Gemeente Geldermalsen


* Routewijziging buurtbus Tricht, Buurmalsen, Est
* Uit het beleidsprogrmma

* Sluiting burgerzaken

* Verleende vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied 1984 t.b.v. multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker
* Gemeentelijke belastingverordening

* Vastgesteld bestemmingsplan: corrctieve herziening bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996

* Vrijstelling bestemmingsplan Beesd Kom 1990 (Jeugdlaan 1 te Beesd)
* Raadsbesluit opheffing overwegen Meersteeg en Zeekade
* Avondopenstelling Burgerzaken

* 3e Termijnaanslag onroerende zaakbelasting 2002
* Wie mag slopen

* Wie mag bouwen

* Verkeersmaatregel in verband met het Betuws Spektakel te Buren
* Burgerlijke stand

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening
* Kapvergunningen

* Voorbereidingsbesluit

* Ontwerp-uitwerkingsplan fase 3b van het bestemmingsplan Kalenberg Routewijziging Buurtbus Tricht, Buurmalsen, Est

Tijdens het Elfdorpenspel 2002 in Buurmalsen (5,6 en 7 juli a.s.) zijn er enkele straten in dat dorp tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Op donderdag 4 juli a.s. zal er enige verkeershinder zijn in verband met het aanvoeren van materialen. In verband hiermee wordt op genoemde dagen de route van de buurtbus tijdelijk gewijzigd. De route door Buurmalsen gaat dan via de:

Groeneweg - Rooimond - Brink - Rijksstraatweg - Pastorielaan - Prins Willem Alexanderstraat - Middenlandland - Jacob de Ridderstraat - Pastorielaan - Rijksstraatweg.

beleidsprogramma. Deze week het vierde hoofdstuk. Burgerparticipatie - communicatie
In de inleiding bij hoofdstuk 2 (over het bestuur) hadden we het al kort over de wensen van de mondige burger. Daarbij werd met name gewezen op de wijze waarop de organisatie daarmee in de vorm van aanpassing van de bedrijfsvoering mee om dient te gaan. In dit hoofdstuk gaat het meer om de bestuurlijke affiniteit met begrippen als inspraak, participatie en openheid. Het ligt zeker in deze tijd voor de hand uit te spreken dat alles in volledige openbaarheid en met maximale participatie van burgers en maatschappelijke instellingen moet gebeuren. Het kenmerk van interactieve processen, inspraak en bezwaar en beroep is wel, dat er veelal behoorlijk wat tijd in gaat zitten. De gemeente moet echter nog wel bestuurd kunnen worden. Diezelfde mondige burger vraagt immers ook slagvaardigheid. Afhankelijk van het onderwerp moet telkens opnieuw het meest ideale proces worden bepaald. Het college is ervan overtuigd, dat het met de behoefte aan deelname aan interactieve processen op zich nog wel mee valt. De ergernis bij mensen zit hem veelal in gebrekkige informatievoorziening. Juist op dat terrein moet nog een kwaliteitslag mogelijk zijn.

1. Wanneer vanuit een dorp het initiatief komt tot oprichting van een Dorpsraad zal het college daaraan zo optimaal mogelijk medewerking verlenen wanneer de overtuiging bestaat dat de betreffende Dorpsraad representatief is voor de inwoners van het dorp. Het gemeentebestuur ontwikkelt geen eigen initiatieven in deze richting.

2. De ontwikkeling van nieuw beleid wordt voorafgegaan door een door de gemeenteraad geaccordeerde bestuursopdracht waarin de kaders worden vastgelegd. Bij de formulering van die bestuursopdracht wordt nagegaan in hoeverre het wenselijk is vooraf, door middel van een onderzoek onder de inwoners van de gemeente, na te gaan hoe over het desbetreffende onderwerp wordt gedacht. De uitkomsten van een dergelijke onderzoek worden bij de verdere beleidsontwikkeling betrokken. De kosten komen ten laste van het projectbudget.

3. Binnen deze bestuursperiode moet www.geldermalsen.nl zijn omgebouwd tot een volledig interactieve website door middel waarvan belangstellenden stukken kunnen inzien, kunnen inspreken en vergunningen kunnen aanvragen. De traditionele gemeentelijke communicatiemiddelen blijven behouden. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt door middel van een rapportage aan het college inzicht gegeven m.b.t. de stand van zaken. Daarbij worden tegelijkertijd voorstellen gedaan ten aanzien van mogelijk te zetten nieuwe stappen en de daaraan verbonden investering in tijd c.q. geld. Deze voorstellen maken vervolgens deel uit van de beraadslagingen in het kader van de behandeling van de voorjaarsnota. Parallel aan de ontwikkeling van een interactieve website loopt de ontwikkeling van een adequaat intranet voor de interne organisatie.

4. Alle gemeenteraadsleden worden in bruikleen voorzien van een PC met modem en printer en een eigen e-mailadres. Aan de ene kant krijgen zij hierdoor sneller de beschikking over gemeentelijke stukken en aan de andere kant worden zij hierdoor sneller bereikbaar voor de burger. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Het college verwacht uiterlijk in het 2e kwartaal 2002 een voorstel ten aanzien van de wijze van uitwerking en de financiële vertaling.

5. Belangrijke gemeenteraadsvergaderingen zoals bijvoorbeeld over de voorjaarsnota en begroting worden door de lokale omroep rechtstreeks uitgezonden. Onderzocht moet worden of het mogelijke is de huidige subsidie voor deze omroep geheel of gedeeltelijk te vervangen door een vergoeding voor het verlenen van diensten. De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk in het 4e kwartaal van 2002 verwacht.

6. De (her)inrichting van woonwijken, straten, en speelplekken wordt in nauwe samenspraak met de omwonenden opgepakt. Vooraf moeten duidelijk de kaders waarbinnen belangstellenden/belanghebbenden in het proces kunnen participeren worden aangegeven. Ook bij andere projecten verdient een zogenaamde interactieve aanpak de voorkeur.
7. In overleg met de vertegenwoordigers van de pers wordt nagegaan op welke wijze de onderlinge contacten kunnen worden geïntensiveerd. Te denken valt aan het opnieuw invoeren van een periodiek persgesprek. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2002 moet hieromtrent een concreet voorstel worden gepresenteerd.
8. De huidige referendumverordening wordt aangepast zodra nieuwe/gewijzigde wetgeving daartoe een verplichting oplegt.
9. De gemeenteraad wordt in overweging gegeven minimaal tweemaal binnen deze bestuursperiode een ronde kernbezoeken te organiseren.

Sluiting burgerzaken
In verband met de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem is de afdeling burgerzaken van de gemeente Geldermalsen vrijdag 5 juli 2002 gesloten
Verleende vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied 1984 t.b.v. multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker. Bekendmaking : artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage : gedurende zes weken met ingang van 1 juli 2002. Toelichting : met de vrijstelling wordt de planologische medewerking verleend voor realisatie van multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker op het perceel Oude Waag 21 te Beesd. Bezwaren : conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Voor termijnen etc. kan men zich wenden tot de vakbalie. Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 27 juni 2002.
Gemeentelijke belastingverordening
Burgemeester en wethouders delen mede, dat de Raad van de gemeente Geldermalsen op
18 juni 2002, onder nummer 12, de eerste wijziging van de Legesverordening 2002 heeft vastgesteld.
De wijziging betreft het opnemen van een ander legestarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van de ingang van de heffing is bepaald op 1 juli 2002. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in de gemeentelijke verordeningenmap op 24 juni 2002. De vastgestelde verordening ligt gratis ter inzage in de bibliotheken en bij de afdeling financiën in het gemeentehuis. Vastgesteld bestemmingsplan: correctieve herziening bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996
Bekendmaking : artikel 26 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage : het op 18 juni 2002 door de raad vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken
Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie; op werkdagen van 8.30-12.30 uur in het gemeentehuis, vakbalie Bouwen en Wonen, Kuipershof 2 te Geldermalsen Toelichting : het plan heeft betrekking op een gebied dat ligt aan de Klepel; het plan heeft tot doel om de bouw van drie woningen aan de Klepel (locatie nrs. 4, 5 en 13) mogelijk te maken.. Bedenkingen : gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.door hen die tegen het ontwerp-bestemmingsplan tijdig bedenkingen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 27 juni 2002
Vrijstelling bestemmingsplan Beesd Kom 1990 (Jeugdlaan 1 te Beesd Bekendmaking : artikel 10 en 6 van het geldende bestemmingsplan Beesd Kom 1990.
Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van basisschool Sint Antoniusschool te Beesd, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Beesd Kom 1990 om het vergroten van een schoolgebouw op het perceel Jeugdlaan 1 te Beesd, mogelijk te maken.
Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 27 juni 2002.
Raadsbesluit opheffing overwegen Meersteeg en Zeekade dat de raad van de gemeente Geldermalsen een besluit heeft genomen om de overwegen Meersteeg en Zeekade aan de openbaarheid te onttrekken. Dit is noodzakelijk in verband met de realisatie van de Randweg en de nieuwe op- en afritten van de A15 ter hoogte van de Blankertseweg. Het besluit ligt ter inzage vanaf vrijdag 28 juni 2002 t/m donderdag 8 Avondopenstelling Burgerzaken
Gedurende de maanden juli en augustus is er geen sprake van een wekelijkse avondopenstelling op dinsdag. De eerstvolgende keer dat u weer op dinsdagavond terecht kunt is op 3 september a.s.

3e Termijnaanslag onroerende zaakbelasting 2002

Eind maart 2002 zijn de aanslagen onroerende-zaakbelasting 2002 opgelegd. Op 30 juni 2002 vervalt de derde termijn van deze aanslag. Dit houdt in dat op deze datum 1/3 van het aanslagbedrag betaald moet worden. De aanslag dient dan in zijn geheel op 30 juni 2002 voldaan te zijn.

Voor de betaling van deze termijn kunt u gebruik maken van één van de drie acceptgiro's die zijn toegezonden bij deze aanslag.

Bij vermissing van de acceptgiro('s) kunt u ook een eigen overschrijvingsformulier gebruiken en het bedrag overmaken op rekeningnummer 28.50.38.281 bij de BNG te Den Haag.

Indien u een bezwaarschrift tegen de aanslag heeft ingediend of een verzoek tot kwijtschelding heeft gedaan, heeft u voorlopig uitstel van betaling gekregen. Zodra ten aanzien van uw bezwaarschrift of verzoek tot kwijtschelding een beslissing is genomen, zult u hierover nader bericht ontvangen.

Verzoek tot kwijtschelding moet uiterlijk voor 30 juni 2002 ingediend worden.

Informatie

Indien u nog nadere informatie wenst over de aanslag, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën, Kuipershof 2, Postbus 112, 4190 CC te Geldermalsen

* Voor informatie over de wijze waarop de aanslag vastgesteld of berekend is kunt u contact opnemen met de cluster belastingen. Hiervoor zijn een viertal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345- 586664, 586661, 586662 en 586659.

* Voor informatie over de betaling en invordering kunt u contact opnemen met de cluster financiële administratie. Hiervoor zijn een tweetal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-586668 en 586670.
* Voor informatie over het verkrijgen van kwijtschelding, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving. Hiervoor is als doorkiesnummer beschikbaar 0345-5866701.
Ook kunt u tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur) een bezoek brengen aan het gemeentehuis. Wie mag slopen
Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. A.A. Hendriks, Dijkstraat 3 te Rhenoy, voor het slopen van bergingen (27 juni 2002);

2. Rijkswaterstaat Oost Nederland, Katijdeweg 4 te Beesd, slopen agrarisch bedrijf (27 juni 2002);

3. J.W. Methorst, Groeneweg 34 te Buurmalsen, slopen asbesthoudend golfplaten dak loods (27 juni 2002);

4. Woningbouwvereniging volkshuisvesting, Raamweg 13 te Tricht, slopen asbesthoudende dakbedekking (erfafscheiding) (27 juni 2002);

5. Kwekerij Acanthus, De Els 2 te Beesd, slopen tuinbouwkas (27 juni 2002);
Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.
Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 27 juni 2002.

1. M. Dore en M. Panis, Emmalaan 16 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (27 juni 2002);

2. J.M. Hol, Laan van Crayestein 12 te Tricht, oprichten dakkapel (27 juni 2002);

3. E.G. Bodegraven, Nieuwsteeg 97 te Tricht, oprichten hobbykast (27 juni 2002);

4. A. Luinge, Nieuwsteeg 25 te Tricht, oprichten tuinhuisje (27 juni
5. W. Uitman, Pastoor J. van Hovestraat 23 te Beesd, oprichten tuinhuisje (27 juni 2002);

6. J.M.T. Staal, W.J. van der Hooftstraat 53 te Meteren, oprichten berging (27 jui 2002);

7. J. Vermeltfoort, Willem de Zwijgerweg 93 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (27 juni 2002);

8. A.J. van Steennis, Wilgenlaan 5 te Meteren, oprichten dakkapel (27
9. J. Akkerman, Dr. A. Kuyperweg 15 te Beesd, vergroten woning (gewijzigd) (27 juni 2002);

10. J. de Jong, Dorpsstraat 42 te Meteren, oprichten dakkapellen (27 juni 2002);

11. R.A.A. Grisel, W.J. van der Hooftstraat 37 te Meteren, oprichten tuinhuisje (27 juni 2002);

12. H.B. Gopie, Sterappel 33 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (27 juni 2002);

13. H.J. Beverloo, Bulkstraat 49 te Deil, gedeeltelijk vernieuwen schuur (27 juni 2002);

14. M.J. van der Sandt, Middenstraat 1 te Rumpt, vergroten atelier (27 juni 2002);

15. K. van Mook, Kerkstraat 49 te Geldermalsen, oprichten luifel (27
16. Y.E. Netto en P. Mentink, Voetakkerweg 6a te Meteren, oprichten dakkapel (27 juni 2002);

17. G.C.J. Uiterwaal, De Chamotte 16 te Geldermalsen, veranderen bedrijfshal (27 juni 2002);

18. A. Verstegen, Breezij 19 te Rhenoy, veranderen/vergroten woning (27 juni 2002);

19. J.J. Jonker, Prins Willem Alexanderstraat 19 te Deil, veranderen schuur (gewijzigd) (27 juni 2002);
Datum publicatie: 27 juni 2002.

1. J.L.C. Baron van Hogendorp, dr.v.d. Willigenstraat (ong.) te Tricht, oprichten woning met garage (19 juni 2002);
2. O.C. Smits, Middelweg 12 te Tricht, oprichten dakkapel (20 juni 2002);

3. M. van Kessel, Alexanderstraat 7 te Geldermalsen, vergroten woning en oprichten berging/carport (20 juni 2002);
4. A.H. Vos, Laageinde 3 te Geldermalsen, vergroten woning (20 juni 2002);

5. N. de Wildt, de Schakel 46 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (20 juni 2002);

6. C.T. van Beurden, Achterstraat 14a te Beesd, oprichten dakkapel (19 juni 2002):

7. C.J. van Weelie, Maasstraat 27 te Enspijk, oprichten dakkapel (17
8. K.H. Meijer, Hoogeinde 9 te Tricht, oprichten schuur (19 juni 2002);

9. Ben Nederland BV, Mr. W,M. Kolffstraat 34 te Deil, oprichten antennemast (17 juni 2002);

10. B.L. Deiman, Bulkstraat 64 te Deil, veranderen/vergroten garage in werkruimte (21 juni 2002);

11. A.P. Bouwman, W.J. van der Hooftstraat 43 te Meteren, vergroten woning (21 juni 2002);

12. J.A. Borg, Lange Akker 132 te Geldermalsen, vergroten woning (21 juni 2002);

13. Mts. van de Water, Rhenoyseweg 22 te Rhenoy, oprichten compact trafo station (19 juni 2002);

14. H. Kuil, Prins Constantijnstraat 43 te Beesd, vergroten woning (17 juni 2002);

15. G.J. van Hof, hoek Blankertseweg/Rijksstraatweg te Meteren, vernieuwen cafetaria (24 juni 2002);

16. F. Balk, Wilhelminastraat 25 te Meteren, oprichten dakkapellen (25 Datum publicatie: 27 juni 2002

Verkeersmaatregel in verband met het Betuws Spektakel te Buren

In verband met het Betuws Spektakel te Buren zal er van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni a.s. op de Hennisdijk (te Buurmalsen) een parkeerverbod worden ingesteld.

Burgerlijke stand

Geboorten:

* 31-5-2002: Thomas Johan Schroots, Meteren
* 30-5-2002: Koen Jan Schoonen, Geldermalsen
* 30-5-2002: Johanna Cornelia van Drenth, Meteren
* 30-5-2002: Henrique Temminck, Rhenoy

* 31-5-2002: Nicola Cornelia Petronella Edme Valen, Beesd
* 3-6-2002: Hendrika Jacoba Celest de Vaal, Beesd
* 3-6-2002: Jelte van der Linde, Meteren

* 5-6-2002: Matthijs de Jongh, Geldermalsen
* 4-6-2002: Yordi Christophe Johannes van Mourik, Buurmalsen
* 6-6-2002: Daan Stelder, Geldermalsen

* 7-6-2002: Karima Marzouki, Geldermalsen
* 16-6-2002: Hendrik-Jan Snetselaar, Buurmalsen
Huwelijken:

* 7-6-2002: P.A. van den Berg en A. Buitenweg
* 10-6-2002: K.A.A. Weijkamp en N. Dorsman
Overlijden:

* 31-5-2002: Bertha Adriana Verploeg-Verbeek, oud 92 jaar, Rumpt
* 8-6-2002: Adrianus de Weijer, oud 69 jaar, Beesd
* 2-6-2002: Floris Hendrikus van Driel, oud 87 jaar, Geldermalsen
* 8-6-2002: Arie van Rijnsbergen, oud 85 jaar, Beesd
* 2-6-2002: Martien Johan Meulenberg, oud 55 jaar, Tricht
Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening

De burgemeester maakt bekend dat er vergunning is verleend aan:
* Het Rode Kruis voor het houden van een barbecuefeest op 29 juni 2002 van 19.00 - 24.00 uur op het Scouting terrein bij de NS te Geldermalsen;

* Mevrouw D.H. Sliepen voor het houden van een straatbarbecue op 6 juli 2002 van 19.30 - 01.00 uur op het straatje tussen Gerestein nr. 65 en nr.67 te Deil;

* De heer G.W. Bronk voor het houden van een straatbarbecue op 13 juli 2002 van 17.00 - 23.00 uur op de Pietje Baltusstraat te Beesd.

Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:

* Maartje Valstar en Nienke van Kapel voor het verkopen van kaarten in Buurmalsen t.b.v. de strijd tegen armoede in Angola op de volgende (resterende) data: 3, 10 en 17 juli 2002;
* Mevrouw C.H. de Jong voor het houden van een rommelmarkt op 6 juli 2002 van 08.00 - 14.00 uur aan de Dorpsstraat te Rhenoy;

Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning:
1. Gemeente Geldermalsen, sportpark Hoge Weide aan de Randweg te Geldermalsen, voor het kappen van 3 essen, 1 eik en 1 wilg (27 juni 2002);

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Datum publicatie: 27 juni 2002

Voorbereidingsbesluit

Bekendmaking : artikel 22 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage : voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening

Inzagetermijn : gedurende de werkingsduur

Inwerkingtreding : 28 juni 2002

Werkingsduur : 1 jaar vanaf in werking treden

Toelichting : het besluit heeft betrekking op de gebieden, kadastraal bekend, gemeente Geldermalsen,

1. sectie G, nummers 851, 852, 854 en 1002, plaatselijk bekend, Herman Kuijkstraat 30 en 32 te Geldermalsen;
2. sectie G, nummers 94, 111, 112, 801, 846, 2114, 2327, 3120, plaatselijk bekend, Herman Kuijkstraat 7, 9, 11 en 17 en het terrein tussen de Van Borselelaan en de Rabobank alsmede Van Borselelaan 2 te Geldermalsen;

3. sectie G, nummer 3108, plaatselijk bekend, Prins Bernardlaan 2 te Geldermalsen.

Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Aanleiding is om ter plaatse ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Het besluit heeft tot doel: de juridische basis te bieden voor het volgen van een zelfstandige projectprocedure ex art. 19 WRO, lid 1, ten behoeve van de realisering van de apotheek en andere eventuele nieuwbouwplannen.

Bezwaar : op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Geldermalsen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking worden ingediend en moet naast naam en adresgegevens van de indiener, ten minste bevatten: een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD te Arnhem.

Inlichtingen : vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686

Datum publicatie : 27 juni 2002

Ontwerp-uitwerkingsplan fase 3b van het bestemmingsplan Kalenberg

Bekendmaking : artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Ter inzage : ontwerp-uitwerkingsplan fase 3b van het bestemmingsplan Kalenberg met bijbehorende stukken

Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

Toelichting : het uitwerkingsplan fase 3b vormt de laatste fase van de vier geplande uitwerkingsfases van het globale bestemmingsplan Kalenberg dat samen met het globale beeldkwaliteitplan richtlijnen geeft voor nadere uitwerking. Fase 3b heeft een capaciteit van 129 woningen.

Fase 3b bestaat uit het centrale gebied van het westelijk gedeelte van het plan Kalenberg. Aan de oostzijde grenst de uitwerking aan de 2e fase. De uitwerking zal worden ontsloten door de fase 3a.

Inspraak : belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W

Inlichtingen/ : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586686)

mondelinge reacties

Datum publicatie : 27 juni 2002

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook