Gemeente Geldermalsen


* Uit het beleidsprogramma

* Fietskluizen

* Kwaliteit zwemwater

* Nachtelijk weekendwerk aan brug en viaduct A2 bij Beesd
* Werkzaamheden spoorwegovergang Nieuwsteeg te Tricht
* Vergunningen

* Provincialeweg gedeeltelijk op de schop
* Kapvergunningen

* Poziewedstrijd Waterdicht

* Collecte

* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Zandtransport voor Randweg

Uit het beleidsprogramma
Het college van burgemeester en wethouders en de vier partijen die dit college ondersteunen (PvdA, VVD, SGP en D66) hanteren als leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in de bestuursperiode 2002-2006 een daartoe opgesteld beleidsprogramma. U kunt dit beleidsprogramma vinden op de gemeentelijke website www.geldermalsen.nl. Daarnaast is het op te vragen bij de werkeenheid Communicatie (tel. 586609). Elke week publiceren wij daarnaast in deze informatierubriek en of meerdere hoofdstukken van het beleidsprogramma. Deze week het tweede hoofdstuk.

Ambtelijke organisatie - gemeentelijke dienstverlening

In toenemende mate wordt de gemeentelijke organisatie gezien als een 'normaal' bedrijf. Het woord 'normaal' staat niet voor niets tussen aanhalingstekens omdat keuzes worden gemaakt en richtingen worden bepaald door middel van een soms moeizaam democratisch besluitvormingsproces en het bestuur (de 'directie') elke vier jaar kan veranderen. Daarnaast is er sprake van gedwongen winkelnering, de klant komt toch wel, of we de boel nu wel of niet goed organiseren. Desondanks wordt bedrijfsmatig denken steeds meer gemeengoed. Modern personeelsbeleid, een program- en productenraming, planning & control zijn daar goede voorbeelden zijn.

Met de nota 'Geldermalsen van buiten naar binnen' als leidraad probeert onze organisatie zich steeds beter te richten op de vraag van de klant, de burger. Omdat we vaak te maken hebben met een bredere belangenafweging zal het principe van 'u vraagt wij draaien' nooit helemaal opgaan. Het is evenwel niet meer zoals vroeger toen gemeentebestuurders vanuit hun ivoren toren konden beslissen wat voor de inwoners van hun gemeente goed was. De burger van deze tijd pikt dat niet meer en wil meepraten, meedenken, als het kan meebeslissen, genformeerd worden, inspreken en gebruik kunnen maken van tal van mogelijkheden tot bezwaar en beroep. Daarnaast verlangt hij in het huidige 'snelle tijdperk' service, clintgerichtheid, slagvaardigheid, efficiency en duidelijkheid. Om aan dat hele wensenpakket te kunnen voldoen ontwikkelt de organisatie vrijwel continue nieuwe instrumenten. Recente voorbeelden daarvan zijn onder andere de invoering van het Meldpunt Geldermalsen, verruiming van openstellingstijden en de eerste stappen op weg naar digitale dienstverlening. Ongetwijfeld zal deze ontwikkeling zich de komende jaren verder voortzetten. De gemeente is er immers voor de burger en niet andersom.

1. Eenmaal per twee jaar, ingaande het eerste kwartaal 2004, dient er, mogelijk in samenwerking met buurgemeenten, een onderzoek te worden verricht naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening (kwaliteitsmonitor). De daaruit voortvloeiende aandachtspunten worden vertaald in concrete actiepunten die voor het eerst daaropvolgende onderzoek moeten zijn uitgevoerd. De benodigde middelen moeten hiervoor worden vrijgemaakt.
2. Vooruitlopende op de kwaliteitsmonitor moet met onmiddellijke ingang een proces worden ingezet om te komen tot een betere afhandeling van brieven en het volgen van procedures rond aangevraagde vergunningen. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2002 verwacht het college hieromtrent een ambtelijke rapportage met concrete voorstellen.

3. Uitsluitend wanneer er sprake is van een calamiteit wordt de ambtelijke organisatie voor werk op zondag ingezet.
4. Ambtenaren van de Burgerlijke Stand die op basis van gewetensbezwaren in bepaalde gevallen moeite hebben met het uitoefenen van hun functie worden daarvan vrijgesteld. Dit voor zover de dienst dat uiteraard toelaat.

5. Het college wordt door middel van een jaarlijkse rapportage op de hoogte gehouden van de wijze waar inhoud en vorm wordt gegeven aan opleiding, vorming en training.

6. Hetzelfde geldt tweemaal per jaar met betrekking tot de wijze waarop wordt omgegaan met het begeleiden en terugdringen van ziekteverzuim. En van die twee rapportages wordt gekoppeld aan het Arbo-jaarverslag.

7. De huisvesting van de ambtelijke organisatie (zowel gemeentehuis als de werven van de buitendienst) dient minimaal te voldoen aan de daarvoor wettelijk vastgestelde Arbo-normen. Daar waar mogelijk moeten flexplekken worden benoemd om te komen tot een optimaler gebruik van de beschikbare ruimte. Qua uitbreiding van het gemeentehuis wordt primair ingezet op het verwerven van een kantoor in de directe omgeving. Het is echter niet verstandig daarop te wachten en in de tussentijd niets te doen. Uiterlijk in het eerste kwartaal 2003 moet er een programma van eisen op tafel liggen waarin zowel met de aankoop van genoemd kantoor als met aanbouw van het gemeentehuis rekening wordt gehouden. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2003 moet een duidelijke richting worden aangegeven. De raming voor 2005 zou, zodra zich mogelijkheden voordoen, naar voren moeten kunnen worden gehaald.
8. Eventuele uitbreiding van de huidige openstellingstijden komt alleen dan ter discussie wanneer de noodzaak daartoe uit de kwaliteitsmonitor blijkt.

Fietskluizen
Bij ieder station in Nederland is een fietsenstalling aanwezig. De meeste stations zonder bewaakte stalling hebben fietskluizen. Ook de stations in Geldermalsen en Beesd zijn voorzien van een onbewaakte fietsenstalling en fietskluizen. De huur voor een fietskluis bedraagt 78,- per jaar. Op stations waar een NS-loket aanwezig is kunt u ook per maand een fietskluis huren. Per maand kost een fietskluis 9,-.

Voor meer informatie en het huren van een fietskluis kunt u bellen met NS Fiets, telefoonnummer: 0900-fietskluis/0900-343 875 5847 ( 0,20 per minuut). U kunt ook een brief sturen naar NS Fiets, Postbus 2534, 3500 GM Utrecht. Vermeld in de brief uw adresgegevens, telefoonnummer en het station waar u een fietskluis wilt huren.

Kwaliteit zwemwater

Zodra het weer wat warmer wordt zoeken veel mensen verkoeling bij het water. De kwaliteit van het zwemwater wordt in onze gemeente regelmatig onderzocht door de afdeling Kwaliteitsbeheer Oppervlaktewater van het Waterschap Rivierenland. In onze gemeente onderzoekt deze afdeling:

* 'Het Betuwestrand' te Beesd

* 'De Rotonde' te Enspijk

* de plas bij de nieuwbouwwijk Kalenberg te Meteren.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het zwemwater op alle drie de locaties aan de normen voldoet.
Nachtelijk weekendwerk aan brug en viaduct A2 bij Beesd Rijkswaterstaat gaat in het weekend vanaf vrijdagavond 14 juni nachtelijk herstelwerk uitvoeren aan de Lingebrug en het spoorviaduct in de autosnelweg A2 bij Beesd. De overgangen tussen de weg en de westhelft van brug en viaduct moeten worden gerepareerd. De westelijke rijbaan -dat is de rijbaan in de richting van het zuiden- moet hiervoor worden afgesloten, vanaf de oprit Culemborg tot de afrit Geldermalsen. De afsluiting gaat vrijdag, zaterdag en zondag telkens om 10 uur 's avonds in en duurt tot 9 uur de volgende ochtend, maar op maandagochtend tot 5 uur.

Doorgaand verkeer wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 (tot knooppunt Gorinchem) en de A15 (tot knooppunt Deil). Deze omleidingsroute wordt aangegeven door borden met het nummer '10'.

Vanaf knooppunt Everdingen zijn de afslagen Everdingen en Culemborg bereikbaar voor lokaal verkeer. Verkeer in de richting van Beesd en Geldermalsen moet dus ook gebruik maken van omleidingsroute 10.

De oostelijke rijbaan (in noordelijke richting) blijft gewoon bereikbaar en berijdbaar.

Niet uit te stellen

De reparatie van de voegovergangen en de asfaltschade is niet uit te stellen tot de verbreding van de A2 van twee maar drie rijstroken, die in 2005 in uitvoering komt.

Wegens het ontbreken van vluchtstroken op brug en viaduct, is het niet mogelijk het werk goed en veilig uit te voeren, terwijl het verkeer over n rijstrook wordt geleid.

Informatie

Nadere informatie is verkrijgbaar op het gratis telefoonnummer 0800-WEGINFO (0800-9344636). Een informatieblad is ook verkrijgbaar bij de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Leerdam, Lingewaal en Vianen.

Werkzaamheden spoorwegovergang Nieuwsteeg te Tricht

Voor het weekend van vrijdag 21 juni 23.00 uur tot en met maandag 24 juni 07.00 uur is er van Volker Stevin Rail en Traffic namens NS Rib Zuid een verzoek om ontheffing van artikel 4.1.7. van de Algemene Plaatselijke Verordening binnengekomen om onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Nieuwsteeg te verrichten. De werkzaamheden betreffen het vernieuwen van de overwegbevloering en het zogenaamde ballastbed.

Tegen het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 23 april jl. een ontheffing onder voorschriften te verlenen kon binnen 6 weken na de publicatie een bezwaarschrift worden ingediend. Op 4 juni 2002 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de ontheffing van 23 april jl ingetrokken en een nieuwe ontheffing onder voorwaarden verleend.

De mogelijkheid bestaat tegen (een deel van) dit nieuwe besluit binnen 6 weken na de bekendmaking daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit 109,--. Vergunningen
ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheid betreft, bekend dat er Caf "De Notenboom", voor het houden van een evenement (muzikale activiteiten) op 14, 15 en 16 juni (Beesdse kermis) en 27 juli 2002 in de "Deel" achter het caf aan de Middenstraat 8 te Beesd. Provincialeweg gedeeltelijk op de schop
Voor de te bouwen woningen in het zogenaamde Middengebied-Zuid en de bebouwing in het gebied Leeuwenstein te Geldermalsen produceert de Provincialeweg-Oost straks teveel geluid. Het is daarom nodig het gedeelte van deze weg, gelegen tussen de aansluitingen met de rotondes bij de Rijksstraatweg en het Laageinde te reconstruceren. Dat werk zal in twee fases worden uitgevoerd.

In de eerste fase wordt de weg versmald en voorzien van nieuwe markeringen. De toegestane maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 50 km/uur. Zodra de woningbouw in het Middengebied-Zuid gerealiseerd is volgt de tweede fase. Daarbij gaat het om het aanbrengen van een geluidsreducerende deklaag en een bestrate middengeleider zoals u die ook op de Rijksstraatweg aantreft.

De werkzaamheden van de eerste fase worden uitgevoerd in week 25 (17 t/m 21 juni a.s.). Telkens wordt 's avonds om 21.00 uur gestart. Tot 06.00 uur de daaropvolgende ochtend zal de aannemer, Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV, druk bezig zijn met het zagen van asfalt, het verwijderen van markeringen, het opbreken van asfalt, het aanbrengen van drainage inclusief afvoerleidingen en het aanbrengen van nieuwe markeringen en wegdekreflectoren.

De aannemer zal uiteraard proberen overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Enige geluidshinder zal echter onvermijdelijk zijn. Omwonenden worden via een bewonersbrief nader genformeerd. Het verkeer wordt omgeleid via de rijksweg A2 en A15 en de Rijksstraatweg. De omleidingsroutes worden uitgebreid aangegeven. Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning: S.E. van 't Hoog-van den Berg, Jacob de Ridderstraat 22 Buurmalsen, voor het kappen van 1 ceder, 1 haagbeuk en 1 Oostenrijkse den (13 juni 2002);
Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Datum publicatie: 13 juni 2002

Poziewedstrijd Waterdicht

In april en mei hebben verschillende basisscholen uit onze gemeente deelgenomen aan het project Rivierenland WaterRijk, een deelproject van het regionale Natuur en Milieu Educatie project Ondergronds Rivierenland. Naast een bezoek aan de educatieve Reinwaterboot, maakte ook een poziewedstrijd Waterdicht deel uit van dit project.

Naast de winnaar van de wedstrijd zijn er per deelnemende gemeente vijf gedichten uitgekozen. Die gedichten zijn afgedrukt op een gedichtenbord en worden gebundeld in een boekje. De gedichtenborden voor de gemeente Geldermalsen worden binnenkort geplaatst op de volgende locaties:

* bij de veerpont te Enspijk

* Gemeentehuis te Geldermalsen

* Passantenhaven te Geldermalsen

* Molen 'De Bouwing' te Geldermalsen

* Zwembad 'Het Betuwestrand' te Beesd
Hieronder de gedichten die geplaatst zullen worden, waaronder uiteraard ook het gedicht van de winnaar van deze regionale wedstrijd die uit Geldermalsen komt te weten:

Willem van Amerom, 11 jaar, van 'De Morgenster' te Geldermalsen

Water

Ik ben het water ik doe wat ik wil.
Als ik wil maak ik je voor eeuwig stil, ik
overspoel je en ik plet je fijn
Wat is het toch heerlijk om de grootste te
zijn.

Niemand kan mij iets maken
Geen dijk heeft ooit tegen mij opgekund
Niemand overleeft het als ik het op je heb
gemunt.

De sterkste dat ben ik
De sterkste staat hier voor je neus
Poseidon is mijn beste vriend
En ik heb een hekel aan Zeus.

Wannes Salom, 11 jaar, van 'De Morgenster' te Geldermalsen

Waterliefde

Water is je vijand, water is je vriend.
Water is een geschenk dat je hebt verdiend.
Water is zeldzaam, water vind je overal.
Water is misschien je lot die je ooit doden zal. Water is de dood, water is het leven.
Water is het grootste cadeau dat ooit is gegeven. Water is je verdriet, en water maakt je blij.
Water is de waterliefde tussen jou en mij.
Je bent soms verdrietig, of je bent blij.
Maar waterliefde is eeuwig en gaat nooit
voorbij

Petra Denekamp, 11 jaar, van de 'St. Antioniusschool' te Beesd

De eerste golf pakt mijn voet.
De tweede pakt mijn kuit.
En als de derde komt
Ren ik hard het water uit.

Marjolein Lentink, 12 jaar, van 'Op 't Hof' te Tricht

Ik zit aan de rand van het water
en denk aan vroeger en later
aan wat er later komen zal
misschien een zeehondlichtvisoliekwal
en aan wat er vroeger is geweest
een onderwater cactusbeest
maar misschien was er geen water
en kwam dat allemaal wat later
maar dat zal ik niet te weten komen
daarom blijf ik lekker dromen

Amber de Bruin, 12 jaar, 'Meester Aafjesschool' te Meteren

Langs de waterkant

Op een avond zit ik aan de waterkant,
met een grote picknickmand.
Opeens zie ik twee visjes springen,
en begin ik te zingen.

De visjes springen op en neer,
ja, echt elke keer.
Maar nu zijn ze opeens weg,
nou wat flauw zeg.
Je kunt ze niet meer zien,
maar ze komen terug, heel misschien.

Er komt nu een konijn aangeslopen,
misschien komt hij mijn kant op lopen.
Ja sst, stil.
Geen geluid geen gegil.
Kijk wat hij nu doet,
hij graaft een gat dat kan hij goed.
Ik blijf kijken tot hij in het gat verdwijnt,
net als de zon die nu opeens achter de wolken schijnt.

Er komt nu een regenbui aan,
dus ik zou nu maar snel naar huis toe gaan.
Ik begrijp nu waarom de visjes in het water
sprongen heel blij.
Ze wisten het al, ze kregen er weer vers water
bij.
En dat konijn groef snel zijn hol, want regen op zijn bol, is voor hem geen lol.
Collecte
In de periode van 16 tot en met 22 juni 2002 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Maag Lever Darm Stichting

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 25 juni 2002 het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld:

19.30 uur bezwaarschrift d.d. 2 mei 2002, van de heer G. Visscher, mede namens overige bewoners van het Korneplein, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.10 april 2002, om de heer A. de Jong, een inritvergunning te verlenen voor de achteruitgang van perceel naar het Korneplein te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende vanaf vrijdag 14 juni 2002 ter inzage bij de vakbalie "Bouwen en Wonen" tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.
Mr W.J. Wierda,
Voorzitter

1. A. Jongerius en K. Vreeman, Rijksstraatweg 67 te Buurmalsen, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

2. Th. A. Piek, Hooge Hoeven 21 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

3. G. de Kock- van Noord, J. van Zeestraat 26 te Meteren, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

4. L. van Soelen, Steenspil 5 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

5. Y.E. Netto en P. Mentink, Voetakkerweg 6a te Meteren (13 juni
6. J.B. Kielestein, Weth. Klerkstraat 3 te Beesd, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

7. A.H. Rath, Achtersteweg 41 te Meteren, oprichten tuinhuisje (13 juni 2002);

8. C.J. de Jongh, 25 Junistraat 12 te Tricht, oprichten dakkapel (13 juni 2002);

9. A. Viets, 25 Junistraat 14 te Tricht, oprichten dakkapel (13 juni
10. H. van Asch/Heikoop, Laan van Crayestein 5 en 7 te Tricht, vernieuwen schuren (13 juni 2002);

11. M.R. Hanoman, Rijksstraatweg 65 te Meteren, veranderen/vergroten woning (15 juni 2002);

12. D.H. van Zandwijk, Bulkstraat 21 te Deil, vernieuwen woning (15
13. E. van Iterson,Kerkbogerd 6 te Gellicum, oprichten tuinhuisje (15 juni 2002)

14. J.M.J.D. van Kranenburg, Bulkstraat 8 te Deil, oprichten tuinhuisje (15 juni 2002);
Datum publicatie: 13 juni 2002.

1. J.M. Hol, Laan van Crayestein 12 te Tricht, oprichten dakkapel (13 juni 2002);

2. E.G. Bodegraven, Nieuwsteeg 97 te Tricht, oprichten tuinkast (5 juni 2002);

3. M.J.J. van der Sandt, Middenstraat 1 te Rumpt, vergroten atelier (4 juni 2002);

4. Gemeente Geldermalsen, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 2 te Meteren, vergroten schoolgebouw (4 juni 2002);
5. T. Verweij, Prins Constantijnstraat 12 te Beesd, vergroten woning (7 juni 2002);

6. A. Luinge, Nieuwsteeg 25 te Tricht, oprichten tuinhuisje (10 juni
7. Heerlijkheid Marienwaerdt, Oude Waag 21 te Beesd, oprichten opslag- en produktieloods (10 juni 2002);

8. Heerlijkheid Marienwaerdt, Oude Waag 21 te Beesd, veranderen/vergroten stal- opslagruimte in restaurant/winkel (10 juni 2002);
Datum publicatie: 13 juni 2002.
Zandtransport voor Randweg
De voorbereidingen voor de aanleg van de Randweg 5e fase te Geldermalsen (nieuwe aansluiting tussen de Provincialeweg N327 en de Rijksweg A15) zijn inmiddels in volle gang. Het is de bedoeling dat deze weg omstreeks 1 november a.s. open gaat voor het verkeer.

Op vrijdag 14 juni a.s. wordt begonnen met de aanleg van het zogenaamde zandbed. De hiervoor noodzakelijke zandtransporten zullen lopen via de Meersteeg en Blankertseweg. Vanzelfsprekend zal worden geprobeerd overlast voor aanwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook