Gemeente Geldermalsen


* Uit het beleidsprogramma

* Goedgekeurd bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996, wijziging locatie 10

* Woningontruimingen en op straat geplaatste inboedels
* Vrijstelling bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 (Koppelsedijk 18 te Geldermalsen)

* Vrijstelling bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 (Stationsweg 19 te Geldermalsen)

* Verkeersmaatregelen Elfdorpenspel

* Fietsenstalling station Beesd gereed

* Dubbel gebruik parkeerticket niet toegestaan
* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Kapvergunningen

* Openbare raadsvergadering

* Eindverslag inspraakprocedure Uitwerkingsplan fase 3b van het globale bestemmingsplan Kalenberg

* Vergunningen Algemene plaatselijke verordening
* Vergunningen Algemene plaatselijke verordening college B & W
* Drank- en Horecawet
beleidsprogramma. Deze week het vijfde hoofdstuk. Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting
Geldermalsen moet groen en landelijk blijven. Dat uitgangspunt zal niemand betwisten maar het is ook belangrijk dat de gemeente binnen de eigen grenzen de natuurlijke aanwas van de bevolking kan opvangen. Er moet dus ruimte zijn voor woningbouw en bedrijvigheid. Landelijke en provinciale kaders worden op dit vlak soms te strak ervaren maar ze betekenen tegelijkertijd wel een waarborg voor behoud van het huidige karakter van onze gemeente. Inventiviteit en een zorgvuldige belangenafweging zijn steeds van groot belang. Bij de ontwikkeling van nieuwe of herinrichting van bestaande woonwijken is het niet verstandig alleen te kijken naar architectuur en wegenpatronen. De wensen van de (toekomstige) gebruikers die er wonen, werken en recreëren moeten centraal staan. Niet alleen kijken naar de behoeften van vandaag de dag, maar ook kijken naar de behoeften van morgen. De maatschappij ontwikkelt zich en de ruimtelijke kaders moeten daarvoor de ruimte kunnen bieden.

1. Het bestaande beleid ten aanzien van woningbouw wordt in deze bestuursperiode ongewijzigd voortgezet. Het accent ligt bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties op de kernen Beesd en Geldermalsen waarbij het gebied Hondsgemet te Meteren als toekomstige uitbreidingslocatie van Geldermalsen wordt aangewezen. Het is de bedoeling de planologische voorbereidingen voor de ontwikkeling van Hondsgemet zo spoedig mogelijk op te starten.
2. Het lopende onderzoek naar de in de verschillende kernen aanwezige inbreidingslocaties moet uiterlijk in het 3e kwartaal van 2002 zijn afgerond. Vervolgens moet duidelijk worden welke van die locaties al dan niet voor woningbouw in aanmerking kunnen komen en aan welke criteria concrete bouwplannen moeten worden getoetst. Het college verlangt hierover uiterlijk het 1e kwartaal van 2003 een ambtelijke rapportage. Besluitvorming moet plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2003.

3. Met name voor starters is het van belang dat koop- en huurwoningen betaalbaar blijven. Het college zal bij de ontwikkeling van woningbouwplannen alles in het werk stellen om in nauw overleg met de daarbij betrokken partijen (aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwvereniging) die doelstelling te bereiken.
4. Binnen twee maanden na het gereed melden van bouwwerkzaamheden verzorgt de afdeling Bouw- en Milieuzaken een eindcontrole. Wanneer een gereedmelding uitblijft, wordt daartoe op eigen initiatief actie ondernomen.

5. Voor het gehele grondgebied van de gemeente Geldermalsen moeten actuele bestemmingsplannen gelden. Uiterlijk in deze bestuursperiode moet voor al die gebieden/kernen waarvoor nog geen actueel bestemmingsplan geldt, een procedure om alsnog daartoe te komen in gang zijn gezet. In een op te stellen en uiterlijk aan het eind van het 4e kwartaal 2002 aan het college te presenteren trajectplan moet worden aangegeven hoe die doelstelling in de praktijk waargemaakt kan worden.

6. Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2003 moet een centrumvisie voor de kern Geldermalsen zijn uitgewerkt. Deze visie moet antwoord geven op allerlei vragen met betrekking tot wonen, werken en recreëren en uiteindelijk als ondergrond dienen voor een voor het centrum vast te stellen nieuw bestemmingsplan.
7. Binnen deze bestuursperiode worden plannen ontwikkeld die moeten leiden tot een herinrichting van de omgeving van het gebied Lingewaarden te Geldermalsen. Daarbij moeten onder meer de mogelijkheden in het kader van ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en de wijze van participatie door derden worden onderzocht. Aan de hand van een plan van aanpak wenst het college in het 4e kwartaal 2002 tot eerste besluitvorming te komen.
8. Het college gaat door met het onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van de stationsomgeving. Het streven is erop gericht uiterlijk aan het eind van het 2e kwartaal 2002 duidelijkheid te hebben. Gelet op de complexiteit van het project, de nog onzekere ontwikkelingen rond het spoorwegennet (o.a. Randstadspoor) en de vele betrokken partijen wordt een nadere concretisering in planning hier niet zinvol geacht.

9. Voor de gemeente Geldermalsen moet een lokaal welstandsbeleid worden vastgesteld. Uiterlijk in het 4e kwartaal 2003 moet hierover definitieve besluitvorming kunnen plaatsvinden.
10. Bij de ontwikkeling van woningbouw moet in het woningaanbod nadrukkelijk rekening worden gehouden met de wensen van zowel jongeren als ouderen. Ten aanzien van die laatste groep gelden sleutelbegrippen als aanpasbaar ofwel levensloop bestendig bouwen en drie-generatie-woningen.

11. Het buitengebied moet voldoende mogelijkheden bieden voor agrarische bedrijfsbebouwing en voor functiewijziging van leeggekomen agrarische bedrijfsbebouwing. Dit laatste mits landschappelijk inpasbaar en niet milieubezwarend. Het op te stellen bestemmingsplan Buitengebied moet voldoende ruimte bieden voor nieuwe economische impulsen die de agrarische activiteiten kunnen aanvullen en ondersteunen.

12. Ten aanzien van glastuinbouw gebruikt het college de structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied als leidraad. Binnen die kaders zal in voorkomende gevallen uiterst terughoudend worden bekeken hoe op verzoeken tot uitbreiding c.q. verplaatsing moet worden gereageerd.

13. Het college zal zich maximaal verzetten tegen het mogelijk aanwijzen van (delen van) het rivierengebied tot zogenaamd noodoverloopgebied. Daarbij wordt de landelijke overheid aangesproken op haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestrijden van overlast en het gevaar van hoog water in de grote rivieren. Veilige dijken en andere maatregelen voor een goede afvoer zijn daarbij een voorwaarde. Wanneer die verantwoordelijkheid op nationaal niveau wordt genomen, zijn noodoverloopgebieden niet nodig.
afdeling burgerzaken van de gemeente Geldermalsen vrijdag 5 juli en vrijdag 19 juli 2002 gesloten
Goedgekeurd bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996, wijziging locatie 10.
Bekendmaking : artikel 11 lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage : het door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996, wijziging locatie 10 met bijbehorende stukken.

Inzagetermijn : zes weken, met ingang van 8 juli 2002.

Toelichting : het wijzigingsplan voorziet in het oprichten van een woning met fysio praktijk op het perceel kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie A, nummer 4000, plaatselijk bekend W. de Zwijgerweg 93a te Geldermalsen.

Beroep : door een ieder, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Echter, binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, in welk geval het besluit niet in werking treedt voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen.

Datum publicatie : 4 juli 2002.

Woningontruimingen en op straat geplaatste inboedels

In haar vergadering van 18 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in het vervolg de verantwoordelijkheid voor een inboedel die bij een woningontruiming op straat wordt geplaatst, te leggen bij de opdrachtgever van die woningontruiming.

Tot op heden heeft de gemeente inboedels die bij woningontruimingen op straat werden geplaatst, steeds afgevoerd en opgeslagen. Maar door de Raad van State is in een recente uitspraak bepaald dat een verhuurder, als opdrachtgever van de uithuiszetting, zelf verantwoordelijk is voor de inboedel die hij bij een uithuiszetting op straat laat plaatsen. Indien een verhuurder het nalaat om een inboedel op te ruimen, kan de gemeente bestuursdwang toepassen omdat er wordt gehandeld in strijd met een tweetal artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Geldermalsen. Op grond van artikel 2.1.5.1 van de APV is het namelijk verboden om de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld. Daarnaast is het op grond van artikel 4.4.1 van de APV verboden om afval, vuilnis of enig andere stof of voorwerp op straat te plaatsen, waardoor er aanleiding kan zijn tot verontreiniging, beschadiging van de weg, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.
Vrijstelling bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 (Koppelsedijk 18 te Geldermalsen)
Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. van deze publicatie.
Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van H.N.J. Versteegh, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 om het oprichten van een kantoorruimte op het perceel Koppelsedijk 18 te Geldermalsen, mogelijk te maken.
Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 4 juli 2002.
Vrijstelling bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 (Stationsweg 19 te Geldermalsen)
Bekendmaking : artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum voornemen om op verzoek van T.H.A. Teeuwen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Geldermalsen West 1978 om het oprichten van een kantoorruimte op het perceel Stationsweg 19 te Geldermalsen, Datum publicatie : 4 juli 2002.
Verkeersmaatregelen Elfdorpenspel
In verband met het Elfdorpenspel te Buurmalsen zullen van donderdag 4 juli 2002 tot en met zondag 7 juli 2002 de volgende verkeersmaatregelen worden getroffen:

* gehele afsluiting van de Pr. W. Alexanderstraat tussen de Groeneweg en de Pastorielaan

* afsluiting van de doorgang van de Henrick de Borchstraat naar de Pr. W. Alexanderstraat ende doorgang van de Middenlandlaan naar de Pr. Willem Alexanderstraat (Aanwonendenhebben verkeersontsluiting via de Jacob de Ridderstraat-Pastorielaan).

Fietsenstalling station Beesd gereed

Railinfrabeheer opent deze week de nieuwe fietsenstalling bij het station Beesd. In de nieuwe stalling kunnen reizigers hun fiets makkelijk droog en veilig stallen. Station Beesd heeft nu 96 onbewaakte plaatsen en 72 kluizen (voorheen respectievelijk 90 klemmen en 35 fietskluizen).

De nieuwe fietskluizen zijn ruimer en ook in de onbewaakte stalling is er meer ruimte tussen de klemmen onderling. Hierdoor kunnen ook fietsen met bijvoorbeeld fietstassen of een breed stuur goed gestald worden. De nieuwe fietsrekken hebben betere aanbindmogelijkheden voor kabel- of beugelsloten. Over de fietsklemmen en kluizen staat een overkapping van gehard glas. De stalling is 's avonds goed verlicht.

De ombouw van de stalling op station Beesd is onderdeel van het project 'Ruimte voor de Fiets'. Een project waarbij Railinfrabheer tussen 2000 en 2007 de fietsenstallingen op vrijwel alle 380 stations vernieuwt. Overal wordt hetzelfde type rekken en kluizen geplaatst. Inmiddels zijn zo'n 90 stallingen in Nederland omgebouwd. Railinfrabeheer verwacht met de nieuwe fietsenstalling het gebruik van de fiets in het voor- en natransport te stimuleren. Nu al komt bijna 30% van de treinreizigers op de fiets naar het station.

Dubbel gebruik parkeerticket niet toegestaan

Het leidt soms tot misverstanden en voor een enkele automobilist tot een fikse parkeerbon: het onterecht dubbel gebruik van de parkeerticket.

Wat is het geval. Een automobilist parkeert zijn auto op een terrein waar betaald parkeren geldt. Hij neemt keurig een parkeerticket uit de parkeerautomaat, legt deze voor de autoruit en gaat boodschappen doen. Wanneer hij vervolgens bij terugkomst bij zijn auto tot de ontdekking komt dat zijn parkeerticket nog niet is verlopen, dan mag hij het 'restant' van die ticket later niet op een andere parkeerplaats, waar ook betaald parkeren geldt, opmaken. Wanneer je dus in zo'n geval van het parkeerterrein Achter 't Veer naar de parkeerhavens aan de Kerkstraat rijdt en daar opnieuw je auto parkeert, dan moet je daar opnieuw een parkeerticket uit de parkeerautomaat halen. Dat de ticket van Achter 't Veer nog niet verlopen is doet daaraan niets af.

Het gaat hier niet om een gemeentelijke regel maar om landelijke regelgeving vastgelegd in de Gemeentewet (art. 225, tweede lid: een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig) en het nagenoeg vergelijkbare artikel 1, onder ac, van het Reglement Verkeer en Vervoer 1990. Verschillende automobilisten hebben in de afgelopen jaren over deze, in hun ogen onredelijke, regeling, rechtzaken aangespannen. De rechter is echter van mening 'dat verplaatsing van het voertuig binnen de gemeente van de ene parkeerplaats naar de andere een nieuw belastbaar feit doet aanvangen, waarvoor opnieuw parkeerbelasting moet worden betaald' (uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 mei 1995).

Kortom: telkens wanneer u als automobilist uw auto verplaatst van het ene naar het andere parkeerterrein waar betaald parkeren geldt, moet u opnieuw een parkeerticket uit de parkeerautomaat halen.

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 5 juli 2002 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

* Aan Fa. J.E.Kroeze en Zonen te Rumpt, voor het oprichten en in werking hebben van een boomkwekerij met een onderhoudswerkplaats gelegen aan de Parkweg 33 te Beesd.

Beroep: tot en met 16 augustus 2002 uitsluitend voor
* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Toelichting : na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden of na telefonisch afspraak in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 2 juli 2002

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 5 juli 2002 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

Aan Dijkhuizen Oliehandel B.V. te Tiel, voor het veranderen van een tankstation met wasgelegenheid, en voor het in werking hebben na die verandering van die onderdelen in de inrichting, waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Bosmanskamp 47 te Geldermalsen.

Beroep : tot en met 16 augustus 2002 uitsluitend voor
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Toelichting : na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden of na telefonische afspraak in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 4 juli 2002

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit opslag propaan

* Fam. Groeneveld, Trichtsevoetpad 3 te Geldermalsen
* P. Noordermeer, Ridderslag 11 te Beesd

Besluit Opslag en transport

* Voorsorteercentrum PTT Post B.V., Rijnstraat 64 te Geldermalsen.
* PTB, Blankertseweg 1 te Meteren

Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven

* Handelsonderneming Mens, Geldersestraat 19 te Geldermalsen
Besluit akkerbouwbedrijven

* W. van de Burg, Blankertseweg 5b te Meteren
Woon- en verblijfgebouwen

* Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen, Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
Geldermalsen, 4 juli 2002
Kapvergunningen
Ter inzage: de volgende verleende inritvergunningen:
* Firma J.E. Kroeze & Zonen, Parkweg 33 te Beesd, voor de aanleg van een inrit (4 juli 2002);

* Algemene Begraafplaats, voor een dienstingang Pastoor J. van Hovestraat te Beesd, (4 juli 2002)

* J.W.N. Timmerman, De Zandkuil 13 te Tricht, voor de aanleg van een inrit (4 juli 2002);
Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
Datum publicatie: 4 juli 2002
Wie wil bouwen

1. D.J. Pors, J. van Meertenstraat 25 te Meteren, oprichten dakkapel (25 juni 2002);

2. T.G. van Veldhoven, Poppelenburgerstraat 34 te Geldermalsen, vergroten woning en oprichten berging (25 juni 2002);
3. L. van Brenk, Lingedijk 68 te Tricht, oprichten garage/berging (28 juni 2002);

4. Wbv. Volkshuisvesting, Groeneweg 30 te Buurmalsen, vergroten dakkapel (28 juni 2002);

5. A. Bosse, Langstraat 6 te Tricht, oprichten garage/berging (1 juli
6. R. Ringeling, Burg, R.van de Ven Venlaan 19 te Geldermalsen, vergroten woning (28 juni 2002);

7. NS Railinfrabeheer, thv spoor Utrecht/Den Bosch/Betuweroute te Meteren, oprichten spoorviaduct (1 juli 2002);
8. F.A.D. Copier, Lage Huis 83 te Beesd, vergroten garage/berging (1 juli 2002);
Datum publicatie: 4 juli 2002.

Openbare raadsvergadering

Datum: dinsdag 16 juli 2002
Tijd: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Opening.

2. Burgerspreekrecht.

3. Vaststelling raadsagenda.

4. Vaststelling notulen van 18 juni 2002.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

6. Benoeming van vertegenwoordigers in het bestuurlijk overleg lokaal onderwijsbeleid.

7. Vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het woonwagencentrum 'Meersteeg' te Geldermalsen.
8. Afkoop van planschade aan familie De Wildt, Lingedijk te Buurmalsen.

9. Voorstel om de afwikkeling van het verzoek om onkostenvergoeding door muziekschool Peter van Anrooy in het kader van de eindafrekening van de wachtgeldclaim te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

10. Vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2001.
11. Rondvraag.

De officiële raadsvergadering begint om 20.00 uur. Daaraan voorafgaande bestaat voor de gemeenteraad vanaf 19.30 de mogelijkheid om in het openbaar met het college van gedachten te wisselen over onderwerpen het gemeentebestuur betreffende.

De openbare vergaderstukken liggen tijdens de gebruikelijke openingstijden in het gemeentehuis ter inzage (vooraf melden bij Voorlichting).

Eindverslag inspraakprocedure Uitwerkingsplan fase 3b van het globale bestemmingsplan Kalenberg

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Eindverslag Uitwerkingsplan fase 3b van het globale bestemmingsplan Kalenberg vastgesteld. In dit Eindverslag is gemotiveerd aangegeven hoe met de ingekomen inspraakreacties wordt omgegaan. Het Eindverslag ligt bij de vakbalie Bouwen en Wonen ter inzage van 5 juli 2002 tot en met 18 juli 2002. Op verzoek kan het verslag toegezonden worden.

Op grond van artikel 8 van de Inspraakverordening kunnen uiterlijk binnen zes weken na deze bekendmaking ingezetenen en in de gemeente belang hebbende rechtspersonen over de wijze van uitvoering van de Inspraakverordening en de inspraakprocedure een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders. Deze klacht kan geen betrekking hebben op de inhoudelijke verwerking van de reacties.

Vergunningen Algemene plaatselijke verordening burgemeester
* Boomkampjes voor het houden van de jaarlijkse speldag op 13 juli 2002 van 10.00 - 24.00 uur aan de Zoete Kroon te Geldermalsen;
* W. van Zuilen - van Valburg, namens de organisatie Spelweek Beesd, voor het houden van een speelweek in de week van 19 t/m 23 augustus 2002 op het voetbalterrein Molenzicht te Beesd. Vergunningen Algemene plaatselijke verordening college B & W


* C. Benima voor het houden van een particulier feest op 20 juli 2002 van 1800 - 01.00 uur in de tuin van Lingedijk 23 te Tricht;
* Stichting Fort Asperen voor het houden van een evenement met optredens van verschillende bands op 24 augustus 2002 van 16.00 - 22.30 uur op het buitenterrein van Fort Asperen aan de Langedijk te Acquoy.
Drank- en Horecawet
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn om op grond van artikel 3, eerste lid, onder a. van de Drank- en Horecawet aan de volgende (rechts)personen vergunning te verlenen:
* de heer C.W.L. Klein, mevrouw A.N.H. Klein - de Haan en de heer H.G.W. Klein, voor de inrichting aan de Deilsedijk 73 - 75, 4158 EG Deil (Gasterij de Os en het Paard ).

Ingevolge artikel 3c Drank- en Horecawet is op de voorbereiding van het collegebesluit de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent, dat het ontwerp van het op de aanvraag te nemen besluit gedurende vier weken ter inzage ligt op het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen en Wonen.

Belanghebbenden kunnen van het ontwerp kennis nemen dan wel daarover hun zienswijze naar voren brengen.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken (tel. 586 680). Geldermalsen, 4 juli 2002

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook