Gemeente Geldermalsen


* Inzamelen klein chemisch afval

* Afscheid Stans van Lith van 'De Springplank' Rumpt
* Aanvragen reisdocument gaat langer duren
* Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen-Oost 1995"(Willem de Zwijgerweg 79)

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Activiteiten

* Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen
* Bestemmingsplan Kalenberg, uitwerking fase 3b
* Wie mag bouwen

* Loop eens binnen bij de politie Geldermalsen Inzamelen klein chemisch afval
Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit- en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in de milieubox passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Acquoy maandag 8 oktober Pr. Beatrixstr. Parkeerterrein Dorpshuis 16.30 tot 17.00 uur

* Rhenoy maandag 8 oktober De Brink bij cafetaria 17.15 tot 17.45 uur

* Gellicum maandag 8 oktober Kerkweg t.o. Kerkebogerd 18.00 tot 18.30 uur

* Beesd 1 maandag 8 oktober Dorpsplein 19.15 tot 19.45 uur
* Beesd 2 maandag 8 oktober Huizenkamplaan/Julianastr. (Dierentuintje) 20.00 tot 20.30 uur

* Rumpt maandag 8 oktober Achterweg bij school 20.45 tot 21.15 uur
* Enspijk dinsdag 9 oktober Parkeerterrein Molenkampstraat 16.30 tot 17.00 uur

* Meteren dinsdag 9 oktober Parkeerterrein Lindelaan 17.15 tot 17.45 uur

* Deil dinsdag 9 oktober Parkeerplaats bij Dorpshuis "'t Duifhuis" 18.30 tot 19.15 uur

* Tricht dinsdag 9 oktober Pr. Frisoplaats bij Dorpshuis 19.30 tot 20.15 uur

* Buurmalsen dinsdag 9 oktober Pastorielaan 20.30 tot 21.00 uur
* Geldermalsen Stationswijk maandag 22 oktober Parallelweg Tunnelweg 16.30 tot 17.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 22 oktober Markt 17.30 tot 18.00 uur
* Geldermalsen Oost maandag 22 oktober School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 22 oktober Zwembad "Het Wiel" 19.45 tot 20.30 uur

* Kalenberg maandag 22 oktober J. van Zeestr. Ter hoogte van school "Meester Aafjes" 20.45 tot 21.15 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (tel. 0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI 0345-585358

Afscheid Stans van Lith van 'De Springplank' Rumpt

Na een langdurig dienstverband, eerst bij R.K. basisschool 'Het Klaverblad' en de laatste jaren bij de openbare basisschool 'De Springplank' gaat juffrouw Stans van Lith de kinderen van Rumpt/Gellicum verlaten.

Team, ouderraad en medezeggenschapsraad organiseren op dinsdag 9 oktober a.s., van 19.30 tot 20.30 uur, in de school een bijzondere afscheidsreceptie. Iedereen is van harte welkom!

Aanvragen reisdocument gaat langer duren

Vanaf maandag 1 oktober duurt het langer om aan een nieuw paspoort of een Nederlandse Identiteitskaart te komen. Deze reisdocumenten kunnen vanaf die datum niet meer direct bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Geldermalsen worden meegenomen, maar daar pas een week later worden opgehaald.

Dit is het gevolg van het feit dat op 1 oktober in ons land een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart is ingevoerd. Uit veiligheidsredenen worden de nieuwe documenten voortaan op één centrale plaats in Nederland van de persoonsgegevens voorzien en niet meer bij iedere gemeente, zoals tot 1 oktober het geval was. Alle reisdocumenten die voor 1 oktober zijn uitgegeven, zijn nog wel geldig tot het einde van hun looptijd.

De tarieven voor de nieuwe reisdocumenten zijn vanaf 1 oktober gewijzigd . Het nieuwe paspoort, dat voor alle landen geldig is kost ¦ 73,55 (_ 33,37) De nieuwe identiteitskaart waarvan in vrijwel alle landen van Europa gebruik kan worden gemaakt, wordt duurder en gaat ¦ 59,20 (_ 26,87) kosten.

De nieuwe documenten, moeten nog wel persoonlijk worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken. Wie dat doet moet het huidige reisdocument en één recente pasfoto van goede kwaliteit meenemen. De pasfoto moet in het vervolg recht van voren in plaats van schuin zijn gefotografeerd. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar (voor een identiteitskaart tot 12 jaar) moeten beide ouders of degene die het gezag over het kind heeft, schriftelijk toestemming geven.

KINDEREN

Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een eigen paspoort of een identeitskaart hebben. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen ook in het paspoort van de ouders worden bijgeschreven. Vanaf 1 oktober wordt behalve de naam ook een pasfoto van het kind in het reisdocument van de ouders afgedrukt. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen.. Het kind moet tevens bij de aanvraag aanwezig zijn. Op deze manier kan de identiteit van het kind beter worden gecontroleerd. Voor een bijschrijving in het paspoort van de ene ouder is de toestemming vereist van de andere ouder, ook als het kind in het oude paspoort staat vermeld. Bij het uitreiken hoeft het kind niet aanwezig te zijn. Het bijschrijven van een kind bij de aanvraag van een nieuw paspoort kost ¦ 15,-- (_ 6,81) per kind. Wordt een kind later in het paspoort bijgeschreven kost dat ¦ 35,-- (_ 15,88) per kind.

SPOEDPROCEDURE

Zowel voor het paspoort, de identiteitskaart als de bijschrijving van kinderen kan een beroep worden gedaan op een spoedprocedure. In die gevallen kan het reisdocument in de regel de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan deze procedure zijn extra kosten van ¦ 73,55 (_ 33,37)voor de aanvraag van een paspoort (incl. bijschr. kinderen) of identiteitskaart verbonden, voor de bijschrijving van kinderen in een bestaand paspoort zijn aan de spoedprocedure extra kosten van ¦ 35,-- (_15,88) per kind verbonden. In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

In verband met deze nieuwe regelgeving is helaas de zitting van Burgerzaken op dinsdagmiddag in de Rabobank te Beesd vervallen.

De openingstijden van de afdeling Burgerzaken zijn:
* Maandag tot en met vrijdag : 8.30 uur - 12.30 uur
* Dinsdag middag* : 13.30 uur - 19.00 uur
* Woensdag middag* : 13.30 uur - 16.00 uur (per 1-10-2001 extra openstelling)

* *Burgerlijke Stand-zaken uitsluitend in de ochtenduren.
Voor vragen kan men terecht bij de afd. Burgerzaken, tel: 0345-586610 of 0345-586614

Vrijstelling bestemmingsplan "Geldermalsen-Oost 1995"(Willem de Zwijgerweg 79)

* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van Fam. Verweij vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Geldermalsen-Oost 1995", teneinde het vergroten van een woning aan de Willem de Zwijgerweg 79 te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 4 oktober 2001

Wet Milieubeheer
Vanaf vrijdag 5 oktober 2001 ligt ter inzage:
Ontwerpbeschikking:
De heer D.M. Kievit vraagt een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een loon- en grondverzetbedrijf, gelegen aan Polsteeg 4 te Deil. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
* Bedenkingen : tot en met 1 november 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 4 oktober 2001

Voorgenomen verkeersbesluiten
Bekendmaking: Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 25 september 2001 hebben besloten een maximumsnelheid van 30 km/h. in te stellen voor de volgende wegen te Geldermalsen:
* Burgemeester Vernèdelaan

* Burgemeester Von Geusauweg

* Joh. van Oldenbarneveldstraat

* Stationsweg

Toelichting Deze besluiten worden uitgevoerd door middel van het plaatsen van (zone)bord A1 (30 km/h) uit bijlage 1 van het RVV 1990.
* Ter inzage de besluiten en de publicatie
* Publicatie : 4 oktober 2001
Bezwaar U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Activiteiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* De heer J. Eckelboom voor het houden van een minikermis op het Dorpsplein te Beesd van 10 tot en met 13 oktober a.s. in het kader van het 100-jarig bestaan van muziekvereniging "Concordia", op woensdag van 13.00 tot 22.00 uur, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 22.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur.
* Café "'t Koetshuis" te Tricht voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 13 oktober a.s. tot 01.00 uur.
* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 20 oktober a.s. tot 01.00 uur in het Dorpshuis te Meteren.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Bekendmaking gemeentelijke belastingverordeningen

Burgemeester en wethouders delen mede, dat de Raad van de gemeente Geldermalsen op 25 september 2001, onder nummer 6 en 7, de zevende en achtste wijziging van de Legesverordening 1998 heeft vastgesteld.

De zevende wijziging betreft het aanpassen van tarieven verbonden aan het aanpassen en wijzigen van bestemmingsplannen en het voeren van vrijstellingsprocedures. Dit in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De achtste wijziging betreft het aanpassen van de tarieven verbonden aan het afgeven van diverse reisdocumenten.

De besluiten zijn in werking getreden op 1 oktober 2001.De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in de gemeentelijke verordeningenmap op 26 september 2001.

De vastgestelde verordeningen liggen gratis ter inzage in de bibliotheken en bij de afdeling financiën in het gemeentehuis.

Bestemmingsplan Kalenberg, uitwerking fase 3b

* Bekendmaking : artikel 11 Wet op de ruimtelijke ordening
* Inzagetermijn : ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie

* Toelichting : het wijzigingsplan vormt de fase 3b van de wierde geplande uitwerkingsfases van het globale bestemmingsplan Kalenberg, welk plan tezamen met met het globale beeldkwaliteitsplan richtlijnen geeft voor nadere uitwerking van 129 woningen. Tevens is in dit plan, als vervolg op de vorige fase de beeldkwaliteit nader gedetailleerd.

* Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders I

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 0345-586686

* Datum : 4 oktober 2001

1. C. Bax, Hardekampweg 3 te Rumpt, oprichten tuinhuis (4 oktober 2001);

2. J.A. Visser, Herman Kuykstraat 74 te Geldermalsen, vergroten\veranderen woning (4 oktober 2001);
3. Kraal Beheer BV\Story Beheer BV, Beemdstraat 4 te Deil, veranderen bedrijfsruimte (4 oktober 2001);

4. Fam. C.J.M. Burgwal, Dahliastraat 11 te Geldermalsen, vergroten woning (4 oktober 2001);

5. Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., nabij Rijksweg A15\E1 (zuidzijde) ter hoogte van Hmp 112,5 te Deil, vergroten\veranderen verkoopgebouw tankstation "FS Molenkamp" (4 oktober 2001);
6. J.G.F.A. Janssen, Zwarte Kamp 52 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (4 oktober 2001);

7. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland, W.J. v\d Hooftstraat 38 (bouwnummer 19) te Meteren, vergroten woning (4 oktober 2001);
8. H.G.J.M. Buskens, Genteldijk 34 te Geldermalsen, vernieuwen serre en kozijnen (4 oktober 2001);

9. Voskuilen B.V., Lingedijk 6A te Gellicum, oprichten opslag- en stallingsruimte (4 oktober 2001);

10. Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk Tricht, J. Wigeliusstraat 1A te Tricht, veranderen berging in werkruimte (4 oktober 2001);
11. A. Drijver, Langstraat 10 te Tricht, oprichten carport (4 oktober 2001);

12. A. Stoel, Lingedijk 66 te Acquoy, vernieuwen en vergroten garage\berging (4 oktober 2001);

13. Stemid Bouwstoffen BV, Poppenbouwing 10 te Geldermalsen, oprichten bedrijfshal met kantoor (4 oktober 2001);

14. J. Pek, Beemdstraat (ong.) te Deil, oprichten woning met garage/berging (4 oktober 2001);

* Datum publicatie: 4 oktober 2001.
Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. M. van den Berg, Achterstraat 52 te Beesd, oprichten carport (27 september 2001);

2. M. Bronk, Slotstraat 42 te Beesd, vernieuwen dakbedekking van asfaltsingles naar riet (27 september 2001);
3. J.J. Noom, Nieuwendijk 4 te Rumpt, vergroten ligboxenstal (28 september 2001);

4. R. van Steenis, Pr. Willem Alexanderstraat 46A te Deil, plaatsen tuinhuisje (1 oktober 2001);

5. M. 't Hart, Eikenlaan 4 te Meteren, vergroten woning (1 oktober
6. Stegeman Kwalitaria en Partysevice, Herman Kuykstraat 51 te Geldermalsen, wijzigen dakopbouw (1 oktober 2001);
7. C.A. v\d Woerd, Palmesteynstraat 14 te Deil, oprichten woning met garage (1 oktober 2001);

8. Fa. J.E. Kroeze & Zonen, Parkweg 33 te Beesd, oprichten bedrijfsgebouwen met bedrijfswoning (1 oktober 2001);
* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Datum publicatie: 4 oktober 2001.
Loop eens binnen bij de politie Geldermalsen
Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert de politie een zogenaamde 'inloopmiddag' in het rayonkantoor te Geldermalsen aan de Van Dam van Isseltweg 10. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers het kantoor bezichtigen en informatie krijgen over tal van zaken waar de politie dagelijks mee bezig is.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook