Gemeente Geldermalsen


* Burgerlijke stand

* Hoogstamfruit in de lift

* Monumentenwet

* Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer (technische aanpassing) door de gemeenteraad op 18 juni 2002
* Bestemmingsplan Rhenoy 2000, wijziging woning aan de Lingedijk
* Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening(burgemeester)

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening(college B & W)
beleidsprogramma. Deze week het zesde hoofdstuk. Verkeer en mobiliteit
Het is onvermijdelijk dat het voorzieningenniveau zich steeds meer in de twee grotere kernen Beesd en Geldermalsen gaat concentreren. Dit heeft een toename van de mobiliteit tussen de verschillende kernen tot gevolg. Die lokale verkeersstromen moeten zich op een veilige manier kunnen voortbewegen. De bereikbaarheid van de voorzieningen is belangrijk, maar de leefbaarheid van de directe omgeving daarvan mag niet uit het oog worden verloren. Woonwijken hebben primair een functie als verblijfsgebied. Binnen die wijken is de doorstroming van het verkeer een ondergeschikt belang.

De grotere (landelijke) verkeersstromen laten zich door lokale maatregelen niet eenvoudig sturen. Geldermalsen ligt centraal, plukt daar vele vruchten van, maar krijgt er de nadelen ook bij. Het sluipverkeer zal zeker nog een aantal jaren voor overlast zorgen. Hetzelfde geldt voor de grotere infrastructurele projecten als de aanleg van de Betuweroute, de voorgenomen verbreding van de rijksweg A2 en in de toekomst de ontwikkeling van Randstadspoor. Het is niet verstandig dit soort projecten uitsluitend als een bedreiging te zien. Vaak zijn er ook kansen aan verbonden die kunnen worden benut om lokale problemen op te lossen.

1. Het college realiseert zich dat er dringend maatregelen moeten worden getroffen ter verbetering van de ontsluiting van de kern Tricht. Tegelijkertijd onderkent zij echter de complexiteit van dit probleem en de ongetwijfeld met elke oplossing gepaard gaande hoge kosten. Het definitieve trac en de vormgeving van de 7e fase Randweg en de ontwikkelingen op en rond het spoor (Masterplan Stationsomgeving - Randstadspoor) zullen mede bepalend zijn voor mogelijke rond Tricht te treffen maatregelen. In afwachting daarvan is het gewenst te starten met een verkenningsonderzoek waarin de verschillende (on)mogelijkheden met alle bijkomende voor- en nadelen en vergezeld van globale kostenberekeningen in beeld worden gebracht. Dit verkenningsonderzoek moet in het 2e kwartaal van 2003 gereed zijn.

2. Zodra zich in het kader van reguliere wegwerkzaamheden de gelegenheid voordoet, worden de routes van de beide buurtbussen vrijgemaakt van drempels en andere verkeersremmende maatregelen die het rijcomfort van deze voorzieningen aanzienlijk verstoren.
3. Sluipverkeer door de kernen moet actief worden tegengegaan. Een doelstelling die heel slagvaardig klinkt maar niet eenvoudig valt te realiseren. Ook in deze bestuursperiode zal veel energie worden gestoken in het op hun verantwoordelijkheid aanspreken van hogere overheden en daarbij met name Rijkswaterstaat. Daarnaast zal, wanneer dit mogelijk is, werk met werk worden gemaakt in die zin, dat bij wegreconstructies wordt gekeken of de betreffende weg onderdeel uitmaakt van een sluiproute en of in verband daarmee verkeersremmende maatregelen moeten worden getroffen. Tenslotte wordt een actief ontmoedigingsbeleid gevoerd door middel van het inzetten van tijdelijke verkeersmaatregelen zoals het plaatsen van een verkeersregelinstallatie.

4. Het proces rond de 7e fase Randweg, inclusief de 2e Lingebrug, is inmiddels in gang gezet. Mede gebaseerd op duidelijke toezeggingen van het vorige college van burgemeester en wethouders heeft de toenmalige gemeenteraad een duidelijk besluit genomen. Vanzelfsprekend acht het nieuwe college zich daaraan gebonden hetgeen onder meer betekent dat op verschillende momenten in het proces de gemeenteraad zal worden genformeerd over de stand van zaken en zal worden gevraagd om een verder richtinggevende uitspraak.

5. Alle spoorwegovergangen, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied moeten optimaal beveiligd zijn. Aan de hand van een analyse van een bij de NS op te vragen overzicht en de verkeersongevallenregistratie moet worden bekeken waar aanpassingen nodig zijn. In overleg met de NS dan bezien in hoeverre dit mogelijk is.

6. Tijdens overleg met de provincie en Rijkswaterstaat moet, in relatie tot de beschikbaarstelling van GDU-subsidie, met regelmaat worden geijverd voor de realisering van goede en veilige fietsverbindingen. Met name verdienen daarbij de schoolroutes aandacht.

7. Het college heeft goed geluisterd naar de luid klinkende weerstand vanuit met name de inwoners van Tricht en Beesd ten aanzien van de voorgenomen afsluiting van het landgoed Marinwaerdt. Een nadere nuancering van dat besluit is daarom gewenst in die zin, dat niet langer wordt ingezet op een permanente maar op een tijdelijke afsluiting (bloesemperiode) van het landgoed. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2003 moet een procedure zijn afgerond die leidt tot tijdelijke afsluiting in de maanden april en mei van dat jaar. Vervolgens volgt direct daarna een evaluatie aan de hand waarvan uiterlijk in het 3e kwartaal van 2003 een definitief besluit over een jaarlijkse tijdelijke afsluiting wordt genomen.
8. De route van het agrarisch fruitverkeer in en rond de kern Geldermalsen in de richting van de veiling is al jarenlang een punt van zorg. Naar het zich laat aanzien, zal dit verkeer, ook na het herinrichten tot een 50-km-weg, in de toekomst geen gebruik mogen maken van het gedeelte van de Provincialeweg tussen de rotondes bij de Rijksstraatweg en Watermolenweg. Op het provinciaal bestuur (wegbeheerder) zal maximale druk worden uitgeoefend om dit alsnog te bewerkstelligen. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan verdient een routering via de Meersteeg, Parallelweg, Industrieweg bijzondere aandacht. afdeling burgerzaken van de gemeente Geldermalsen vrijdag 19 juli 2002 gesloten
Burgerlijke stand
Geboorten:

* 19-6-2002: Roan Frank Doornenbal, Beesd
* 24-6-2002: Kelvin Jacobs, Beesd

* 25-6-2002: Arthur Schoots, Tricht

* 25-6-2002: Fleur Bolenius, Beesd

Huwelijken:

* 6-6-2002: H.E.D. Mandemaker en T.H. van Laar
* 21-6-2002: N. van Dijk en P.A.J. Bertels
* 20-6-2002: R.J.D.J. Verbeek en D. Oleabhiele
Hoogstamfruit in de lift

Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend voor het Gelderse rivierengebied, maar hun aantal neemt snel af. Hoge kosten voor onderhoud en het plukken van fruit maken de exploitatie onrendabel. De provincie Gelderland wil het tij keren in samenwerking met de gemeenten Buren en Geldermalsen, de Stichting Milieu en Ondernemen. Onder het motto 'Hoogstamfruit in de lift' start in de loop van dit jaar een centraal steunpunt. Inwoners van Geldermalsen en Buren kunnen daar terecht voor advies over aanleg en onderhoud van hoogstamboomgaarden, informatie over subsidiemogelijkheden en steun bij verzoeken om financile bijdragen. Verder wil het steunpunt vraag naar en aanbod van deskundige arbeidskrachten bij elkaar brengen. Slaagt de opzet, dan is het de bedoeling om het steunpunt ook voor inwoners van andere gemeenten in het Rivierengebied open te stellen.

Provincie en gemeenten verlenen al subsidie op basis van gemeentelijke landschapsplannen voor nieuwe aanplant en achterstallig onderhoud aan hoogstamboomgaarden. Binnenkort komt daar een nieuwe rijksregeling bij, die mogelijkheden biedt voor een structurele beheersvergoeding. De Stichting en Milieu en Ondernemen heeft de afgelopen zes jaar aangetoond dat er een afzetmarkt is voor biologisch geteeld hoogstamfruit, waardoor de instandhouding van boomgaarden iets aantrekkelijker wordt.

Info: provincie Gelderland, Kees Pieters, tel. 026-3599576 of e-mail c.pieters@prv.gelderland.nl

Monumentenwet

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat vanaf 12 juli 2002, gedurende 6 weken in het gemeentehuis (vakbalie bouwen en wonen) ter inzage ligt de verleende vergunning volgens artikel 11 van de Monumentenwet 1988 m.b.t. de aanpassing van het rijksmonument, perronkap van het NS station Geldermalsen aan de Genteldijk te Geldermalsen. De aanpassing is het gevolg van het NS project Vleuten-Geldermalsen inclusief Randstadspoor.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene die zich door het afgeven van deze vergunning rechtstreeks in zijn of haar belangen getroffen acht, daartegen binnen 6 weken na datum van deze publicatie, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar u mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondisementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen.

Geldermalsen, 11 juli 2002.

Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer (technische aanpassing) door de gemeenteraad op 18 juni 2002

Bekendmaking: burgemeester en wethouders maken bekend op grond van de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet en 3:42 Algemene wet bestuursrecht, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 juni 2002 de Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldermalsen na aanpassing in zijn geheel opnieuw heeft vastgesteld.

Ter inzage: de bovengenoemde gewijzigde Verordening leerlingenvervoer ligt gedurende 6 weken, met ingang van heden, kosteloos ter inzage bij de vakbalie arbeid en inkomen van de gemeente.

Inwerkingtreding : de verordening treedt in werking op 22 augustus 2002.

Toelichting: in deze verordening is geregeld welke vervoersvoorzieningen voor leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, in aanmerking kunnen komen voor een gemeentelijke vergoeding. Tevens is geregeld welke procedure ouders of verzorgers hiervoor moeten volgen en welke maatstaven de gemeente hanteert bij de beoordeling van aanvragen. Het gaat om een technische aanpassing van de vorige verordening op grond van de invoering van de euro en diverse wetswijzigingen, zoals de Wet op het Primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Referendum mogelijk : burgemeester en wethouders hebben besloten dat over de bovengenoemde verordening een referendum kan worden gehouden. Belanghebbenden kunnen binnen zes dagen na de datum van deze publicatie tegen het B&W-besluit, dat over de verordening een referendum kan worden gehouden, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3624871. Hiervoor moet griffierecht worden betaald. Voor een burger is dit 109,--; voor een bedrijf (rechtspersoon) 218,--.

Mogelijkheid indienen

inleidend verzoek : vanaf 12 juli 2002 tot en met donderdag 1 augustus 2002 kan iedere kiesgerechtigde voor de gemeenteraad van Geldermalsen, ten overstaan van een medewerker Burgerzaken, op het gemeentehuis, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs, schriftelijk n inleidend verzoek tot een referendum over dit besluit indienen. Er zal een referendum worden gehouden als er tenminste 125 geldige inleidende verzoeken hiertoe zijn ingediend.

Inlichtingen : over de verordening: vakbalie arbeid en inkomen, tel. 0345-58611.

over de mogelijkheid van een referendum: balie Burgerzaken

Datum publicatie : 11 juli 2002.

Bestemmingsplan Rhenoy 2000, wijziging woning aan de Lingedijk

Bekendmaking: artikelen 5, 9, 14 en 15 van het bestemmingsplan Rhenoy 2000 en artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage: ontwerp-wijzigingsplan en voornemen tot verlenen vrijstelling met bijbehorende stukken.

Inzagetermijn: 4 weken, met ingang van 15 juli 2002.

Toelichting: het wijzigingsplan voorziet in het oprichten van een woning met garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie F, nummer 1695, plaatselijk bekend Lingedijk ong. te Rhenoy. De garage wordt echter tevens deels binnen het bestemmingsvlak dorpsbebouwing II (beeldbepalend) gesitueerd. Het college is voornemens om hier vrijstelling voor te verlenen.

Zienswijzen: door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoonnummer 0345-586686.

Datum publicatie: 11 juli 2002.

Commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van dinsdag 30 juli 2002 het volgende bezwaarschrift zal worden behandeld:

19.30 uur bezwaarschrift d.d. 11 juni 2002, van de heer en mevrouw A.H. Terlouw te Tricht, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.30 mei 2002, om de Stichting Country Society Tricht vergunning te verlenen voor het ten gehore brengen van live-muziek op vrijdag 6 en zaterdag 7 september a.s.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende vanaf donderdag 18 juli 2002 ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

Mr W.J. Wierda, voorzitter

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. W.M. Piek, Achterweg 25 te Rumpt, oprichten loodsen (11 juli 2002);

2. Fam. Jurgens/Troost, Achterweg 23 te Rumpt, vergroten woning (11 juli 2002);

3. G.J.C. Terburg, Lage Huis 55 te Beesd, vergroten woning (11 juli 2002);

4. D.G.E. Thijsen, Zeven Kastelenlaan 24 te Deil, vergroten woning (11 juli 2002)

5. Ameron BV, J.F. Kennedylaan 7 te Geldermalsen, vernieuwen dak bedrijfsruimte (2 juli 2002);

6. P.A. Jaarsma, Langstraat 43 te Tricht, vergroten woning (11 juli 2002);

7. N. de Wildt, De Schakel 46 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (11 juli 2002);

8. A. Liefhebber, Wolfswaard 34 te Beesd, oprichten dakkapel (11 juli 2002);

9. Armada Kemperman BV, Lingedijk 38 te Tricht, aanbrengen lichtreclame (11 juli 2002);
Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 27 juni 2002

1. M. van Eijk, Genteldijk 8 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (4 juli 2002);

2. J.G. de Gier, Rooimond 8 te Buurmalsen, vergroten woning (4 juli
3. P. Klijn, Lingedijk 26 te Acquoy, oprichten dakkapllen (3 juli 2002);

4. P.H. van Varik, Troelstrastraat 13 te Geldermalsen, oprichten carport (3 juli 2002);

5. M.Th. Dokman, Hoenderblokstraat 9 te Beesd, vergroten woning (wijziging) (2 juli 2002);

6. Fa. de Heus en Zn., Hooiweg 6a te Deil, realiseren sanitare voorzieningen (2 juli 2002);

7. J.M. Kroeze, Lage Huis 25 te Beesd, oprichten tuinhuisje (2 juli 2002);

8. B.G. Kroeze, Prins Willem Alexandersingel 48 te Beesd, oprichten tuinhuisje (2 juli 2002);

9. D.C. Versteeg, Laan 1940-1945 8 te Meteren, vergroten woning (2 juli 2002);

10. A. Arendse BV. De Els 4 te Beesd, oprichten schuur/kas (2 juli 2002);

11. J.A.W. Cramer, Dorpsdijk 41 te Rumpt, gedeeltelijk vernieuwen berging (kapberg) (2 juli 2002);

12. R.J.C. van Stappershoef, Lingedijk 44 te Rhenoy, vergroten woning (wijziging) (5 juli 2002);

13. J. Holland, naast Laageinde 2 te Geldermalsen, oprichten woning (5
14. Middengebied Geldermalsen BV, Middengebied Zuid te Geldermalsen, oprichten 27 woningen (4 juli 2002);

15. Middengebied Geldermalsen BV, Middengebied Zuid te Geldermalsen, oprichten 20 appartementen (4 juli 2002);

16. Middengebied Geldermalsen BV, Middengebied Zuid te Geldermalsen, oprichten 19 woningen (4 juli 2002);

17. Middengebied Geldermalsen BV, Middengebied Zuid te Geldermalsen, oprichten 36 woningen (4 juli 2002);

18. F.J. van der Toorn, Burensedijk 15 te Buurmalsen, gedeeltelijk vernieuwen hooiberg met schuren/voliere (5 juli 2002); Datum publicatie: 11 juli 2002.
Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (burgemeester)

* de heer Kraal, voor het houden van een Mini-Zomerfeest op zondag 4 augustus 2002 van 11.00 tot 17.00 uur op het terrein van camping het Betuwestrand te Beesd.

* Stichting Speeltuin Beesd, voor het houden van een feestmiddag op zaterdag 31 augustus 2002 van 13.00 - 22.00 uur in de speeltuin en het voetbalveld aan de Jeugdlaan te Beesd;

* Familie J. van Helden, voor het houden van de jaarlijkse barbecue op zaterdag 7 september 2002 van 18.00 - 01.00 uur in de parkeerkuil aan de Johan van Oldenbarneveldtstraat te Geldermalsen;

* Stichting Duizend Assen, voor het passeren van een vrachtwagenkaravaan door een deel van de gemeente Geldermalsen en het houden van een feest in de veiling te Geldermalsen op zaterdag 7 september a.s.
Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (college van B & W)

* Stichting Spelweek Tricht - Buurmalsen, voor het houden van een speelweek van 26 t/m 31 augustus 2002 rondom het Dorpshuis te Tricht ;

* Nederlands Hervormde Kerk te Deil, voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 7 september 2002 van 14.00 - 17.00 uur in speeltuin Jeugdland te Deil.
Kapvergunningen
Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Geldermalsen, Lange Akker 91 Geldermalsen, voor het kappen van 1 populier (11 juli 2002);
2. F.J.A. baron van Verschuer, tussen Molendijk 14 en de Voorstraat te Beesd, voor het kappen van 2 wilgen en 2 beuken (11 juli 2002);
3. Y.V.M. van Doormalen, Lingedijk 52 Buurmalsen, voor het kappen van
1 kastanjeboom en 2 perenbomen (11 juli 2002);
4. A. Bongers, Prins Willem Alexanderstraat 14 Deil, voor het kappen van 2 dennebomen (11 juli 2002);

5. NS Railinfrabeheer B.V., spoorbrug nabij zuidzijde spoor Geldermalsen-Tiel nabij de kruising spoor/A15 voor het kappen van
1 hoogstam appelboom en 1 hoogstam perenboom (11 juli 2002). Voor de kapvergunningen onder nummer 2, 3 en 5 zal compensatie plaatsvinden door middel van herplant.

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
Datum publicatie: 11 juli 2002

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook