Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 27/10/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Openbare kennisgeving
Burgemeester en wethouders hebben dezer dagen een vergunning verleend tot het houden van het nieuwe kindercentrum "De Beukenoot", Peppelkade
48 te Houten (fase 3), met toepassing van de Verordening kinderopvang gemeente Houten 1997. Het kindercentrum (3e fase) omvat 66 plaatsen kinderdag-opvang en 30 plaatsen buitenschoolse kinderopvang. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij de verlening van de vergunning zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders de vergunning hebben verzonden, namelijk 21 oktober 1999. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissements-rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, kamer 1.34 (telefoon 030 - 639 26 36). De stukken liggen vanaf maandag
25 oktober 1999 ter inzage in het Wooninformatiecentrum van het gemeentehuis (telefoon 030 6392719).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 oktober 1999 heeft besloten een nieuwe Verordening gemeentelijke ombudsman Houten vast te stellen. Datum van inwerkingtreding is 1 januari 2000.
De raad heeft tevens besloten met ingang van diezelfde datum de voorganger van deze verordening in te trekken.

De nieuwe verordening is een gevolg van het vastleggen van het klachtrecht in de Algemene wet bestuursrecht. Alvorens een klacht door de ombudsman in behandeling kan worden genomen, dienen burgemeester en wethouders de klacht eerst zelf te onderzoeken en te beoordelen. Deze werkwijze bestond voorheen ook, maar er wordt nu meer nadruk opgelegd.

De gelegenheid is tevens aangegrepen om de verordening te synchroniseren met de bepalingen van de Wet op de Nationale Ombudsman.

De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting, mw. mr. S. Zijlstra, telefoon 63 92 740.

Ontwerp-uitwerkingsplan Kantorenstrook-Zuid ter inzage. Het plan
Voor de kantorenstroken langs de wijken Leebrug I en Loerik III, zuidelijk deel, is een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan vormt een uitwerking van de globale bestemming Bedrijfsdoeleinden II, die voor deze stroken is opgenomen in het Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex. Het uitwerkingsplan kan worden beschouwd als de juridische vastlegging van het op 29 juni 1999 door de gemeenteraad vastgestelde verkavelingsplan voor deze stroken.

Informatie en indienen bedenkingen
Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt met ingang van 28 oktober 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 en bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn, dus tot en met 24 november 1999, kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Houten, Postbus 30,
3990 DA Houten.
Daarnaast wordt de gelegenheid geboden voor een mondelinge gedachtenwisseling over het plan op 17 november 1999 om 17.00 uur waarbij ook mondeling eventuele bedenkingen kunnen worden ingediend. Deze bijeenkomst vindt uitsluitend plaats wanneer belangstellenden uiterlijk 9 november 1999 telefonisch doorgeven dat zij van deze gelegenheid gebruik wensen te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer W. Broeks van de afdeling Projecten, doorkiesnummer (030-)
6392848.

Sloopvergunning gemeentelijk monument
Op grond van de monumentenverordening 1997 is een verzoek om sloopvergunning ingekomen voor
de dwarshuisboerderij De Kniphoek, Beusichemseweg 21 te Houten. Het verzoek om sloopvergunning ligt vanaf 28 oktober t/m 10 november
1999 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21.
Gedurende deze termijn kunnen bedenkingen ten aanzien van de aanvraag naar voren gebracht worden bij burgemeester en wethouders.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (D99423) Houtensewetering 2, betreft het vergroten van een woning
* (S99424) Centraalspoor 50, betreft het oprichten van een schuur
* (W99425) Spelt-oord 7, betreft het vergroten van een woning
* (H99426) Hagepreekland 9, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (G99427) Tappersgilde 7, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.21 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (S99382) Aalsloot 17, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99335) Hagepreekland 25, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (X99563) Loerikseweg 37A, betreft het plaatsen van een windscherm en overkapping

* (X99355) Boekdrukkersgilde 61, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (D99367) Kleihoeve 32, betreft het vergroten van een woning
* (O99210) Onderdoor 4+32+34+44+46, betreft het vergroten van winkels

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Patriottenland 31 te Houten ten name van C. van Breugel.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Geuzenland 10 te Houten ten name van M. Kuijer.

* het vergroten van een woning op het perceel Centraalspoor 39 te Houten ten name van A.W. Elberse.

* het oprichten van een garage/berging met paardenstal en oefenbak op het perceel Rietdijk 3 te Houten ten name van M.T.W. Steenbakkers.

* het oprichten van een berging/duivenhok op het perceel Prins Clausstraat 29 te Houten ten name van C.B. de Wissel.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hoefbladhof 26 te Houten ten name van H.H. Harar.

* het veranderen van een woning op het perceel Achterdijk 2B te Schalkwijk ten name van C.E. Willemsen en J.J.A. Nederlof.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Boekweit-oord 16 te Houten ten name van F.L.M. van den Heuvel.

* het oprichten van 25 appartementen met parkeergarage op een perceel aan de Lobbendijk/Dijkhoeve te Houten ten name van Altus Advies & Ontwikkeling B.V.

* het vergroten van een woning op het perceel Donsvlinderberm 3 te Houten ten name van W.A.M. Beems.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 4, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 5 tot en met 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder

9 en 10, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 10 november
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 28 oktober 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 27 oktober 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 10158 '
Lees ook