Gemeente Geldermalsen


* Collecte

* Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Dorpsstraat 30)
* Onherroepelijk wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)"

* Wet Milieubeheer

* Commissie Financiën

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Wie mag slopen

* Begroting 2002
om op tijd naar de gemeente te gaan
Bijschrijven kinderen Ook het bijschrijven van kinderen verandert per
1 oktober.
Ten behoeve van een betere beveiliging wordt de bijschrijving voorzien van een foto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen. Collecte
In de periode van 16 tot en met 22 september 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Nierstichting Nederland.

Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Dorpsstraat 30)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van R. van Wijk vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Meteren 2000", teneinde de uitoefening van een aan-huis-gebonden bedrijf in de vorm van een kleinschalige wijnmakerij mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 13 september 2001

Onherroepelijk wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)"

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat het wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)" onherroepelijk is geworden. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Blankertseweg te Meteren ten behoeve van het oprichten van een agrarisch bouwperceel op verzoek van Maatschap Van der Burg-Joosten, p/a Blankertseweg 5a te Meteren. Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt met ingang van 17 september 2001 ter inzage bij de Vakbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen, geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag bovendien van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Geldermalsen, 13 september 2001 Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit opslag propaan

* J. van Scharenburg, Oude Waag 87 te Beesd
* Besluit akkerbouwbedrijven

* J. de Geus, Hooiweg 9a te Deil.

* Besluit tuinbouwbedrijven

* Fa. Kwekerij van Haren, De Els 8 te Beesd.
* Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

* Geldermalsen, 13 september 2001.


1. Gemeente Geldermalsen, Boutensteinseweg te Rumpt, voor het kappen van 4 iepen (13 september 2001) met toestemming tot direct vellen i.v.m. iepziekte;

2. Gemeente Geldermalsen, Nieuwstraat te Deil, voor het kappen van 1 iep (13 september 2001) met toestemming tot direct vellen i.v.m. iepziekte;

3. Gemeente Geldermalsen, Dijkmanszoet naast nr. 19 te Geldermalsen, voor het kappen van 3 wilgen (13 september 2001);
4. W.J.M. van den Bogaard, Langstraat 1 te Tricht, voor het kappen van 13 populieren (13 september 2001);

5. D.J.J. Aries, Emmalaan 49 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 esdoorn (13 september 2001);

6. F.H. Jonker, Dorpsdijk 44 te Rumpt, voor het kappen van 1 carpinus betulus fastehyata (13 september 2001);

* Datum publicatie: 13 september 2001
Commissie Financiën

* Datum: dinsdag 18 september 2001

* Tijd: 20.30 uur (afhankelijk van de voorafgaande vergadering van de commissie ABZ)

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag vergadering 19 juni 2001

2. Gemeentebegroting 2002

3. Aanpassing legesverordening voor: - aanpassing en herziening van bestemmingsplannen en vrijstellingen

- nieuwe tarieven reisdocumenten per 1 oktober 2001
4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Rondvraag

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. B.J.F. Meijers, Bulckesteijnstraat 12 te Deil, oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

2. E.J. van Ommeren, Lange Akker 6 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

3. J. van Brenk, Dijkmanszoet 2 te Geldermalsen, vergroten woning (13 september 2001);

4. NS Railinfrabeheer BV, t.b.v. Markkade, nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

5. NS Railinfrabeheer BV, nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

6. NS Railinfrabeheer BV, t.b.v. viaduct Blankertseweg, nabij A15 te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

7. NS Railinfrabeheer BV, Lageveldweg (ong.) te Rumpt, tijdelijk vergroten ketenpark met infocenter, aannemersverblijf en nissenhut (13 september 2001);

8. J.H.J. Haesenbos, Lingedijk 44 te Geldermalsen, oprichten twee duivenhokken (13 september 2001);

9. J.H. Vermeulen, Gerdina's Hof 53 te Geldermalsen,oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

10. H. Porte, Hooge Hoeven 53 te Geldermalsen, vergroten woning (13 september 2001);

11. J.E. van Baarsel, Meidoornweg (ong.) te Geldermalsen, oprichten woning met garage (13 september 2001);

12. A.G. van Veldhoven, Anna Paulownastraat 9 te Geldermalsen, vergroten garage/berging (13 september 2001);
13. E.J.A. van der Veen, Sophiastraat 30 te Geldermalsen, vergroten schuur/berging (13 september 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk Tricht, Joh. Wigeliusstraat
1a te Tricht, voor het veranderen/vergroten van een garage in werkruimte (5 september 2001);

2. A.H. van Acquoy, Peppelbos 6 te Geldermalsen, vergroten tuinhuis (6 september 2001);

3. Texaco Nederland b.v., Rijksweg A2 te Beesd, geheel vernieuwen shop benzinestation (6 september 2001);

4. C. Kemkes (Hans Anders), Geldersestraat 17 te Geldermalsen, plaatsen rolluik (6 september 2001);

5. D. van Zelst en A. Stoel, Lingedijk 64 en 66 te Acquoy, vergroten woning (11 september 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. G.P. Snetselaar- van Gessel, Willem de Zwijgerweg 93 te Geldermalsen, voor het slopen van een schuur (13 september 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.
Gereserveerde parkeerplaats aan de Pr. van Oranjestraat en de Talmastraat te Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 4 september 2001 aan de Pr. van Oranjestraat en de Talmastraat te Geldermalsen ter hoogte van de percelen nummer 22 en 18 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 september 2001 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Begroting 2002

Voor de raadsvergadering van 30 oktober a.s. staat op de agenda de begroting voor het jaar 2002. Een exemplaar van deze begroting ligt tijdens de gebruikelijke openstellingstijden in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

* Juniorkamer Lek & Linge voor het houden van een 11 Dorpenloop door de gemeente Geldermalsen op zaterdag 29 september a.s. van 10.00 tot ± 16.30 uur. Start vanaf sporthal "De Randhorst"
* Hervormde Jeugdraad Beesd voor het houden van een optocht op vrijdag 5 oktober a.s. van 19.00 tot 21.30 uur
* Dorkas Hulp Nederland voor het houden van een inzameling van geld en voedsel bij de supermarkten tijdens de Nationale Voedselactie 2001 op 9 en 10 november a.s.
Verkeersmaatregelen in verband met de braderie en paardenshow op 15 september a.s.
In verband met de jaarlijkse braderie en paardenshow op zaterdag 15 september a.s. worden de volgende straten van 06.00 tot 17.00 uur afgesloten: de Kerkstraat en het zuidelijk deel van de parkeerplaats Achter 't Veer (Albert Heijn is gewoon bereikbaar!). In verband met de opbouw worden vanaf vrijdag 14 september 21.00 uur het Marktplein, de Geldersestraat (voetgangersgebied) en de Rijksstraatweg (vanaf het stoplicht tot aan Adecco) afgesloten.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook