Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Vakantiewoningenproject politie

* Wet Milieubeheer

* Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Breezij
* Activiteiten

* Kernbezoeken

* Kapvergunningen

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987" (Wilhelminastraat 61)

* Vrijstelling bestemmingsplan "Kom Deil 1984" ( Krugerstraat 6)
* Welstandscommissie

* Wet Milieubeheer

* Wie wil bouwen

* Wie mag bouwen

* Wie mag slopen

* Bekendmaking wijziging beleidsregels geluid-en trillinghinder Betuweroute

.

Gemeentelijke Actualiteiten

Voorlichting gemeente Geldermalsen Week 28

Vakantiewoningenproject politie

In de vakantieperiode zal de politie Geldermalsen de woningen van de vakantiegangers in het werkgebied
Geldermalsen/Neerijnen/Lingewaal weer gaan controleren op inbraakgevoeligheid. De vakantiegangers kunnen zich hiervoor tijdens kantooruren aanmelden bij het politiebureau Geldermalsen, telefoonnummer 0345-588888. Voor verder toezicht is het verstandig afspraken te maken met een sleutelhouder of met de buren.

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 13 juli 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking:

P.J. Kemker vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een drukkerij, gelegen aan Parkweg 21a te Beesd. De verandering betreft een herindeling en reorganisatie. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.


* Bedenkingen : tot en met 9 augustus 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Besluit op verzoek wijziging vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ontvangen om de voorschriften verbonden aan de milieuvergunning voor de inrichting aan de Katijdeweg 11 te Beesd (veehouderij L. Versteegh) aan te scherpen of te laten vervallen. Het verzoek is afgewezen, behalve voor zover het verzoek enkele voorschriften met betrekking tot afvalstoffen betreft. Deze zijn ingetrokken.

Beroep: tot en met 23 augustus 2001 uitsluitend voor:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te

* brengen over het ontwerp van het besluit; degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage. Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686. Geldermalsen, 12 juli 2001.
Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Breezij Bekendmaking : artikel 11 Wet op de ruimtelijke ordening. Ter inzage : ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie. Toelichting : het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Breezij 29 in Rhenoy, op verzoek van de heer R. van Bennekom
Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 11 juli 2001
Activiteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* De heer F.J.A. Baron van Verschuer voor het houden van de "Margriet Winterfair" van 6 tot 11 november 2001 op landgoed Mariënwaerdt te Beesd;

Elfdorpenspel Beesd voor het houden van het Elfdorpenspel op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2001 en muziekvereniging "Concordia" voor het houden van een Dixielandfestival op zondag 9 september 2001 (beide evenementen) op sportpark "Molenzicht" te Beesd.
Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Kernbezoeken

Direct na de zomervakantie zullen de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen, onder leiding van de burgemeester, hun serie kernbezoeken hervatten.

Buurmalsen, 'Ons Eigen Gebouw': dinsdag 11 september 2001 Deil/Enspijk: 't Duifhuis': woensdag 10 oktober 2001 Gellicum, café 'de Remketting' : maandag 5 november 2001 Geldermalsen, gemeentehuis: donderdag 10 januari 2002

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. A.A. Gerrits, Els 4 Beesd het kappen van 1 zeespar en 3 kersenbomen ( 12 juli 2001);

2. L. de Ruiter, Elzenbos 7 Geldermalsen het kappen van 1 eik ( 12 juli 2001);

3. Gemeente Geldermalsen, tussen speelterrein en de Brink nrs.9 en 7 het kappen van 4 essen (12 juli 2001);

4. Gemeente Geldermalsen, naast Nieuwsteeg 25 Tricht het kappen van 1 esdoorn (12 juli 2001);

5. Gemeente Geldermalsen, hoek Pr. Marijkeweg/Tielerweg Het kappen van 1 eik ( 12 juli 2001);

6. W. Steenbergen-Botterweg, Meersteeg 30 Tricht Het kappen van 10 Italiaanse populieren(12 juli 2001)


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 12 juli 2001

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987" (Wilhelminastraat 61)

* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van M.T.J. van Lith, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Beesd Oost-West 1987" om het oprichten van een garage op het perceel Wilhelminastraat 61 te Beesd mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 12 juli 2001.
Vrijstelling bestemmingsplan "Kom Deil 1984" ( Krugerstraat 6)
* Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van H.A.M. van Emmerik, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kom Deil 1984" om het oprichten van een garage op het perceel Krugerstraat 6 te Deil mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 12 juli 2001.
Welstandscommissie
In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende vergadering van de Welstandscommissie (toestsing bouwaanvragen) plaatsvinden op 14 augustus 2001.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de vakbalie Bouwen en Wonen, telefoon 0345-586686.
Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit Motorvoertuigen

* T.A. van Iterson jr., Bosmanskamp 2 te Geldermalsen.
* Besluit opslag propaan

* M. Tijdeman, Tielerweg 44 te Geldermalsen
* Besluit Opslag en Transport

* ODIN-Holland C.V., De Panoven 1-7 te Geldermalsen. Van den Berg Beheer B.V., Kerkstraat 31 te Tricht.

* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
* LIDL Nederland GMBH, Achter 't Veer 36 te Geldermalsen Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
Geldermalsen, 12 juli 2001.
Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. WBV Volkshuisvesting Geldermalsen, Notarisappel 29 en 35, vergroten woningen (3 juli 2001);

2. A.H.J. Blom, Glorie van Holland 13 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (3 juli 2001);

3. A. van Beusekom, Hogebulk 16 te Tricht, plaatsen dakkapel (3 juli 2001);

4. W.J.D. Stolk, Lingedijk 162 te Tricht, oprichten paardenstal (5 juni 2001);

5. Aalders en Partners BV, Bosmanskamp 71 te Geldermalsen, veranderen gevel (3 juli 2001);

6. J.W.M. van Wijk, Oude Hoevenseweg 1 te Tricht, vernieuwen garage (5 juli 2001);

7. E. Terbijhe, Lingestraat 10 te Beesd, vergroten berging (5 juli 2001);

8. A. van Zoggel, Deilsedijk 11 te Deil, vergroten woning (5 juli 2001);

9. F. Bambacht, Mauritsstraat 31 te Geldermalsen, vergroten woning (5 juli 2001);

10. H.G. Janssen, Mr. W.M. Kolffstraat 33 te Deil, plaatsen kantoorunit (5 juli 2001);

11. M. Dekker, H.J. Ganzemanstraat 64 te Meteren, vergroten woning (6 juli 2001);

12. NS Railinfrabeheer BV, Markkade nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch, plaatsen tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (5 juli 2001);

13. NS Railinfrabeheer BV, nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de A15, plaatsen tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (5 juli 2001);

14. NS Railinfrabeheer BV, ter hoogte van de Blankertseweg nabij de A15, plaatsen tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (5 juli 2001);

* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 12 juli 2001.
Wie mag bouwen
Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. C.A.M. de Jong, Voorstraat 72 te Beesd, oprichten tuinhuisje (12 juli 2001);

2. M. Fontaine, Ridder van Tuylstraat 14 te Deil, vergroten woning (12 juli 2001);

3. D. van Breda, Alexanderstraat 8 te Geldermalsen, vergroten woning (12 juli 2001);

4. G. Donker, Nieuwsteeg 46 te Tricht, vergroten woning met kantoor en garage/berging (12 juli 2001);
* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 12 juli 2001.
Wie mag slopen
Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. H. Vermeulen, Kampsedijk 3 te Enspijk, slopen woning (12 juli 2001);

2. R. Klinkert, Dorpsstraat 8 te Enspijk, slopen garage/berging (12 juli 2001);

3. N. Lemmen, Genteldijk 26 te Geldermalsen, slopen berging (12 juli 2001);

4. Hinfelaar, Willem de Zwijgerweg 109 te Geldermalsen, slopen asbestgolfplaten dak van schuurtjes (12 juli 2001);
5. G.G. Elings, Wilhelminastraat 7 te Meteren, slopen woning (12 juli 2001);

6. Gemeente Geldermalsen, begraafplaats Emmalaan te Geldermalsen, slopen houten opslagloods (12 juli 2001);
* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 12 juli 2001.
Bekendmaking wijziging beleidsregels geluid-en trillinghinder Betuweroute
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen hebben op 3 april jl. besloten om door middel van beleidsregels een toetsingskader vast te stellen voor geluid- en trillinghinder, op grond van de artikelen 4.10 en 7.3.2 van de Bouwverordening en art. 4.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening. Aan de hand van deze beleidsregels worden voorwaarden gesteld aan manier waarop de aanlegactiviteiten plaatsvinden om geluid- en trillinghinder zoveel mogelijk te beperken. Dit besluit is bekendgemaakt in het Nieuwsblad en aan belanghebbenden. Het college heeft op 9 juli jl. besloten om de beleidsregels op twee punten te wijzigen. 1. De proceduretermijnen die in de beleidsregels zijn opgenomen zijn sterk verkort, omdat de Tracéwet niet van toepassing blijkt te zijn op uitvoeringsgerichte vergunningen en ontheffingen. 2. De compensatieregeling voor omwonenden is gewijzigd, omdat de Regeling nadeelcompensatie Betuweroute van toepassing is. Naar deze regeling wordt verwezen.
De gewijzigde beleidsregels treden in werking op 12 juli 2001 en liggen gedurende twee weken tijdens openstellingsuren ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis van Geldermalsen. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze algemene regels, wel tegen de besluiten die op grond van deze beleidsregels worden genomen.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook