Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

26/05/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Afgegeven beschikkingen intrekken milieuvergunning

De volgende milieuvergunningen worden geheel of gedeeltelijk ingetrokken:

* De milieuvergunning van Digital Imaging International, voor het oprichten en inwerking hebben van een fotostudio gelegen aan Hoofdveste 9 te Houten. De eind-datum is 8 juli 1999. De reden van intrekking is dat het bedrijf nooit is gerealiseerd, het zal in de toekomst ook niet gerealiseerd worden. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking niet gewijzigd.

U kunt de beschikking(en) en de bijbehorende stukken inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met 8 juli elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak (030-6392742) ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.
U kunt tegen het besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. U kunt alleen beroep instellen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
* u heeft bedenkingen ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
* u bent één van de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

* u heeft bedenkingen tegen de wijzigingen en/of verschillen tussen het ontwerpbesluit en het definitieve besluit;
* u heeft een geldige reden en u kunt aantonen dat u niet in staat was bedenkingen in te brengen tegen het ontwerpbesluit. (beroep op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer).

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
(publicatie op grond van artikel 3.44 en 3.45 Algemene wet bestuursrecht).

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Op de volgende aanvragen om een milieuvergunning is een besluit genomen:

* Gemeente Houten, voor oprichten en inwerking hebben van een brandweerka-zerne gelegen aan Veerwagenweg te Houten. De einddatum is 8 juli 1999.
Wij hebben besloten deze oprichtingsvergunning te verlenen. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking niet gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvragen om een milieuvergunning zijn binnengekomen:
* de heer H.J.G.M. van Wijk, voor wijzigen van de veehouderij door renovatie melkstal gelegen aan Provincialeweg 27 te Schalkwijk. De eind-datum is 24 juni 1999.
Wij zijn voornemens deze uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning te verlenen.

De ontwerpbeschikking(en) en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.

Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelinge bedenkingen worden ingebracht.

Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovengenoemde periode moet worden gehouden.

Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (D99082) Ruitercamp 237, betreft het vergroten van de woning
* (D99078) Gaffelveld 83, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (S99525) Stadhoudersland 43, betreft het plaatsen van een blokhut
* (D99107) Tournooicamp 11, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99122) Linieveste 10, betreft het oprichten van een garagebedrijf met showroom

* (H99068) Kamillehof 30, betreft het vergroten woning en veranderen gevel

* (G98447) Stationserf 2 en 4, betreft het oprichten van twee woningen

* (H99155) Wagenhoeve 47, betreft het vergroten van een woning
* (S98369) Provincialeweg 34, betreft het oprichten van een garage/op- slag/kantoor

* (W99197) Salamandersloot 8, betreft het vergroten van een woning
* (S99523) Boekdrukkersgilde 9, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (C99201) Vikingenpoort 41, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (S99064) Wayensedijk 27, betreft het vervangen/vergroten opslagruimte

* (H99059) Strocamp 18, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99051) Burg. Haefkensstraat 18, betreft het veranderen en vergroten van twee dakkapellen

* (S99164) Snoeksloot 7, betreft het vergroten van een woning
* (D99127) Rapenoord 14, betreft het vergroten van een dakkapel
* (W97336) Utrechtseweg 19-A, betreft het vergroten van het kassengebied

* (C99537) Tappersgilde 19, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (C99214) Stuwmeer 94, betreft het plaatsen van een berging
* (H99215) Loerikseweg 58 A, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (O99216) Voorveste 2, betreft het oprichten van kantoor en informatiecen-trum

* (C99217) Haveroord 24, betreft het vergroten van een dakkapel
* (O99218) Odijkseweg 60, betreft het oprichten van een serre
* (W99219) Zaagmolen 22 en 24, betreft het vergroten van woningen

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend dat zij voornemens zijn het college van Gedeputeerde Staten van de Provin-cie Utrecht te verzoeken een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A) voor railverkeer vast te stellen voor een woning aan het stationserf in Houten.

Het ontwerpverzoek ligt van 27 mei tot 10 juni 1999 ter inzage in het gemeentehuis in kamer 1.32.

Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk te reageren op het ontwerpverzoek. Tevens bestaat de mogelijkheid voor het maken van mondelinge opmerkingen tijdens een openbare zitting, die op dinsdag 8 juni om 16.30 uur in het gemeentehuis zal worden gehouden.

Van de wijze waarop de bevolking bij de totstandkoming van het verzoek is betrokken wordt rapport opgemaakt, waarvan het verslag van de openbare zitting en afschriften van de schriftelijk gemaakte opmerkin-gen in ieder geval deel uit maken.

Ter inzage.
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:
* het oprichten van een serre op het perceel Akkerwindehof 2 te Houten ten name van J. Hoogerwerf.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het oprichten van een carport en een tuinberging op het perceel Schoutserf 12 te Houten ten name van J.J. Roosenstein.
* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Heemsteedseweg 38 te Houten ten name van G.C.J.J. Peek.

* het vergroten van woningen en oprichten berging op de percelen Timmermansgilde 42 en 44 te Houten ten name van T. le Gue en A. van Pelt.

* het inpassen van sprinkler- rook- en branddetectie op het perceel Meidoornkade 24 te Houten ten name van Euretco Support b.v.

Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

* het vestigen van een schoonheidssalon in een gedeelte van de woning op het perceel Bosmeer 23 te Houten ten name van J.M. Kampers-van Rossum.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 en 3, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 4 en 5, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 6, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 9 juni 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding, de bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag 27 mei 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 26 mei 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureau's van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken. Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand). Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen. Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande clienten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe clienten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.
Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611. Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek.
Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-6392800.

Afvalscheidingsstation
Het Afvalscheidingsstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en niet tot 15.00 uur zoals vermeld op de nieuwe Afval-kalender 1999.

Spreekuur college
Maandag 31 mei houden wethouder K. Teeuwen en de heer G. Zandbergen (fractievoorzitter van het CDA) zoals gebruikelijk spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis. Wethouder Lubberdink heeft maandag
31 mei slechts nog een beperkte spreektijd en wel van 9.30 tot 10.00 uur in verband met een andere afspraak. Daarom adviseren wij u voor het spreekuur van wethouder Lubberdink van te voren even een afspraak te maken. Ook voor een gesprek met burgemeester A. de Jonge moet u vooraf een afspraak maken via het Bestuursse-cretariaat. De eerste maandag van de maand is er ook avondspreekuur. Voor het avond-spreek-uur moet u eveneens een afspraak maken via het Bestuurssecretariaat, telefoon 639 27 00.

Spreekuur ombudsman
Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Mevrouw Quant houdt iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Haar telefoonnummer is 030-6377966. Bij het postkantoor, de bibliotheek en het gemeentehuis kunt u een folder afhalen over de Houtense Ombudsman.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 18578 '
Lees ook