Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of identiteitskaart
* APV-vergunning

* Afsluiting en parkeerverbod Langstraat Tricht (gedeeltelijk) 28 september a.s.

* Voorbereidingsbesluiten Hondsgemet en Stationsomgeving.
* Zelfstandige projectprocedure multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker

* Ontwerp-bestemmingsplan: "Correctieve herziening bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996"

* Collecte

* Werkzaamheden op en aan de Rijksstraatweg
* Wet Milieubeheer

* Opheffing hulpsecretarie Beesd

* 1e Termijn aanslag rioolrecht/hondenbelasting 2001
* Wie wil bouwen

* Wie mag bouwen

* Wie mag slopen

* Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften
* Commissie ROVV

* Kernbezoek Deil/Enspijk

Wij verwelkomen Ruben Lennard Wesselink uit Beesd 25.000e inwoner van de gemeente Geldermalsen

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of identiteitskaart

Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 werkdagen terug om reisdocument op te halen

De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien. Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee, maar kan het in de gemeente Geldermalsen na 5 werkdagen worden opgehaald. Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten op 1 oktober kunnen gedurende de eerste week van oktober wel reisdocumenten worden aangevraagd maar in die week nog niet worden uitgereikt.

Kinderen bijschrijven: kind en pasfoto mee

Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Spoedprocedure

Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden. In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Meer informatie

Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Burgerzaken, van de gemeente Geldermalsen, tel: 0345-586614.

APV-vergunning

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 11 september jl. de Projectorganisatie Betuweroute op grond van artikel 2.5.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning hebben verleend voor het verwijderen, aanbrengen en in stand houden van de (tijdelijke) verharding nabij de Rijksstraatweg te Meteren.

Toelichting

Als gevolg van deze vergunning zal een deel van de Rijksstraatweg (tussen het viaduct van de A15 en de Achtersteweg) tijdelijk verlegd worden. Een en ander wordt aangegeven op twee situatietekeningen die bij het besluit horen.

* Ter inzage : het besluit, de situatietekeningen en de publicatie
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 27 september 2001

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).
Afsluiting en parkeerverbod Langstraat Tricht (gedeeltelijk) 28 september a.s.

In verband met de opening van het nieuwe pand van de Greefa, is op vrijdag 28 september 2001 van 10.00 uur tot 11.30 uur de Langstraat in Tricht, tussen de Nieuwsteeg en de Weistraat tijdelijk afgesloten. Op dit wegvak geldt op deze dag van 08.00 uur tot 12.00 uur ook een tijdelijk parkeerverbod voor beide zijden van de weg.

Voorbereidingsbesluiten Hondsgemet en Stationsomgeving.
* Bekendmaking : artikel 22 Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : voorbereidingsbesluiten d.d. 25 september 2001 met bijbehorende tekeningen.

* Inzagetermijn : 6 weken met ingang van de dag van inwerking treden Inwerkingtreding : 28 september 2001

* Werkingsduur : 1 jaar vanaf inwerking treden
* Toelichting :


1. een deel van het gebied Hondsgemet, gelegen tussen de A 15 en de N327 te Geldermalsen waarvoor momenteel het bestemmingsplan Buitengebied geldt. Het besluit heeft tot doel om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en tevens de basis te bieden voor het volgen van een zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO, lid
1, ten behoeve van de centrale ontsluitingsweg.
2. een deel van het gebied Stationsomgeving Geldermalsen wat behoort tot het westelijk deel van het Masterplan Stationsomgeving, inclusief de voormalige proeftuin te Geldermalsen. Het besluit heeft tot doel om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Voor de exacte begrenzingen wordt verwezen naar de bij de besluiten behorende tekeningen.

* Bezwaar : op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad Geldermalsen. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 9030, 680 EM te Arnhem.
* Inlichtingen : vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 27 september 2001

Zelfstandige projectprocedure multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker

* Bekendmaking : artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : aanvraag met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : de aanvraag heeft tot doel het realiseren van multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker en een kaasmakerij ten behoeve van Heerlijkheid Marienwaerdt alsmede bijbehorende voorzieningen in en nabij boerderij De Stapelakker aan de Oude Waag 21 te Beesd.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 27 september 2001.

Ontwerp-bestemmingsplan: "Correctieve herziening bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996"

* Bekendmaking : artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken
* Inzagetermijn : van 27 september 2001 tot en met 24 oktober 2001; op werkdagen van 8.30-12.30 uur en op dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur in het gemeentehuis, vakbalie Bouwen en Wonen, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

* Toelichting : het plan heeft betrekking op drie percelen aan De Klepel in Geldermalsen en maakt daar de bouw van drie woningen mogelijk. Het plan betreft een aanpassing van het bestemmingsplan Het Rot 1996 die nodig is als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 1999.

* Zienswijzen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 27 september 2001

Collecte

In de periode van 30 september tot en met 6 oktober 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Werkzaamheden op en aan de Rijksstraatweg

In verband met de voortgang van de aanleg van de verdiepte ligging Meteren, worden tijdelijke verkeersmaatregelen op de Rijksstraatweg getroffen. Zowel voor het fiets- als snelverkeer blijft de noordzuidverbinding altijd gehandhaafd.

Ten behoeve van de kruising van de verdiepte ligging met de Rijksstraatweg wordt een viaduct gebouwd. Hiervoor moet zowel in als aan de Rijksstraatweg worden gewerkt. Om het verkeer gewoon doorgang te kunnen laten hebben, wordt dit in twee fasen uitgevoerd. Eerst wordt in en aan het westelijk deel van de Rijksstraatweg gewerkt en wordt het verkeer zoveel mogelijk over de oostkant van de weg geleid. Dit duurt tot ongeveer eind derde kwartaal 2002. Begin 2003 wordt het verkeer over de westkant geleid en wordt in en aan het oostelijk deel van de weg gewerkt. Volgens de huidige planning duurt dit tot eind 2003.

De tijdelijke verkeersmaatregelen die hierbij worden getroffen, zijn onder andere de invoer van een snelheidsbeperking van 50 en 30 kilometer, tijdelijke wegverlegging, fysieke afscherming van het fietsverkeer en een veilige oversteek voor fietsers ter hoogte van de Dorpsstraat. De werkzaamheden hiervoor (met name de wegomlegging) vinden in week 40 en 41 plaats.

Indien u tijdens de werkzaamheden overlast ervaart en/of vragen heeft, adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 28 september 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking:

Felcon Foodprocessing Equipment BV vraagt een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een machinefabriek, gelegen aan De Chamotte 50 te Geldermalsen. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
* Bedenkingen : tot en met 25 oktober 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

Aan de heer P.J. Kemker te Beesd, voor het veranderen van (de werking van) een drukkerij, gelegen aan Parkweg 21a te Beesd. De verandering betreft een herindeling en reorganisatie.

Aanpassing vergunning na uitspraak Raad van State

De vergunning Wet milieubeheer die is verleend aan Eerland Certification voor de inrichting aan de Stationsweg 18a te Geldermalsen is in beroep door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedeeltelijk vernietigd. De vernietiging betreft de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Burgemeester en wethouders hebben besloten om naar aanleiding van deze uitspraak nieuwe voorschriften met betrekking tot deze opslag te verbinden aan de vergunning.

* Beroep: tot en met 8 november 2001 uitsluitend voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 27 september 2001.

Opheffing hulpsecretarie Beesd

Met ingang van 1 oktober a.s. gaat er vanalles veranderen op het gebied van het aanvragen en afhandelen van reisdocumenten. De afgelopen weken hebben wij hierover in deze voorlichtingskolom al het nodige gepubliceerd en ook de komende tijd zullen wij hieraan door middel van publicaties de nodige aandacht besteden.

Vanwege deze nieuwe regelgeving is het helaas niet meer mogelijk de zitting van Burgerzaken op dinsdagmiddag in de Rabobank te Beesd te handhaven. Met ingang van dinsdag 2 oktober a.s. komt daardoor noodgedwongen een eind aan een stukje gemeentelijke dienstverlening wat sinds de herindeling in 1978 in Beesd aan de burgers kon worden aangeboden


1e Termijn aanslag rioolrecht/hondenbelasting 2001

Op 31 augustus 2001 zijn de aanslagen rioolrecht/hondenbelasting 2001 opgelegd. Per 30 september a.s. vervalt de eerste termijn van deze aanslag. Dit houdt in dat per deze datum 1/3 van het aanslagbedrag betaald moet worden. Per 30 november a.s. dient de gehele aanslag voldaan te zijn.

Voor de betaling van deze termijn kunt u gebruik maken van één van de drie acceptgiro's die u zijn toegezonden bij deze aanslag.

Wanneer u de totale aanslag in één termijn wilt betalen, dan dient u in tegenstelling tot voorgaande jaren alle drie de acceptgiro's in te zenden.

Bij vermissing van de acceptgiro('s) kunt u ook een eigen overschrijvingsformulier gebruiken en het bedrag overmaken op rekeningnummer 28.50.32.615 bij de BNG te Den Haag.

Indien u een bezwaarschrift tegen de aanslag heeft ingediend of een verzoek tot kwijtschelding heeft gedaan, heeft u voorlopig uitstel van betaling gekregen. Zodra ten aanzien van uw bezwaarschrift of verzoek tot kwijtschelding een beslissing is genomen, zult u hierover nader bericht ontvangen.

Verzoek tot kwijtschelding moet uiterlijk voor 30 november ingediend worden.

Informatie

Indien u nog nadere informatie wenst over de aanslag, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën, Kuipershof 2, Postbus 112, 4190 CC te Geldermalsen

* Voor informatie over de wijze waarop de aanslag vastgesteld of berekend is kunt u contact opnemen met de cluster belastingen. Hiervoor zijn een viertal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-58 66 59, 58 66 60, 58 66 61 en 58 66 62.
* Voor informatie over de betaling en invordering kunt u contact opnemen met de cluster financieel-beheer. Hiervoor zijn een tweetal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-58 66 70 en 58 66 68.

* Voor informatie over het verkrijgen van kwijtschelding, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving. Hiervoor is als doorkiesnummer beschikbaar 0345-58 67 10.

Ook kunt u tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur) een bezoek brengen aan het gemeentehuis.
Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. Mevr. Murman-Koenes, Molenweg 1B te Geldermalsen, plaatsen tuinhuis (18 september 2001);

2. F. v.d Hulst, Achterweg 28 te Rumpt, vergroten\veranderen woning (18 september 2001);

3. L. de Jong, R.M. van Gellicumstraat 8 te Rumpt, oprichten garage\berging (20 september 2001);

4. Exploitatiemaatschappij Tricht BV en A. Hak Beheer BV. Steenoven
2-6 te Tricht, vergroten kantoorgebouw en loods (20 september 2001);
5. Gemeentebestuur van Geldermalsen, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 2 te Meteren, voor het oprichten van twee schoolloklalen (21 september 2001);
6. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV, W.J. v\d Hooftstraat 38 te Meteren, vergroten woning (21 september 2001); 7. Fam. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, vergroten woning (24 september 2001);
8. J. Wasmus-de Jong, Elzenbos 17 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (24 september 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 27 september 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. A.N. Jonkers, Dorpsplein 2-4 te Beesd, veranderen supermarkt (27 september 2001);

2. Fam. Den Hartog, Lingedijk 36 te Acquoy, vergroten woning (27 september 2001);

3. Profile Tyrecenter Nout, Bosmanskamp 22-24 te Geldermalsen, vergroten bedrijfsruimte (27 september 2001);
4. H.A. Lobik, J.A.L.J. van Meertenstraat 7 te Meteren, vergroten woning (27 september 2001);

5. Kraal beheer BV\Story Beheer BV, Beemdstraat 4 te Deil, veranderen bedrijfsruimte (27 september 2001);

6. A. Roza, Rijksstraatweg 4 te Buurmalsen, vernieuwen woning (wijziging) (27 september 2001);

7. E.J. Nifterik, Hoekenburg 4 te Tricht, vergroten woning (27 september 2001);

8. H.J. van Hattem, Donkere Gaard 44 te Tricht, vergroten woning (27 september 2001);

9. J.M. van Amerom, Lingedijk 23 te Geldermalsen, oprichten garage/berging/hobbyruimte (27 september 2001);

* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 27 september 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. Mts. Van de Water, Middenstraat (ong.) te Beesd, voor het slopen van een voormalige veestal (27 september 2001);
2. Wim van Breda BV, Oudenhof 14 te Geldermalsen, voor het slopen van de beplating van de voorgevel van een bedrijfsruimte (27 september 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 27 september 2001.

Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 2 oktober a.s. de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

* 19.15 uur bezwaarschrift gericht tegen het besluit van de burgemeester van 19 april 2001, tot weigering van een aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten voor discotheek "De Rodenburg".

* 20.30 uur: (2) bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2001 om een kapvergunning te verlenen voor het kappen van 1 wilg en 1 es op het perceel Wilhelminazijstraat 8 te Meteren.

* 21.00 uur: (2) bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2001, tot het verlenen van een kapvergunning, voor het kappen van een Amerikaanse eik aan de Berkelstraat 5 te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden tijdens kantooruren vanaf heden tot en met 2 oktober 2001 ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

* Geldermalsen, 27 september 2001.

* De voorzitter van de commissie voornoemd,
* Mr W.J. Wierda

Commissie ROVV

* Datum : 4 oktober 2001

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vergadering van 6 september 2001
2. 16 planschadeverzoeken m.b.t. bestemmingsplan Beesd-Midden te Beesd

3. Planschadeverzoek van adviesburo Menhart namens dhr Van Dam m.b.t. bestemmings- plan Kalenberg te Meteren

4. Planschadeverzoek van dhr Kerkhof te Deil
5. Planschadeverzoek door Langhout &Wiarda juristen, namens mw Burgers te Beesd

6. Verzoek planologische inpassing twee-onder-een-kap-woningen tussen de Pr. Willem Alexanderstraat en de Palmesteijnstraat te Deil.
7. Verzoek tot bestemmingswijziging (art. 11 WRO) van de familie Kerkhof-Blom, Bredestraat te Meteren

8. Ingekomen stukken en rondvraag

Kernbezoek Deil/Enspijk

Op woensdag 10 oktober a.s. gaan de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen onder leiding van burgemeester mr S.W. van Schaijck in discussie met de inwoners van Deil en Enspijk over allerlei zaken die in of rond beide dorpen spelen.
Deze week ontvangen alle inwoners een uitnodiging voor dit zogenaamde kernbezoek. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: dorpshuis ''t Duifhuis' Deil.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook