Gemeente Geldermalsen


* Aanvraag aanlegvergunning (Lingedijk ong. te Gellicum)
* Minima-Voorlichting

* Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Provincialeweg / Oosteneind

* Vrijstelling bestemmingsplan "Middengebied 1991 (Molenweg 1b).
* Nationale Brandpreventieweek

* Beesd zeker een maand moeilijk bereikbaar
* Vrijstelling bestemmingsplan "Kalenberg, uitwerking 2e fase (J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 2 te Meteren)
* Start reconstructiewerkzaamheden Bantamlaan Tricht
* Openbare vergadering Dorpsraad Meteren

* Vacature Gemeente Geldermalsen

* Wie mag slopen

* Kapvergunningen

* Euro Cashtest voor visueel gehandicapten
* Activiteiten
.
Aanvraag aanlegvergunning (Lingedijk ong. te Gellicum)
* Ter inzage : aanvraag voor een aanlegvergunning.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : aanvraag voor een aanlegvergunning van de heer P. Glerum, wonende Lingedijk 3 Te Gellicum, voor het aanleggen van een drietal kikkerpoelen en het gebruiken van de vrijkomende grond voor de aanleg van een wal, die begroeid zal worden met struikgewas, op het perceel kadastraal bekend Deil Sectie N nummer 713, plaatselijk bekend Lingedijk (ong.) te Gellicum.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 11 oktober 2001

Minima-Voorlichting

Subject-subsidie
Omdat uit informatie is gebleken, dat er over dit aspect van zorg onvoldoende bekendheid is, volgt wederom enige informatie. De subjectsubsidie is bestemd voor mensen van 21 jaar en ouder met minimale inkomsten met als doel: het voorkomen van vereenzaming/het thuis blijven zitten; met andere woorden: het voorkomen van een sociaal isolement en het bevorderen van de sociale participatie (onderhouden van sociale contacten). Middels deelname aan sport, cultuur en ontspanning wordt getracht dit isolement te doorbreken.

De bijdrage is nog steeds bepaald op maximaal ¦ 150,-- per jaar per gezinslid; het totale subsidie wordt per kalenderjaar bepaald en het maakt niet uit wie die subsidie opmaakt; het kan dus gebeuren dat 1 gezinslid het totale subsidie gebruikt.

Met "minimale inkomsten" wordt onder meer bedoeld:
* uitkering Algemene Bijstandswet, I.O.A.W., I.O.A.Z.;
* uitkering w.a.o./a.a.w. (arbeidsongeschiktheid);
* a.o.w.-pensioen;

* a.n.w.-pensioen (Algemene Nabestaanden Wet);
* minimum-loon.

Een subsidie kan worden aangevraagd voor:

* sport (bijvoorbeeld visclub, voetbalvereniging, zwemmen, fitness enz.);

* cultuur (zangkoor, fanfare, toneel, film, theater, bibliotheek enz.);

* ontspanning (jeugdclub, speeltuin, bejaardensoos, schoolreisje, dansles enz.);

* sinds 1 januari 1999 behoren ook de kosten van een telefoon-abonnement hiertoe.

De kosten van vervoer en abonnement van kranten/tijdschriften komen niet voor subsidiering in aanmerking.

Voor het verkrijgen van de subsidie zijn inkomensgrenzen gesteld.

De normen per 1 juli 2001 zijn als volgt:

jonger dan 65 jaar

* echtpaar ¦ 2461,29 netto per maand;

* alleenstaande ouder ¦ 2215,15 netto per maand;
* alleenstaande ¦ 1722,90 netto per maand;
Voor personen jonger dan 65 jaar met een kostganger, onderhuurder of thuisinwonend verdienend kind, gelden de volgende bedragen:
* alleenstaande ¦ 1476,77 netto per maand;
* alleenstaande ouder ¦ 1969,03 netto per maand;
* echtpaar ¦ 2215,16 netto per maand;

ouder dan 65 jaar

* echtpaar (niet beiden 65 jaar) ¦ 2552,04 netto per maand;
* echtpaar (beiden 65 jaar) ¦ 2597,92 netto per maand;
* alleenstaande ¦ 1815,90 netto per maand.
Liggen uw inkomsten hoger dan deze bedragen, dan komt u niet in aanmerking.

Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij de vakbalie Arbeid en Inkomen op het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. U kunt ook een formulier opvragen, bel hiervoor 586701 of 586702. Komt u er niet uit? Vraag dan informatie bij de vakbalie Arbeid en Inkomen (586701/586702) of bij de heer Voorhorst (tel. 586708).

Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Provincialeweg / Oosteneind

* Bekendmaking : artikel 11 Wet op de ruimtelijke ordening.
* Ter inzage : ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken.
* Toelichting : het wijzigingsplan heeft betrekking op de vestiging van een fruitteeltbedrijf, op verzoek van de heer ing. M.M. van Gellicum

* Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 9 oktober 2001

Vrijstelling bestemmingsplan "Middengebied 1991 (Molenweg 1b).
* Bekendmaking : artikel 8 en 6 bestemmingsplan "Middengebied 1991".
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
voornemen om op verzoek van M. Murman-Koenes te Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Middengebied 1991" om het oprichten van een woning op het perceel Molenweg 1b te Geldermalsen, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn,
* Datum publicatie : 11 oktober 2001.
Nationale Brandpreventieweek
Vrijdag 5 oktober is de Nationale Brandpreventieweek gestart. Tijdens deze week stimuleert de brandweer de bewoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal om de brandveiligheid in hun woning te controleren. Daartoe is de folder: 'BRAND' ontwikkeld. Voor het opstellen van een vluchtplan is de folder 'Nationale Vluchtplan Actie' beschikbaar. De folders zijn vanaf maandag 8 oktober gratis verkrijgbaar bij de receptie van de drie gemeentehuizen.

" EEN VLUCHTPLAN IS VAN LEVENSBELANG"

Brand in huis overkomt ons niet?! Tenminste dat denken wij allemaal. En om die reden laten we belangrijke voorzorgsmaatregelen zoals het plaatsen van rookmelders of het vrijhouden van vluchtwegen achterwege. En ook al heeft u wel een rookmelder die u waarschuwt, dan heeft u waarschijnlijk geen idee van de snelheid waarmee vuur zich verspreidt en hoe moeilijk het dan is om tijdig uit je huis te ontsnappen. Daarom wijst de brandweer tijdens de Nationale Brandpreventieweek 2001 op het belang van het maken van een vluchtplan en regelmatig oefenen daarvan.

Een vluchtplan is

Een verzameling afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt voor het geval er brand uitbreekt. Speciale vluchtmiddelen kunnen de mogelijkheden om te vluchten aanzienlijk verbeteren. Maar voordat u überhaupt aan vluchten bij een brand thuis toekomt, moet u natuurlijk eerst gewaarschuwd zijn door uw rookmelder(s). Dus koop er vandaag nog een!

In een vluchtplan legt u de volgende zaken vast:

Vluchtroutes

* Geef op een plattegrond van uw huis aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn;

* Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden en bij voorkeur naar de straatzijde van het pand;

* De beste plekken om het huis te verlaten zijn de normale uitgangen, bij voorkeur de voordeur en de achterdeur;
* Zorg voor vluchtmiddelen als u via een vluchtroute van hoger gelegen verdiepingen moet vluchten.

Verzamelplaats

* Spreek af waar u elkaar ontmoet na de vlucht. Kunt u het huis niet meer verlaten, spreek dan af in een vertrek aan de straatzijde van het huis. Dan is de kans groter dat u gevonden en gered wordt.

Taakverdeling

* Spreek af wie zich bij brand over welke huisgenoten ontfermt. Vergeet daarbij ook de huisdieren niet;

* Bepaal wie de sleutels beheert en het aanspreekpunt is voor de hulpverleningsdiensten.

Markante punten

Zorg dat iedereen in huis weet:

* Waar de (reserve)sleutels van de woning zijn;
* Waar in huis de blusmiddelen zich bevinden en hoe ze werken;
* Waar de hoofdafsluiters van gas, elektra en water zich bevinden.
Verstandig vluchten

* Waarschuw bij brand direct uw huisgenoten en vlucht via de afgesproken vluchtroute;

* Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond;
* Sluit als het kan ramen en deuren achter u;
* Bel de brandweer 1-1-2;

* Gebruik geen lift en ga direct naar de afgesproken verzamelplaats;
* Geeft de brandweer informatie en de voordeursleutel.
Tips

* Hoe eerder een brand ontdekt wordt hoe beter. Dus plaats rookmelders;

* Betrek vooral uw kinderen bij uw vluchtplan;
* Houd regelmatig een brandoefening met uw huisgenoten;
* Zo kunt u controleren of uw vluchtplan bijgesteld moet worden.
Heeft u nog vragen over brandpreventie? Neem dan contact op met de brandweer Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, afdeling preventie, telefoon 0345 - 586740. De medewerkers zullen u graag nader informeren of een afspraak met u maken om bij u thuis langs te komen.

Beesd zeker een maand moeilijk bereikbaar

Het dorp Beesd is minimaal een maand moeilijk bereikbaar voor automobilisten. Door een verzakking van het riool moest vrijdag 5 oktober j.l. de belangrijkste invalsweg van het dorp, de Veerweg, ter hoogte van garagebedrijf Voet geheel worden afgesloten.

Op donderdagavond 4 oktober werd er een gat in het wegdek geconstateerd. Een dag later vond er met behulp van een camera een uitgebreide rioolinspectie plaats. Al snel was duidelijk dat het riool ernstig aan het verzakken is en dat de situatie ter plaatse zich snel zou verergeren. Dat laatste bleek ook inderdaad het geval met als gevolg dat in de loop van de dag de gehele weg moest worden afgesloten. Het gaat hier om een omvangrijk probleem waarbij tal van factoren een rol spelen: · vaststelling oorzaak en totale omvang van het probleem; · exacte wijze van aanpak; · verzekeringstechnische aspecten; · relatie van de aanpak van het probleem tot de aangrenzende panden; · informatievoorziening direct omwonenden in het bijzonder en bewoners Beesd en omgeving in het algemeen; · informatievoorziening middenstand, openbaar vervoer en hulpdiensten; · het aangeven van wegomleidingen.

Naar het zich nu laat aanzien moet er grondwater worden weggepompt, moeten er mogelijk damwanden worden geslagen en moet in ieder geval het riool in het betreffende weggedeelte geheel worden vervangen, gezien de situatie is reparatie geen optie. Dit verklaart de eerste inschatting van een minimaal benodigde tijd van een maand. Op dit moment zijn er ter plaatse nog maar weinig activiteiten zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt, integendeel. Bij de gemeentelijke afdeling Gemeentewerken is men druk bezig met het benaderen van aannemers, het bestellen van materialen, het in kaart brengen van aanwezige leidingen van nutsbedrijven, overleg met diverse instanties zoals Waterschap, Zuiveringsschap en Provincie, etc.

Inmiddels is er in praktische zin uiteraard al het nodige in gang gezet. Zo wordt op de Rijksweg A2 aangegeven dat het verkeer met bestemming Beesd gebruik moet maken van de afslag Beesd nabij de vestiging van Volvo. Dit zal ongetwijfeld tijdens de spits tot langere files in de richting Utrecht leiden omdat de dagelijkse sluipers niet langer gebruik kunnen maken van hun route via Beesd. Op de Provincialeweg worden omleidingen aangegeven via de Rijksweg en het dorp Rhenoy/Dr. A. Kuyperweg. Zowel garage Voet als bloemisterij Akkerman aan de Veerweg zijn bereikbaar, waarbij garage Voet uitsluitend via de Veerweg vanaf de Provincialeweg (bezoekers moeten daarna dezelfde weg terug). Bloemisterij Akkerman kan daarnaast ook nog worden bereikt via de ingang aan de Dr. A. Kuyperweg. De schoolgaande kinderen richting Beesd en Culemborg kunnen met de fiets van de Veerweg gebruik blijven maken. Op dit moment moet het verkeer komende vanaf Dr. A. Kuyperweg aan het eind linksaf de Veerweg/Achterstraat inrijden. Het is de bedoeling de doorgaande route richting de Voorstraat zo snel mogelijk te herstellen.

Door middel van een bewonersbrief zijn de inwoners van Beesd inmiddels geïnformeerd. De direct aanwonenden daarnaast ook afzonderlijk benaderd. Vanzelfsprekend zal er over de ontstane situatie ook overleg plaatsvinden met de Ondernemersvereniging Beesd. Inmiddels heeft een eerste contact met de voorzitter van deze vereniging plaatsgevonden. Winkeliers wordt opgeroepen hun bevoorraders over de alternatieve routes te informeren.

Het gemeentebestuur realiseert zich dat een goede bereikbaarheid van Beesd van uitermate groot belang is voor de inwoners van dit dorp en de omliggende dorpen en natuurlijk ook voor de lokale middenstand. Daarom zal alles op alles worden gezet om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586680.

Vrijstelling bestemmingsplan "Kalenberg, uitwerking 2e fase (J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 2 te Meteren)

* Bekendmaking : artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning, met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van het Gemeentebestuur van Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Kalenberg, uitwerking 2e fase" om het tijdelijk oprichten (voor een periode van maximaal vijf jaar) van: twee schoollokalen op het perceel J.H. Lievense- van Herwaardenschool te Meteren (Meester Aafjesschool) mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 11 oktober 2001.

Start reconstructiewerkzaamheden Bantamlaan Tricht De reconstructiewerkzaamheden in de Bantamlaan te Tricht beginnen in week 42 (15 oktober a.s.). De bewoners van deze straat en directe omgeving zijn tijdens een informatieavond op 9 september jl. uitgebreid over de plannen geïnformeerd. Zoals afgesproken wordt er in verband met het realiseren van een zogenaamd 30-kilometergebied ter hoogte van de Hoekenburg/Bantamlaan een drempel aangebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr.Van Doorn te Geldermalsen. Uitvoerder: dhr. Van Doorn, tel. 0345-571141. Gemeentelijk opzichter: dhr. N. Vos, tel. 0345-5667.

Openbare vergadering Dorpsraad Meteren

De Dorpsraad van Meteren organiseert op maandag 22 oktober a.s. weer haar openbare vergadering. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Omdat de jeugd de toekomst heeft worden ook zij weer van harte uitgenodigd. Er zullen weer een aantal belangrijke onderwerpen de revue passeren, zeker ook voor de jongeren. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis van Meteren en begint om 20.00 uur.

Vacature Gemeente Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen: liggend langs de mooie rivier de Linge in het landschappelijke groen van de West-Betuwe. Geldermalsen is inmiddels de 25.000 inwoners gepasseerd en omvat 11 dorpskernen. Binnen de gemeentelijke organisatie werken circa 170 mensen verdeeld over 3 sectoren: Middelen, Grondgebied en Samenleving.

Tot de sector Middelen behoort de werkeenheid Juridische zaken en Voorlichting. Ter uitbreiding van deze eenheid zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

BELEIDSMEDEWERKER COMMUNICATIE M/V ( 0,56 fte/20 uur )

Wie zoeken we:

We zijn op zoek naar iemand met kennis en ervaring in de ontwikkeling en toepassing van moderne communicatiemiddelen als intranet en internet, die hierin een uitdaging ziet en optreedt als content-manager. Indien jij het aankunt om redactioneel verantwoordelijk te zijn voor de inhoud, vormgeving en ontwikkeling van intranet en de gemeentelijke activiteiten op internet zijn we op zoek naar jou!! Verder verwachten we dat je oplossingen aandraagt bij het realiseren van het gemeentelijk beleid op het terrein van (interne/externe) voorlichting en communicatie, het ontwikkelen van alternatieven en het concipiëren van nota's en voorstellen. Tenslotte vind je het ook geen probleem om het eerste aanspreekpunt te zijn voor de interne communicatie en om mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht naar de pers te verzorgen. Ook het begeleiden van voorlichtingsbijeenkomsten en informatie- en inspraakavonden spreekt je aan.

Voor deze boeiende en bovenal uitdagende functie vragen wij:

Iemand met pit en functionerend op HBO niveau. In het bijzonder denken wij aan een opleiding op het gebied van communicatie. Wij zoeken iemand die zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft, zowel zelfstandig als teamgericht kan functioneren en die gewend is om projectmatig te werken.

Voel je je aangesproken tot dit alles? Reageer dan nu!

Wat kunnen wij bieden:

Een prettige werkomgeving in een collegiale sfeer, met een goed arbeidsvoorwaardenpakket dat onder andere bestaat uit: kinderopvang, pc-privéregeling, gratificaties bij feestdagen, een woon- werkvergoeding indien u buiten de gemeentegrenzen woont, bedrijfsfitness in werktijd, beloningsdifferentiatie, etc. Een salaris in bandbreedte 9, minimaal ¦ 4.467,00 (_ 2.027,00) en maximaal ¦ 6.604,00 (_ 2.997,00) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Op basis van zeer goed functioneren is verdere financiële doorgroei mogelijk.

Procedure:

Indien je aan de functie-eisen voldoet en in dit bovenstaande dé uitdaging ziet kun je reageren middels een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, ter attentie van de werkeenheid P & O, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen onder vermelding van de vacature. Ook kun je de sollicitatie per e-mail zenden aan v.kardol@geldermalsen.nl

Wil je meer informatie?

Dan kun je terecht bij Co van Leeuwen, senior medewerker communicatie, telefoon 0345-586607. Met vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kun je je richten tot de werkeenheid Personeel & Organisatie, Veronique Kardol, telefoon 0345-586734. De sluitingsdatum is 1 week na de verschijningsdatum van deze krant.
1. G.F. van de Water, Busterweg 25 te Beesd, oprichten mestopslag (silo) (11 oktober 2001);

2. C. Bax, Hardekampweg 3 te Rumpt, vergroten fruitloods (11 oktober
3. A.W.J. den Drijver, Vogelenburgerstraat 7 te Deil, oprichten carport en tuinhuisje (11 oktober 2001);

4. Stegeman Kwalitaria & Partyservice, Herman Kuykstraat 51 te Geldermalsen, wijzigen dakopbouw (11 oktober 2001);
5. A.H. van Acquoy, Peppelbos 6 te Geldermalsen, vergroten tuinhuis (11 oktober 2001);

6. Fam. J. Wasmus-de Jong, Elzenbos 17 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (11 oktober 2001);

7. Th. J. Versteegh, Weth. Klerkstraat 55 te Beesd, vergroten woning en garage (11 oktober 2001);

* Datum publicatie: 11 oktober 2001.

1. J.C. van Koevorden, Haagse uitweg 4 te Buurmalsen, veranderen\vernieuwen woning (2 oktober 2001);
2. B. van Doorn, Molenkampstraat 17 te Enspijk, vergroten woning (3 oktober 2001);

3. Fam. Van Breda, Oranje Nassaustraat 3 te Geldermalsen, vergroten\veranderen woning (4 oktober 2001);
4. W.H. Cornelissen, Voorstraat 33 te Beesd, geheel vernieuwen berging (4 oktober 2001);

5. Fam. D. Vermeulen, Lingedijk 23E te Geldermalsen, oprichten carport (4 oktober 2001);

6. D. van Soelen, Prinses Baetrixweg 49 te Geldermalsen, veranderen gedeelte carport in berging (11 oktober 2001);
7. NV Nuon Infra Oost, Banweg (ong.) te Beesd, oprichten middenspanningsruimte (4 oktober 2001);

8. T. de Greef, Oude Hoevenseweg 4 te Tricht, oprichten woning (8 oktober 2001);

9. J.H.M.A. Akkerman, A. Kuyperweg 15 te Beesd, vergroten woning (8 oktober 2001);

* Datum publicatie: 11 oktober 2001

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. L. van Rijnsbergen Beheer BV, Polderdijk 1 te Enspijk, voor het slopen van een woning met schuur (11 oktober 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 11 oktober 2001.
Kapvergunningen
Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. G.J. Pitlo, Jacob de Ridderstraat 17 Buurmalsen, het kappen van 1 Japanse sierkers (11 oktober 2001);

2. Gemeente Geldermalsen, Den Bommel, tegenover nummer 2, Meteren Het kappen van 1 populier (11 oktober 2001);

3. N.A. de Graaf, Lingedijk 144 Tricht Het kappen van 1 es (11 oktober 2001);

4. R.P. Steenhoff/M.A. van den Broek, Genteldijk 16 Geldermalsen het kappen van 1 hemelboom, 1 vleugelnoot, 4 esdoorns en 1 es (11 oktober 2001);


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 11 oktober 2001

Euro Cashtest voor visueel gehandicapten.

Speciaal voor visueel gehandicapten heeft het Nationaal Forum voor de introductie van de euro (NFE) sinds kort de 'Cashtest' beschikbaar. Een schijnbaar eenvoudig stukje plastic waarmee op basis van braille eurobiljetten en euromunten gecontroleerd kunnen worden op waarde en echtheid.

De echtheidskenmerken van de nieuwe euromunten en eurobiljetten vormen een belangrijk onderdeel in de voorlichtingscampagne van het NFE. In haar communictaie naar de verschillende doelgroepen wordt aan deze echheidskenmerken dan ook uitgebreid aandacht besteed. Via radio, televisie en gedrukte media wordt onder andere naar posters en brochures verwezen waar de echtheidskenmerken in aangegeven worden. Voor de doelgroep visueel gehandicapten is de 'Cashtest' beschikbaar. Met behulp van de gebruiksinstructie zijn met een aantal eenvoudige handelingen de nieuwe eurobiljetten en euromunten te herkennen en op echtheid te controleren. Deze gebruiksinstructie voor de Cashtest is in braille en gesproken woord beschikbaar. Voor meer informatie over de Cashtest, kijk op www.euro.nl onder 'informatie voor blinden, slechtzienden...'. Op deze pagina worden verschillende middelen besproken en kunt u informatie downloaden of bestellen.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Buurmalsens Blues Collectief voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 3 november a.s. in het dorpshuis "Ons Eigen Gebouw" te Buurmalsen van 21.00 tot 01.00 uur.
* U.V.V. Geldermalsen voor het rondgaan met een draaiorgel op zaterdag 3 november a.s. in Geldermalsen van 10.00 tot 17.00 uur.
* Verenigings gebouw "De Schakel" voor het houden van een Sint Nicolaas bazar op 24 november a.s. van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur en een Kerst bazar op 14 en 15 december van 19.00 tot 22.30 uur.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook