsruimte (13 augustus 2001);

6. A. Drijver, Langstraat 10 te Tricht, oprichten carport (10 augustus 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Geldermalsen, voor het kappen van een conifeer op het perceel Lindelaan 6 te Meteren (16 augustus 2001).

2. D. Bel, Regentessestraat 4 te Geldermalsen, voor het kappen van een atlas-ceder (16 augustus 2001);

3. H. Wesselo, Oranje Nassaustraat 10, voor het kappen van een berk (16 augustus 2001);

4. J.E. Post, Groeneweg 11 te Buurmalsen, voor het kappen van een eik en een peer (16 augustus 2001);

5. J.B. Fokker- Klein, Beatrixstraat 2 te Buurmalsen, voor het kappen van een kastanje, een wilg en een populier (16 augustus 2001);
6. Gemeente Geldermalsen, voor het kappen van twee populieren t.h.v. Middenstraat 2 te Rumpt;


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Ned. Herv. Kerk Meteren voor het houden van een rommelmarkt op 25 augustus a.s. op het speelveldje in de Lindelaan van 9.00 tot 15.00 uur.

* De heer Van de Keer voor het houden van een tuinfeest op 25 augustus a.s. aan de Deilsedijk 2 te Deil van 20.00 tot 01.00 uur.
* Buurtvereniging "Ut Peppelhof" voor het houden van de jaarlijkse barbecue en kinderdisco op 1 september a.s. in de speeltuin op de Peppelbos te Geldermalsen van 13.00 tot 01.00 uur.
* Zorgcentrum "Ravestein voor het houden van een rommelmarkt/braderie op 1 september a.s. bij de Wieken 11 en omgeving eigen terrein van 10.00 tot 16.00 uur.
* R.K. Kerk Rumpt voor het houden van een parochiefeest op 9 september a.s. op de kruising Dorpsdijk, Middenstraat en Schutterssteeg van 9.00 tot 16.00 uur.

* R. Bel en I. Hazejager voor het houden van een tuinfeest op 20 september a.s. aan de Regentessestraat 4 te Geldermalsen van 18.00 tot 01.00 uur.

* Rema Electronics voor het houden van een openingsfeest op 14 oktober a.s. aan de Poppenbouwing 58 te Geldermalsen van 19.00 tot
01.00 uur.

* Ondernemersvereniging "Gastvrij Geldermalsen" voor het houden van de jaarlijkse braderie en paardenmarkt op zaterdag 15 september a.s. in het centrum van Geldermalsen van 06.00 tot 17.00 uur.
* G&D Promotions voor het tijdelijk plaatsen van 20 sandwichborden in de gemeente Geldermalsen van 1 tot en met 10 november a.s. ter aankondiging van de Margriet Winter Fair 2001, die wordt gehouden van 6 tot en met 11 november op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Afsluiting wegen voor (trio) kwart-triathlon in Deil op 25 augustus a.s.

In verband met de veiligheid van de deelnemers aan de (trio) kwart-triathlon op zaterdag 25 augustus a.s. zullen de volgende wegen in Deil en Enspijk tijdelijk worden afgesloten:
* Van 12.30 tot 15.30 uur:

* Panweg: vanaf Rotonde tot de Deilsegraaf.
* Van 14.00 tot 15.30 uur:

* Panweg tussen Deilsegraaf en Bulkgraaf

* Bulkgraaf vanaf Kweldam tot Ruitersweg

* Ruitersweg

* Nieuwstraat

* Hooiweg vanaf Nieuwstraat tot Polsteeg

* Polsteeg

* Kweldam

* Van 15.15 tot omstreeks 16.00 uur:

* Beemdstraat: van de Kruissteeg tot de Zoetenhoek
* Van 15.15 tot omstreeks 16.45 uur:

* Beemdstraat: (van Bulkstraat tot Zoetenhoek)
* Molenweg, Appeldijk en Koningsweg

* Krooiweg (van Benedeneindseweg tot Koningsweg)
* Benedeneindseweg: (van Krooiweg tot Bulkstraat)
Afsluiting wegen Ronde van Deil, 30 augustus 2001

In verband met de veiligheid van de deelnemers, van de Ronde van Deil, worden de volgende wegen tijdelijk voor het verkeer afgesloten:

Jeugdronde:

* Vanaf 17.55 tot 18.15

* Benedeneindseweg : van Bulkstraat tot Krooiweg
* Beemdstraat : van Bulkstraat tot Zoetenhoek
* De Zoetenhoek

Wedstrijd en Trimloop:

* Vanaf 18.55 tot 20.15 uur

* Benedeneindseweg :van Bulkstraat tot Krooiweg
* Beemdstraat :van Bulkstraat tot Appelhof
* Molenweg

* Appeldijk

* Koningsweg

* Krooiweg :van Koningsweg tot Benedeneindseweg
* Van 18.55 tot 19.20 uur

* Beemdstraat :van Appelhof tot Molenweg

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook