Gemeente Geldermalsen* Gemeentelijke wekelijkse voorlichtingskolom
* Informatie van het ministerie over vogelpest
* Rode Kruis Bloesemtocht, 26 april 2003


---

---

Wekelijkse actualiteiten, week 13 - 2003

* Collecte

* Wet op de Openluchtrecreatie

* Ontheffing Wet op de Openluchtrecreatie
* Aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2003
* Wet Milieubeheer

* Verleende vergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
* Commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen
* Stremming scheepvaartverkeer in verband met de Rode Kruis Bloesemtocht

* Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening
* Commissie Grondgebied

* Commissie Middelen

* Commissie Samenleving

* Oproep Cultuurprijs 2003

* Alstublieft, uw rekening

* Maatregelen vogelpest

* Wie wil bouwen/slopen

* Snoeiwerkzaamheden op Marktplein Geldermalsen
Collecte

In de periode van 30 maart tot en met 5 april 2003 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.

Wet op de Openluchtrecreatie

Op basis van artikel 8 lid 3 van de Wet op de Openluchtrecreatie heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid jaarlijks korte perioden vast te stellen waarin het aantal kampeermiddelen dat op basis van artikel 8 lid 2a (het kamperen bij de boer) van 10 mag worden uitgebreid naar 15 kampeermiddelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 4maart jl. voor het jaar 2003 de volgende perioden vastgesteld:
* 18 april t/m 5 mei 2003 (Pasen/meivakantie)
* 29 mei 2003 tot en met 9 juni 2003 (Hemelvaart/Pinksteren)
* 4 juli 2003 tot en met 31 augustus 2003 (Zomer 2003)
* 10 oktober 2003 tot en met 19 oktober 2003 (Herfst 2003)
Houders van een ontheffing op basis van artikel 8 lid 2a zal binnenkort een aanvraagformulier worden toegestuurd. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Bontan, sector Samenleving, tel. 0345-586730.

Ontheffing Wet op de Openluchtrecreatie

Op basis van artikel 13 lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid ontheffingen te verlenen voor het plaatsen van kampeermiddelen voor korte tijd op buiten daartoe aangewezen kampeerterreinen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 4 maart 2003.besloten een ontheffing te verlenen op grond van artikel 13 lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie, voor het plaatsen van maximaal 60 caravans op het terrein aan de Bosmanskamp 31-33 te Geldermalsen, gedurende de periode van 25 april 2003 t/m 27 april 2003 aan NCC Commissie Rode Kruis Bloesemwandelkamp, p/a Die Haghe 1, 4012 EM Kerk-Avezaath.

Aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2003

Binnenkort ontvangt u de aanslag onroerende-zaakbelastingen voor het jaar 2003.

Iedere eigenaar en/of gebruiker van een onroerende-zaak (bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand) ontvangt éénmaal per jaar een aanslag onroerende-zaakbelastingen. Bij die aanslag treft u een bijlage aan. In de bijlage wordt u nader geïnformeerd, wij adviseren u bij vragen eerst de bijlage goed door te lezen.

Inlichtingen

Indien u na het lezen van de folder, zoals deze bij het aanslagbiljet is gevoegd, nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën of de sector Samenleving, Kuipershof 2, Postbus 112, 4190 CC te Geldermalsen.

* Heeft u vragen over de wijze waarop de aanslag is vastgesteld of berekend, neemt u dan gerust contact op met de cluster Belastingen. Hiervoor zijn drie doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-586660, 586662 en 586664.

* Heeft u vragen over de betaling en invordering, neemt u dan gerust contact op met de cluster Financiële-administratie. Hiervoor zijn twee doorkiesnummers beschikbaar n.l. 0345-586668 en 586670.
* Heeft u vragen over het verkrijgen van kwijtschelding, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving. Hiervoor is als doorkiesnummer beschikbaar 0345-586701.

Ook kunt u tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur) een bezoek brengen aan het gemeentehuis.

Wij adviseren u dringend eerst de informatiefolder te lezen voordat u besluit te bellen!

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:

Besluit voor motorvoertuigen

* J.W. den Hartog, Meersteeg 32 te Tricht
Besluit opslag en transport

* Riba Weegtechniek B.V., De Chamotte 22 te Geldermalsen
* Etikon Nederland B.V., Bosmanskamp 1a te Geldermalsen
* Odin Holland C.V., De Panoven 1 te Geldermalsen
Besluit voorzieningen en installaties

* Van Rijnsbergen Beheer B.V., Polderdijk 1, Enspijk
Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven

* Vermeulen Kantoor Service, Poppelenburgerstraat 14 te Geldermalsen
* Doe het zelf Wellner, Herman Kuijkstraat 41 te Geldermalsen
Besluit melkrundveehouderijen

* C. Kerkhof. Bulkstraat 47 te Deil

* J.P.J.M. van Beurden, Haagse Uitweg 8 te Buurmalsen
* C.A.M.G. Leenders, Busterweg 30 te Beesd
Besluit akkerbouwbedrijven

* Verrips, Middelweg 37 te Tricht

Besluit bouw- en houtbedrijven

* Hout- en Bouwmaterialen handel St. Middelkoop & Zn., Lingedijk 7 te Buurmalsen

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
* Hotel de Gentel, Genteldijk 34 te Geldermalsen
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 27 maart 2003

Verleende vergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 11 maart 2003 op grond van artikel 6.1.1 van de Bouwverordening vergunning onder voorschriften en beperkingen heeft verleend aan P.C. Jenaplanschool De Morgenster voor:

P.C. Jenaplanschool De Morgenster, Glorie van Holland 28 te Geldermalsen

voor het brandveilig in gebruik hebben of in gebruik houden van de basisschool overeenkomstig de gegevens op de gewaarmerkte vergunningaanvraag d.d. 26 september 2002 (en de daarbij behorende plattegrondtekening).

Dit besluit ligt tijdens openstellingstijden ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen. Indien u zich met voornoemd besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkene, een bezwaarschrift indienen bij het college, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen
De commissie voor bezwaarschriften voor de gemeente Geldermalsen maakt bekend, dat in haar openbare vergadering van donderdag 10 april 2003 de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:
* 19.30 uur: Bezwaarschrift d.d. 28 februari 2003, ingediend door de heer mr. ing. T. Steenbeek van SteAd Juridisch en Bouwkundig Advies namens de heer P.J. van der Perk. Gebr. Van der Perk v.o.f., gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2003, inhoudende de weigering een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een open veldschuur aan Ridderslag 17 te Beesd.

* 20.00 uur: Bezwaarschrift d.d. 6 februari 2003, ingediend door de heer D. Hol gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2003, inhoudende de verlening van een inritvergunning ten behoeve van perceel H.J. Ganzemanstraat 17 te Meteren.

* 20.20 uur: Bezwaarschriften d.d. 13 maart 2003, en 17 maart 2003 ingediend door de heren A.J.J. Swets respectievelijk G.H. Stolker, gericht tegen het niet nemen van een besluit door het college naar aanleiding van het verzoek om handhavend op te treden in verband met de, niet conform de verleende bouwvergunning opgerichte carport, op het perceel aan de Achterstraat 52 te Beesd d.d. 20 oktober 2002.

* 20.50 uur: Bezwaarschrift d.d. 3 maart 2003, ingediend door de heer J.R. Udo gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2003, inhoudende de afwijzing van een verzoek om planschadevergoeding.
* 21.40 uur: Bezwaarschrift d.d. 10 maart 2003, ingediend door mevrouw C.J. Eijgenstein gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2003, inhoudende de verlening van een kapvergunning voor een treurwilg aan Meinte te Beesd, tegenover nummer 2.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen voor elke belanghebbende vanaf heden ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen tijdens de openstellingstijden van de gemeente Geldermalsen.

mr. W.J. Wierda,
voorzitter

Stremming scheepvaartverkeer in verband met de Rode Kruis Bloesemtocht

Als gevolg van de door de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht georganiseerde '11e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht' zal het scheepvaartverkeer op de rivier de Linge, vanaf de Rijksweg A2 te Beesd tot Geldermalsen, gestremd zijn van:

* Vrijdag 25 april 2003, 16.00 uur tot zaterdag 28 april 2003, 18.00 uur

of zoveel korter of langer als noodzakelijk zal zijn.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J.C. Ezendam van het Waterschap Rivierenland, Handhaver scheepvaart, telefoonnummer: 0344-649090.

Vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan:
1. Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, voor het organiseren van de 11e Nationale Rode Kruis Bloesem Wandeltocht op zaterdag 26 april a.s.
2. Rotary Club Geldermalsen, voor het houden van een curiosamarkt tijdens de Nationale Rode Kruis Bloesem wandeltocht, in de veilinghal te Geldermalsen van 10.00 tot 17.00 uur op zaterdag 26 april a.s.
3. Nederlandse Stichting Mbuma-zending, voor het houden van de Landelijke Zendingsdag in de veilinghal te Geldermalsen van 10.00 tot 16.00 uur op woensdag 30 april a.s.
4. De heer C.J. de Waal van Johnny Gellati uit Gellicum voor het venten van ijs in de maanden maart tot en met september 2003 voor alle dagen van de week in onze gemeente.
5. De heer N. van Dijk van M&N Hoveniers uit Beesd voor het venten van bloemen en planten op de maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag in onze gemeente.
6. Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy voor het houden van het jaarlijkse dorpsfeest (van woensdag 28 tot en met zaterdag 31 mei 2003) en de wielerronde (op zaterdag 31 mei 2003) in Rhenoy. 7. Oranjevereniging Tricht voor het houden van de jaarlijkse Koninginnedag-festiviteiten op woensdag 30 april 2003 tussen 07.00 uur - 20.00 uur in en rondom het dorpshuis te Tricht.
Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissingen(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

De burgemeester maakt bekend dat er vergunning is verleend aan:
8. De heer en mevrouw Gorter voor het houden van een huwelijksfeest op zaterdag 30 augustus 2003 van 20.00 uur - middernacht aan de Dorpsstraat 4 te Meteren.

Indien u zich met deze beslissing(en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Commissie Grondgebied

Datum: maandag 31 maart 2003
Tijd: 20.00 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen
Agenda:
1. Opening.
2. Vaststelling agenda.
3. Verslag 3 maart 2003.
4. Burgerspreekrecht.
5. Presentatie over Groenbeheer en Zwerfvuil.
6. Presentatie over het Welstandsbeleid.
7. Ingekomen stukken en mededelingen.
8. Rondvraag.

Commissie Middelen

Datum: woensdag 2 april 2003
Tijd: 20.00 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen
Agenda:
1. Vaststelling agenda.
2. Verslag 5 maart 2003.
3. Presentatie door Deloitte & Touche over de gewijzigde rol van de accountant in het dualisme.
4. Mededelingen.
5. Ingekomen stukken.
6. Rondvraag.

Commissie Samenleving

Datum: dinsdag 1 april 2003
Tijd: 20.00 uur
Plaats: gemeentehuis Geldermalsen
Agenda:
1. Verslag 4 maart 2003.
2. Bestuursopdracht Accommodaties Beesd.
3. Ingekomen stukken.
4. Rondvraag

Oproep Cultuurprijs 2003

Om te komen tot meer aandacht en waardering voor de activiteiten, inspanningen, prestaties van personen en groepen in de plaatselijke samenleving, die zich bezig houden met kunstbeoefening én om de waarde en betekenis daarvan te benadrukken, heeft het gemeentebestuur van Geldermalsen enige jaren geleden besloten een Cultuurprijs in het leven te roepen. Deze Cultuurprijs is bestemd voor personen en groepen die zich op cultureel gebied op een 'bijzondere wijze' onderscheiden en manifesteren.

Bij de beoordeling van kandidaten voor de Cultuurprijs wordt gelet op o.a.:

* Oorspronkelijkheid

* Artisticiteit

* Aanwezigheid vernieuwingsgedachten

* Engagement

* Theatrale/kunstzinnige/poëtische/muzikale uitwerking
* Thematiek

* Overdrachtelijkheid

* Impact, uitwerking en effecten

Ook in het jaar 2003 wordt er weer een Cultuurprijs uitgereikt. Daarom roept de Cultuurprijscommissie alle verenigingen, instellingen en personen die zich op cultureel gebied manifesteren op haar te informeren over de nog komende activiteiten. Ook u als inwoner van Geldermalsen kunt de commissie informeren mocht u van mening zijn dat verenigingen, instellingen en/of personen in aanmerking zouden moeten komen voor de Cultuurprijs.

Secretariaat Cultuurprijscommissie, telefoon 0345-586606.

Alstublieft, uw rekening

Het komt helaas nog met regelmaat voor, dat mensen het mooie buitengebied gebruiken om hun afval illegaal te dumpen. Intensief toezicht van politie, gemeente en andere instanties en het uitdelen van fikse boetes kan niet voorkomen dat toch soms mensen ongestoord hun gang kunnen gaan.

Onlangs was er weer zo'n geval langs het doodlopende gedeelte van de Nieuwe Graafsteeg te Tricht. Allerlei afval is hier gestort en vervolgens in brand gestoken. Sloot, bermen en een aangrenzend perceel raakten hierdoor verontreinigd. Omdat er bij deze illegale actie ook sprake was van de aanwezigheid van asbest, moest een speciaal bedrijf worden ingeschakeld om de rommel om te ruimen. Van de daders ontbreekt op dit moment nog elk spoor. De kosten bedragen in totaal circa EUR 2.600,--. De gemeente draait voor deze kosten op, maar eigenlijk bent u het dus als inwoner van diezelfde gemeente die de rekening betaalt.

Wanneer u illegale stortpraktijken waarneemt, aarzel dan niet om de politie of gemeente te waarschuwen. Wellicht voorkomt u daardoor, dat er binnenkort opnieuw een rekening op uw bord ligt.
Maatregelen vogelpest

Voorbehoud: onderstaande tekst is onder voorbehoud. Tussen het moment van het opstellen van deze tekst, het aanleveren bij de drukker en het daadwerkelijk verschijnen van deze krant kan de actuele situatie zich wijzigen. Indien nodig zal de gemeente naast de informatierubriek andere communicatiemiddelen inzetten om haar inwoners te informeren. Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Landbouw
https://www.minlnv.nl/infomart/dossiers/vogelpest
Het grondgebied van de gemeente Geldermalsen valt momenteel slechts gedeeltelijk onder de ophokplicht. We hebben het dan over het oostelijk deel van de gemeente tot aan de Rijksweg A2. Binnen dit gedeelte geldt het volgende:

De ophokplicht geldt voor zogenaamde AI-gevoelige dieren, dat zijn dieren die gevoelig zijn voor vogelpest, dus pluimvee en een aantal andere vogelsoorten en de producten daarvan (eieren, mest e.d.). Tot de AI-gevoelige dieren behoren: kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, pauwen, eenden, ganzen, zwanen, duiven (alleen van de soort Columbia livia), struisvogels, emoes en nadoes. Ook minder bekende soorten van de families grootpoothoenders, hokko's en hoatzin worden ertoe gerekend. Het gaat in alle gevallen zowel om de bedrijfsmatig gehouden dieren als om de dieren die bijvoorbeeld als hobby worden gehouden. Bij duiven gaat het alleen om dieren die voor consumptie worden gehouden (dus niet om postduiven).
Wie wil bouwen/slopen

Ter inzage: de volgende aanvragen:
1. Lichte bouwvergunning: E.J. v.d. Broek, Lage Huis 2 te Beesd, vergroten woning (18 maart 2003);
2. Reguliere bouwvergunning: V. Linschoten, Kampsedijk 30 te Enspijk, oprichten garage/berging (18 maart 2003);
3. Lichte bouwvergunning: W.C. Van den Hoek Ostende, J.A. van Meertenstraat 9 te Meteren, oprichten garage (20 maart 2003); 4. Lichte bouwvergunning: A. Drenth, Tiendweg 2a te Rhenoy, vergroten dak (24 maart 2003);
5. Lichte bouwvergunning: L.T.P. Thielen-Sweegers, v Limburg Stirumlaan 5 te Geldermalsen, oprichten erker (24 maart 2003); 6. Lichte bouwvergunning: J.G.A. Dijkman, Parallelweg West Zijde 3 te Tricht, vernieuwen schuur (24 maart 2003);
7. Reguliere bouwvergunning: A. Mulder, Ridderslag 20 te Beesd, vergroten vleeskalverenstal (24 maart 2003); 8. Reguliere bouwvergunning: P. Mesu, Geldersestraat 80 te Geldermalsen, oprichten schuur (24 maart 2003); 9. Reguliere bouwvergunning: J.J. Dorresteyn, Lingedijk 34 te Buurmalsen, vernieuwen / veranderen boerderij (24 maart 2003); 10. Reguliere sloopvergunning: J.J. Dorresteyn, Lingedijk 34 te Buurmalsen, sloop bakhuis / dakwoning (24 maart 2003); 11. Reguliere sloopvergunning: A. Mulder, Ridderslag 20 te Beesd, sloop gedeelte vleeskalverenstal (24 maart 2003); 12. Reguliere sloopvergunning: Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, H. de Borchstraat 1, 3, 5, 7, 9, 17, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16 te Buurmalsen, slopen asbesthoudende dakbedekking bergingen (18 maart 2003);
13. Lichte bouwvergunning: Hak Milieutechniek, Burg. v.d. Venlaan 13 te Geldermalsen, plaatsen wagenbouw units (25 maart 2003)
Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek 'Wie mag bouwen'.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 27 maart 2003

Snoeiwerkzaamheden op Marktplein Geldermalsen

Op maandag 31 maart a.s. gaan medewerkers van de buitendienst van de gemeente aan de slag met het snoeien van de platanen op het Marktplein te Geldermalsen. Deze werkzaamheden zullen ongeveer de hele dag in beslag gaan nemen. Automobilisten moeten er rekening mee houden, dat het Marktplein tijdens deze werkzaamheden slechts beperkt gebruikt zal kunnen worden voor het parkeren van hun auto. De omliggende winkels blijven bereikbaar voor bevoorradingsverkeer.

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen '
Lees ook