Gemeente Geldermalsen


* Burgerzaken Geldermalsen met glans geslaagd
* Voorgenomen verkeersbesluit tot afsluiting spoorwegovergang Laageinde

* Geluidhinder werkzaamheden emplacement Geldermalsen
* Geluidhinder aanleg Betuweroute Meteren
* Vrijstelling bestemmingsplan Het Rot 1991 (Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen)

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (college b & w)

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (burgemeester)
beleidsprogramma. Deze week het zevende hoofdstuk. Milieu - leefomgeving
De laatste jaren is het milieubewustzijn zowel landelijk als lokaal enorm gegroeid. Allerlei nieuwe voorschriften en de stringente controle op de naleving daarvan zijn geen doel op zich, maar een instrument voor behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. De meeste taken op dit terrein worden de gemeente min of meer van rijkswege opgedragen, dat ontslaat ons echter niet van de verplichting om binnen eigen lokaal te ontwikkelen beleid te kijken naar aanvullende lokale maatregelen ter bescherming van het milieu. Een simpel voorbeeld daarvan is het aanwenden van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen.

Telkens blijkt tijdens informatie- en inspraakavonden en kernbezoeken, dat de directe leefomgeving mensen het meeste raakt. Kleine ongemakken zoals een losliggende stoeptegel, een lantaarnpaal die niet brandt of over het trottoir hangende takken zorgen voor grote ergernissen. Met betrekkelijk weinig inspanningen moet het mogelijk zijn snel en adequaat op meldingen daarvan te reageren. Het kan ook nog kostenbesparend werken, want wanneer te lang wordt geaarzeld is het kleine gat in de weg morgen veel groter, minder snel te repareren en het risico van aansprakelijk bij ongelukken groter.
1. Aan de hand van een uit te brengen ambtelijke rapportage moet er in het 3e kwartaal 2002 een heroverweging kunnen plaatsvinden ten aanzien van de uitvoering van het Gemeentelijke RioleringsPlan waarbij aandacht wordt geschonken aan het meer mogelijk maken van het in het buitengebied realiseren van alternatieve systemen zoals het gebruik van zogenaamde IBA's.

2. Binnen de kaders van het in IOR-verband afgesloten convenant worden ook in deze bestuursperiode duurzaam/milieuvriendelijk bouwen, energiebesparing en andere milieuvriendelijke maatregelen gestimuleerd.

3. Het college kiest voor stringente handhaving van het milieubeleid door middel van een deskundig opsporingsapparaat in samenwerking met de milieupolitie. Klachtenmelding en -afhandeling zijn daarbij van groot belang. Daarnaast moeten met name de bedrijven met een relatief grote milieubelasting jaarlijks, overeenkomstig de daartoe in het milieujaarprogramma vastgelegde afspraken, worden gecontroleerd.

4. Het landschappelijk karakter van onze gemeente moet behouden blijven. Reden temeer om goed toe te zien op een optimale landschappelijke inpassing van geluidschermen en andere geluidwerende voorzieningen langs grote infrastructurele projecten zoals de verbreding van de Rijksweg A2, de aanleg van de Betuweroute en in relatie daartoe de aantakking vanaf de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch

5. Wanneer zich daartoe initiatieven aandienen, zullen plannen met betrekking tot het aanwenden van duurzame energie zoals water, wind en zon, met een positieve insteek worden beoordeeld.
6. Alle inmiddels ontvangen verzoeken tot de aankoop van een zogenaamde 'overhoek' zijn uiterlijk in het 4e kwartaal 2002 afgehandeld.

7. Verschillende intensieve verblijfsgebieden zoals bijvoorbeeld het Dorpsplein te Beesd en het Marktplein te Geldermalsen zijn niet aantrekkelijk ingericht. Verfraaiing in de vorm van herinrichting van groenstroken en plaatsing van bloembakken is dringend gewenst. Op zeer korte termijn verwacht het college een inventarisatie van te verbeteren locaties en een plan van aanpak met kostenraming. Aan de hand daarvan zal snel tot besluitvorming worden overgegaan zodat de eerste resultaten nog in de zomer van 2002 zichtbaar zullen zijn.

8. Wanneer we spreken over 'leefomgeving' dan ligt een relatie met het onderwerp begraafplaatsen niet voor de hand. Toch willen wij daar hier op ingaan vanwege het feit, dat het voor velen erg belangrijk is, dat zij hun dierbaren in hun onmiddellijke woonomgeving kunnen begraven. Op dit vlak streeft het college geen tweekernenbeleid na, in principe moet iedere kern over een begraafplaats kunnen beschikken. Gekoppeld aan het inmiddels in voorbereiding zijnde Beheerplan Begraafplaatsen moet uiterlijk in het 4e kwartaal van 2002 de Verordening op de graf- en begraafrechten worden aangepast. In die verordening moet, gekoppeld aan voorwaarden ten aanzien van het onderhoud, de mogelijkheid worden opgenomen tot het voor onbepaalde tijd kunnen kopen van een graf.

9. Een jaar na realisering van de hondenuitlaatstroken in de wijk Kalenberg, maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2003, wordt het gebruik daarvan gevalueerd. Aan de hand van die evaluatie wordt bekeken in hoeverre het in Kalenberg ingezette beleid in andere wijken/dorpen een vervolg moet krijgen.

10. Voor zover daarin nog niet opgenomen wordt, met ingang van het winterseizoen 2002/2003, in het gladheidsbestrijdingsplan bijzondere aandacht besteed aan gladheidsbestrijding rond zorgcentra, bejaardenwoningen, scholen, kerken en openbare gebouwen.

11. Een toenemende ergernis onder de bevolking vormt het ongecordineerd en niet vakkundig verrichten van werkzaamheden door de verschillende nutsbedrijven. Met name gaat het daarbij om het met regelmaat opengraven van dezelfde strook en het niet volledig in de oorspronkelijke staat herstellen na afloop van de werkzaamheden. Van het gemeentebestuur wordt een cordinerende en vooral ook toezichthoudende rol verwacht. In een uiterlijk in het 2e kwartaal 2002 vast te stellen protocol wordt vastgelegd op welke wijze binnenkomende meldingen van werkzaamheden van nutsbedrijven worden afgehandeld, op welke wijze het toezicht tijdens en na afloop van die werkzaamheden plaatsvindt en welke sancties worden toegepast wanneer herstelwerkzaamheden niet tot tevredenheid zijn verricht.

12. Een actualisering van het Landschapsbeleidsplan wordt in overweging genomen na definitieve vaststelling en goedkeuring van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied.
Burgerzaken Geldermalsen met glans geslaagd
Het is wettelijk voorgeschreven dat de afdelingen Burgerzaken van alle Nederlandse gemeenten om de drie jaar hun gehele bedrijfsvoering kritisch laten doorlichten. In vakkringen noemt men dat de GBA-audit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal bedrijven aangewezen die gekwalificeerd genoeg zijn om in opdracht van de desbetreffende gemeente een dergelijke onderzoek te verrichten. Bij Burgerzaken van de gemeente Geldermalsen is de audit uitgevoerd door het bureau Deloite & Touche.

Al met al spreken we over een proces van zo'n 1,5 jaar. Gekeken is naar:

* de controle en verwerking van persoonsgegevens;
* de beschrijving van werkprocessen (o.a. over het opslaan van gegevens, uitwijkmogelijkheden bij calamiteiten);
* het zorgvuldig omgaan met privacy.
Door middel van zogenaamde kwaliteitsprogramma's zijn fouten opgespoord en hersteld. De gegevens van alle inwoners van de gemeente zijn daarbij gecontroleerd.

Het gehele onderzoek eindigt met een rapportage richting het ministerie. Deze week ontving het college van burgemeester en wethouders de officile reactie: op alle onderdelen geslaagd!

Een opmerkelijk resultaat waar zeker de direct betrokken medewerkers van Burgerzaken trots op mogen zijn. De ervaring leert, dat het slechts 1/3 van de gemeenten lukt om in n keer de test succesvol af te leggen, Burgerzaken Geldermalsen behoort dus tot de kopgroep!

De volgende audit in Geldermalsen zal zijn in het 4e kwartaal van 2004.

Voorgenomen verkeersbesluit tot afsluiting spoorwegovergang Laageinde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn de spoorwegovergang Laageinde af te sluiten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de spoorwegovergang gewoon beschikbaar.

Rail Infra Beheer is bezig met het beter beveiligen van spoorwegovergangen. De spoorwegovergang Laageinde zal voorzien worden van hele overwegbomen. Auto's mogen dan om veiligheidsredenen niet meer over deze spoorwegovergang heen.

Het voorgenomen besluit ligt ter inzage vanaf vrijdag 19 juli 2002 t/m donderdag 15 augustus 2002 bij de vakbalie in het gemeentehuis in Geldermalsen.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen 4 weken na de dag van publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC, Geldermalsen.

Geldermalsen, 18 juli 2002

Geluidhinder werkzaamheden emplacement Geldermalsen

Vanaf vrijdag 19 juli 2002 ligt ter inzage:

Acceptatie melding geluidhinder onder voorwaarden

Aannemersbedrijf Volker Stevin Rail & Traffic Contracting heeft burgemeester en wethouders verzocht om toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden, bestaande uit het vervangen van het ballastbed, vervangen van de spoorrails en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van het spooremplacement van het station Geldermalsen.

De werkzaamheden strekken zich uit over de dagperiode (week 34 - 36) en incidenteel ook in de avond- en nachtperiode. Tijdens een buitendienststelling van de sporen in het weekend van 12-13 oktober worden ook nachtelijke werkzaamheden uitgevoerd. In verband met geluidoverlast die deze werkzaamheden zullen veroorzaken voor omwonenden worden door de aannemer geluidbeperkende technieken worden gebruikt.

Het college heeft besloten om de melding te accepteren onder voorwaarden ter bescherming van de belangen van omwonenden.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

4. een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).
Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Als u ene voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit 102,10.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.

Geldermalsen, 16 juli 2002.

Geluidhinder aanleg Betuweroute Meteren
Vanaf vrijdag 18 juli 2002 ligt ter inzage:
Acceptatie melding geluidhinder onder voorwaarden

Projectorganisatie Betuweroute heeft burgemeester en wethouders verzocht om toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden, bestaande uit hei- en trilwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg voor de Betuweroute van KW55 en 55B oostzijde te Meteren, in verband met geluidoverlast die dit zal veroorzaken voor omwonenden. Op dit verzoek zijn van toepassing de Beleidsregels geluid- en trillinghinder aanleg Betuweroute.

Bij de werkzaamheden zullen geluidbeperkende technieken worden gebruikt. Daarnaast zal voor de omwonenden die het dichtst bij het traject wonen een 'zorg op maat'-regeling worden toegepast.

Het college heeft besloten om de melding te accepteren onder voorwaarden ter bescherming van de belangen van omwonenden.

Van belang is dat de vrijkomende geluidbelasting pas vanaf 60 dB(A) valt onder de Algemene plaatselijke verordening. De werkzaamheden zullen aanvangen medio augustus 2002.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

4. een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.
Als u ene voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit 102,10.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.

Geldermalsen, 16 juli 2002.

Vrijstelling bestemmingsplan Het Rot 1991 (Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen)

Bekendmaking : artikel 9 en 6 van het geldende bestemmingsplan Het Rot 1991.

Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.

Inzagetermijn : 14 dagen, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van T.G. van Veldhoven te Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Het Rot 1991 om het vergroten van een woning en het oprichten van een berging op het perceel Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen, mogelijk te maken. Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 18 juli 2002.

1. J. Ruighaver, Lingedijk 134 te Tricht, vergroten woning (18 juli
2. A.G. van 't Geijn, Homburg 14 te Beesd, vergroten woning (18 juli
3. T.Verweij, Prins Constantijnstraat 12 te Beesd, vergroten woning (18 juli 2002);

4. O.C. Smits, Middelweg 12 te Tricht, oprichten dakkapel (18 juli
5. Hr. Id. Holding BV, Havendijk 22 te Beesd, oprichten berging/overkapping (18 juli 2002);

6. Viking Direct BV, Stationsweg 2 te Beesd, veranderen bedrijfsruimte (18 juli 2002);

7. J.v.d. Meijden, Prins Willem Alexanderstraat 38 te Deil, vergroten woning (18 juli 2002);

8. A. Kerkhoff en J. de Hooge, Prins Willem Alexanderstraat 36 te Deil, vergroten woning (gewijzigd) (18 juli 2002);
9. H. Klein, Haaftenseweg 8 te Rumpt, vergroten woning (18 juli
10. D.J.H. de Bruijn en F.H. Hol, Notarisappel 7 en 9 te Geldermalsen, vergroten woning (18 juli 2002);
Datum publicatie: 18 juli 2002 2002.

1. G. Vroon, Deilsedijk 42 te Deil, vergroten kapsalon (15 juli 2002);

2. J. van Kranenburg, Peppelbos 24 te Geldermalsen, oprichten berging (15 juli 2002);

3. J.D. Verbeek, Dorpsdijk 24 te Rumpt, verplaatsen duivenhok (15 juli 2002);

4. A.M. van Hoeven, Lingedijk 15 te Gelllicum, oprichten bergkast (12
5. A.A.C. Wijnman, Tuindorp 15 te Geldermalsen, vergroten woning (15
6. A. de Ruiter, Steenspil 23 te Geldermalsen, oprichten berging (12 Datum publicatie: 18 juli 2002.
(college b &w)
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:

* The Heuvelrug Drivers, voor het houden van de jaarlijkse auto/motor meeting op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2002, op het terrein naast sporthal 'De Randhorst' te
* J.H. Monfoort, voor het houden van een tuinfeest op zaterdag 24 augustus 2002 van 19.00 - 01.00 uur aan de Lingedijk 50 te Buurmalsen.
betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.
(burgemeester)
De burgemeester maakt bekend dat er vergunning is verleend aan:
* Vereniging De Trouwe Duif, voor het houden van bingo avonden op de volgende woensdagen 24 juli, 31 juli en 7 augustus 2002 van 19.45 tot 22.15 uur aan de Rijksstraatweg 7 - 9 te Geldermalsen;
* Buurtvereniging 'Ut Peppelhof', voor het houden van de jaarlijkse barbecue en een kinderdisco op zaterdag 7 september 2002 van 13.00
- 01.00 uur in de speeltuin aan de Peppelbos te Geldermalsen;
* Stichting Kinderopvang West-Betuwe, voor het houden van een speldag op zaterdag 14 september 2002 van 10.00 - 15.00 uur op kinderdagverblijf Pippeloentje, Waalstraat 23 te Geldermalsen;
* Hervormde Jeugdraad Beesd, voor het houden van een optocht in Beesd (route: Dorpsplein, Middenstraat, Huis te Beestlaan, Fruitstraat, Nalenshof, Kon. Julianastraat, Huizenkamplaan, Past. J. van Hovestraat, P. Baltusstraat, Dr.A. Kuyperweg, Voorstraat, Kerkstraat, Dorpsplein) op vrijdag 4 oktober 2002 van 19.00 - 21.30 uur;
betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook