Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen
08/06/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni 1999 heeft besloten dat de herziening van de volgende bestemmingsplannen wordt voorbereid:


* het grondgebied ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal, met uitzondering van het gebied waarop het ontwerp-bestemmingsplan Recreatiegebied 't Waal en het bestemmingsplan De Groes betrekking hebben;

* een gedeelte van de geledingszone Houten Noord en Oost;
* De Geer

* het Rondo-gebied

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 juni 1999 en ligt vanaf deze datum met de bijbehorende tekening voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis op kamer 1.12 (tussen 9.00 en 12.00 en 13.30 en
16.00 uur).

Inspraak ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied'. Voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Kruisweg, de oostelijke tak van de rondweg van Houten-Vinex en de gemeentegrens en het gehele gemeentelijke grondgebied ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal met uitzondering van het plangebied De Groes, is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.
Het ontwerp-bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, een toelichting en voorschriften.
Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat de geldende bestemmingsplannen voor dit gebied verouderd zijn. Het ontwerp-bestemmingsplan regelt voor de kernen t Goy, Tull en t Waal en Schalkwijk (m.u.v. De Groes) en het omliggende landelijke gebied de gebruiks-, inrichtings- en bebouwingsmogelijkheden voor de verschillende functies.
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 17 juni 1999 tot en met woensdag 14 juli 1999 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (tel. 030 6392816). Gedurende deze termijn kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.
De ingekomen reacties zullen worden verwerkt gelijktijdig met de reacties die in het kader van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg worden ingediend.
Na afronding van het vooroverleg zal het ontwerp-bestemmingsplan officieel ter inzage worden gelegd en bestaat de mogelijkheid eventuele bezwaren in te dienen.

Subsidieregelingen Rijksmonumenten
Attentie:
De eigenaren van rijksmonumenten krijgen van deze mededeling dit jaar géén brief thuisgestuurd!
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als zij gaan restaureren.
Als u restauratieplannen heeft, op de korte of op de langere termijn, of u wilt informatie, kunt u contact opnemen met mevrouw M.A.C. van den Berg, afdeling Bouw- en Milieuzaken, tel. 030 639 27 60.

Daarnaast bestaat een regeling voor eigenaren van boerderijen (die rijksmonument zijn), en die in gebruik zijn ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Op grond van deze rijkssubsidieregeling kunt u, bij de gemeente, subsidie aanvragen voor het onderhoud van het rieten dak. De kosten hiervoor moeten minimaal FL 1.500,00 bedragen.

Plankostenregeling voor woonhuizen en boerderijen: Sinds kort kunnen eigenaren van rijksmonumenten van woonhuizen en boerderijen de kosten voor het maken van een globaal restauratieplan tot een bedrag van max. FL 2.500,00 (excl. B.T.W.) vergoed krijgen. Voor een aanvraagformulier of informatie over de plankostenregeling kunt u terecht bij mevrouw M.A.C. van den Berg, afdeling Bouw- en Milieuzaken, tel. 030 639 27 60.

Vergunningaanvraag gemeentelijk monument
Op grond van de Monumentenverordening 1997 is een verzoek om vergunning ingediend voor
Houtensewetering 49 te Houten. Dit pand is een gemeentelijk monument. Het verzoek om vergunning betreft de restauratie van het bakhuis.

Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 10 juni t/m 23 juni
1999 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Telecommunicatieverordening gemeente Houten en Derde Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges
1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 1 juni 1999 heeft besloten de Telecommunicatieverordening gemeente Houten vast te stellen. Het vaststellen van een Telecommunicatieverordening is wettelijk verplicht op grond van de Telecommunicatiewet. Als gevolg van het vaststellen van de Telecommunicatieverordening is ook een wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges noodzakelijk geworden. De gemeenteraad heeft dan ook op 1 juni 1999 besloten om de Derde Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 1997 vast te stellen.
De Telecommunicatieverordening en de Derde Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 1997 zijn op
1 juni 1999 in werking getreden.
De Telecommunicatieverordening gemeente Houten met een toelichting en de Derde Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 1997 ligt ter inzage in het Wooninformatiecentrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting, mw. mr. I.A.J.M. van der Meer, telefoon 63 92 708.

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Op de volgende aanvragen om een milieuvergunning is een besluit genomen:

- Van Setten 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een offsetdrukkerij gelegen aan Wilgenkade 23 te Houten. De eind-datum is 22 juli 1999.
Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking ongewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijkheid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschik-king bedenkingen hebben ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer).

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage: het oprichten van een serre op het perceel Goudvinkhaag 79 te Houten ten name van de familie Stam.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Stationserf 48 te Houten ten name van J. Versteeg.

* het vergroten van een woning op het perceel Meercamp 83 te Houten ten name van R. van der Reijden.

* het plaatsen van een dakkapel en veranderen gevel op het perceel Molenaarserf 70 te Houten ten name van E. van Rookhuyzen.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hopoord 19 te Houten ten name van W.G.M. Mackaay.

* het vergroten van een dakkapel op het perceel Waalseweg 52 F te Tull en 't Waal ten name van W.J. Leesten.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 4, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 5 en 6, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 23 juni 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 10 juni 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (D99533) Futenweide 42, betreft het plaatsen van een tuinberging
* (D99130) Odijkseweg 75, betreft het vergroten van een woning
* (D99532) Horigenland 19, betreft het plaatsen van een schuur
* (H99151) Loerikseweg 27, betreft het veranderen van een dakkapel
* (C99117) Wickenburghseweg 77, betreft het vergroten van een woning
* (D99179) Stadhoudersland 39, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (C99113) Bosmeer 5, betreft het oprichten van een woning
* (H99029) Tournooicamp 14, betreft het vergroten van de woning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (O99234) Loerik IV, betreft het oprichten van een kantoorgebouw
* (O99235) Riddersborch 47, betreft het vergroten van magazijnruimte
* (W99236) Valkeniersborch 12, betreft het vergroten van een woning
* (C99237) Jukveld 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99238) Korte Uitweg 60, betreft het oprichten van een kapsalon met berging

* (W99239) Biesterlaan 83, betreft het vergroten van een woning
* (H99240) Horigenland 4, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99241) Binnentuin 13, betreft het vergroten van een woning
* (H99242) Krozengaarde 29, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99243) Leebrug I, betreft het oprichten van 60 woningen
* (W99244) Leebrug I, betreft het oprichten van 36 appartementen
* (W99245) Leebrug I, betreft het oprichten van 6 woningen
* (W99246) Leebrug I, betreft het oprichten van 42 woningen
* (H99247) Koolmeeshaag 33, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 9 juni 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureaus van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand). Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen. Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande cliënten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe cliënten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.
Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611. Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek.
Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-6392800.

Afvalscheidingsstation
Het Afvalscheidingsstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en niet tot 15.00 uur zoals vermeld op de nieuwe Afval-kalender 1999.

Spreekuur college
Wethouder N.J. Teeuwen is verhinderd voor het spreekuur van burgemeester en wethouders van maandag 14 juni. De wethouders R. Lubberdink en de heer G. Zandbergen houden zoals gebruikelijk spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis. Omdat het avondspreekuur van maandag 7 juni is komen te vervallen is er nu op maandag 14 juni avondspreekuur en wel van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens het avondspreekuur is alleen wethouder R. Lubberdink aanwezig. Voor een gesprek met wethouder R. Lubberdink en voor een gesprek met burgemees-ter A. de Jonge moet u vooraf een afspraak maken via het Bestuursse-cretariaat, telefoon 639 27 00.

Spreekuur ombudsman
Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Mevrouw Quant houdt iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Haar telefoonnummer is 030-6377966. Bij het postkantoor, de bibliotheek en het gemeentehuis kunt u een folder afhalen over de Houtense Ombudsman.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 18068 '
Lees ook