Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

22/06/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (D99260) Gaffelveld 93, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99261) Kievitweide 128, betreft het vergroten van een woning
* (D99262) Lange Uitweg 24, betreft het vergroten van de garage/berging

* (S99263) LoerikIV, betreft het oprichten van 40 woningen
* (C99264) Weteringhoek, betreft het oprichten van een sportcentrum
* (D99265) Burg. Haefkensstraat 3, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (W99266) Heemraadserf 15, betreft het oprichten van een tuinberging

* (D99267) Stadhoudersland 1, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.67 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Afgegeven beschikkingen op aanvragen milieuvergunning Op de volgende aanvragen om een milieuvergunning is een besluit genomen:

* Remkes Dakbedekkingen B.V., voor oprichten en inwerking hebben van een dakdekkersbedrijf gelegen aan Waijensedijk 7 te Houten. De eind-datum is 5 augustus 1999.

Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking ongewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegenen die naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschik-king bedenkingen hebben ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van de termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (C99538) Akkerwindehof 2, betreft het oprichten van een serre
* (C99217) Haveroord 24, betreft het vergroten van een dakkapel
* (C99237) Jukveld 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99165) Everzwijnakker 6, betreft het vergroten van een woning
* (G98419) Houtensewetering 51-C, betreft het vergroten van woonruimte

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe aanvragen om milieuvergunning
De volgende aanvragen om een milieuvergunning zijn binnengekomen:
* - Mts Uijttewaal, voor uitbreiden van het totale staloppervlak van een veehouderij gelegen aan Achterdijk 1 te Schalkwijk. De eind-datum is 22 juli 1999.

Wij zijn voornemens deze vergunning verlenen.

De ontwerp-beschikking(en) en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (030-6392742), vanaf morgen tot en met bovengenoemde einddatum elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak ter inzage van
17.00 uur tot 20.00 uur.

Na de einddatum ligt de ontwerp-beschikking ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschik-king is verstreken.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bedenkingen kunnen gedurende bovengenoemde periode schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Eveneens kunnen tijdens een op verzoek te houden gedachtenwisseling mondelinge bedenkingen worden ingebracht.
Het verzoek tot het houden van de gedachtenwisseling moet uiterlijk 1 week voor de einddatum worden gedaan, omdat de gedachtenwisseling binnen bovengenoemde periode moet worden gehouden. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Afgegeven beschikkingen intrekken milieuvergunning De volgende milieuvergunningen worden geheel of gedeeltelijk ingetrokken:

* C.P.W. Sturkenboom, een milieuvergunning voor een varkenshouderij, welek in het verleden gelegen was aan Houten-sewetering 8 te Houten.

De reden van intrekking dat in het kader van VINEX het perceel een andere bestemming heeft gekregen. Het bedrijf is inmiddels gestopt. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is de beschikking gewijzigd.

U kunt de beschikking(en) en de bijbehorende stukken inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (030-6392742), vanaf morgen tot en met de einddatum elke werkdag van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefonische afspraak (030-6392742) ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.
U kunt tegen het besluit in beroep gaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. U kunt alleen beroep instellen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
* u heeft bedenkingen ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
* u bent één van de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegen-heid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

* u heeft bedenkingen tegen de wijzigingen en/of verschillen tussen het ontwerpbesluit en het definitieve besluit;
* u heeft een geldige reden en u kunt aantonen dat u niet in staat was bedenkingen in te brengen tegen het ontwerpbesluit.

(beroep op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer). De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
(publicatie op grond van artikel 3.44 en 3.45 Algemene wet bestuursrecht).

Bestemmingsplan 1e fase Rondweg - De Koppeling
Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend, ter voldoening aan artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de goedkeuring van het bestemmingsplan 1e fase Rondweg De Koppeling onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.

Ter inzage.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vergroten van een woning op het perceel Spoorhaag 58 te Houten ten name van R. Schouten.

* het verbouwen van een berging en plaatsen van dakkapellen op het perceel Snoeksloot 123 te Houten ten name van G. Smit.
* het vergroten van een woning op het perceel Patriottenland 48 te Houten ten name van J. van Vliet.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Groenlinghaag 13 te Houten ten name van A. van Wijnen.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Koolmeeshaag 33 te Houten ten name van A.J. Kompagne.

* het vergroten van een woning op het perceel Gaffelveld 57 te Houten ten name van J.W.F. de Wit.

Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

* het vestigen van een schilders- en onderhoudsbedrijf in een garage op het perceel Pr. Willem Alexanderweg 50 te Houten ten name van M. Beekink.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan aan het verzoek genoemd onder 7, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 8 juli 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag
24 juni 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Afgegeven Beschikking op aanvragen vergunning Wet Milieubeheer Door technische problemen kon onderstaande kennisgeving vorige week niet geplaatst worden. De tekst van de publicatie luidt als volgt:

Op de volgende aanvraag om een milieuvergunning is een besluit genomen:

* de heer J.A. van Dam voor oprichten van een bedrijf voor het houden van paarden en het geven van paardrijles aan gehandicapten aan de Provincialeweg 41 in Schalkwijk. Er zijn geen bedenkingen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De einddatum is 29 juli
1999

Wij hebben besloten deze vergunning te verlenen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken (kamer 3.67) vanaf morgen tot en met 29 juli 1999 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak (030-6392742) van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage.
U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Tegen het verlenen van de vergunning kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van FL 210,- voor een natuurlijk persoon en FL 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:
* de aanvrager;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* diegene die naar aanleiding van de aanvraag en/of ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht;
* enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer).

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 29 juli 1999 beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.(Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Houten, 23 juni 1999
Burgemeester en wethouders van Houten.

Informatie
Met vragen en klachten over onderhoud van wegen, verkeersproblemen, groen- en speelvoorzieningen, riolering, ophalen van het huisvuil, afvalscheidingsstation en beheer van gemeentelijke gebouwen, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij het Meldpunt Openbare Werken, telefoon 030-6375652.

Voor informatie over onder andere gemeentelijke belastingen (Financiën), bouwvergunningen (Bouwzaken), bestemmingsplannen (Ruimtelijke Ordening), uitkeringen (Sociale Zaken), paspoorten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers (Burgerzaken), kunt u contact opnemen met de diverse bureau's van de gemeente Houten. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij Voorlichting.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Zowel 's morgens als 's middags kunt u terecht voor verstrekking van paspoorten, rijbewijzen en inschrijf-/aanvraagformulieren, maar ook voor andere zaken. Wel adviseren wij u voor deze andere zaken (indien u van plan bent 's middags te komen) van tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Burgerzaken is tevens geopend op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur (donderdagavond alleen voor het aanvragen van een paspoort/toeristenkaart of rijbewijs en voor een uittreksel uit het persoons-register of de registers van de burgerlijke stand).

Bouw- en Woningtoezicht kent een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Als u gedetailleerde technische- en/of bestemmingsplaninformatie nodig heeft, adviseren wij u sowieso een afspraak te maken. Wij zorgen dan dat alle dossiers, archiefstukken, formulieren e.d. klaar liggen.

Sociale Zaken is alleen 's ochtends geopend en wel van 9.00 uur tot
10.00 uur (uitsluitend voor bestaande clienten) en van 9.00 uur tot
12.00 uur voor nieuwe clienten. 's Middags kunt u alleen terecht op afspraak, zodat de middaguren vooral gebruikt kunnen worden om alle aanvragen te verwerken.
Het gemeentehuis bevindt zich aan Het Kant 2 te Houten. Het postadres is Postbus 30, 3990 DA Houten. Het telefoonnummer is 030-6392611.

Spreekuur in wijkpost de Aalsloot
De wijkbeheerder van de wijk Schonenburg, de Geer en Centrum houdt elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (samen met de wijkagent) en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht voor allerhande zaken die te maken hebben met het onderhoud van de openbare ruimte in deze wijken. U kunt ook bellen en faxen met de wijkpost. Het telefoonnummer is 637 93 23 en faxen kunnen naar 635 14 96. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 houdt ook de wijkagent spreekuur op de wijkpost.

Openingstijden wooninformatiecentrum
Het wooninformatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Ingang wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 tegenover de bibliotheek.
Het wooninformatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-6392800.

Afvalscheidingsstation
Het Afvalscheidingsstation is gevestigd aan de Veerwagenweg te Houten en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en niet tot 15.00 uur zoals vermeld op de nieuwe Afval-kalender 1999.

Spreekuur college
Maandag 28 juni houden de wethouders N.J. Teeuwen, R. Lubberdink en de heer G. Zandber-gen zoals gebruikelijk spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis.
Voor een gesprek met burgemees-ter A. de Jonge moet u vooraf een afspraak maken via het Bestuursse-cretariaat, telefoon 639 27 00.

Spreekuur ombudsman
Als u een klacht heeft over de wijze waarop u door de gemeente Houten of door een medewerker van de gemeente bent behandeld, kunt u terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Mevrouw Quant houdt iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Haar telefoonnummer is 030-6377966. Bij het postkantoor, de bibliotheek en het gemeentehuis kunt u een folder afhalen over de Houtense Ombudsman.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 18937 '
Lees ook