Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

23/03/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (D99111) Barbiersgilde 17, betreft het veranderen van een woning
* (W99112) Achterdijk 18, betreft het vergroten van een woning
* (C99113) Bosmeer 5, betreft het oprichten van een woning
* (G99114) De Groes 34, betreft het oprichten van een garage en carport

* (H99115) Waalseweg 52 F, betreft het vergroten van een dakkapel
* (H99116) Kievitweide 39, betreft het vergroten van een woning
* (C99117) Wickenburghseweg 77, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (W98463) Plein, betreft het oprichten van een muziektent
* (C98351) Peppelkade 22, betreft het vernieuwen van een bedrijfspand

* (H98460) Pelgrimsborch 1, betreft het vergroten van een woning
* (S99073) Hoofdveste 9, betreft het oprichten van kantoor en magazijn

* (S99083) Meervalsloot 27, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (C98454) Ambachtsweg 10, betreft het veranderen van ruimten en gevels

* (D99509) Lupine-oord 73, betreft het oprichten van een berging
* (W98395) Leebrug I betreft het oprichten van 149 woningen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:


1. Het plaatsen van een berging op het perceel Gaffelveld 47 te Houten ten name van D.E. Turksema.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

2. Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Futenweide 40 te Houten ten name van A.J. Wever.

3. Het plaatsen van een dakkapel op het perceel Patriottenland 52 te Houten ten name van F.E. Bos.

4. Het oprichten van een paardenstal op het perceel Pothuizerweg 9A te Schalkwijk ten name van Dierenartsenpraktijk Kromme Rijnstreek.
5. Het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel Pelmolen 17
-19 te Houten ten name van W.T.J.G. Osse en G. Daamen.
6. Het herplaatsen van een veranda op het perceel Burg. Wallerweg 2 te Houten ten name van De Engel B.V.

7. Het oprichten van een kantoorgebouw op het perceel Papiermolen
8-10-12 te Houten ten name van Molenzoom B.V.
8. Het vergroten van woonruimte op het perceel Houtensewetering 51-C te Houten ten name van J.P. Haan.

9. Het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 15 te Houten ten name van F. Scholman.

10. Het vervangen en vergroten van dakkapellen op de percelen Rapenoord 10 en 12 te Houten ten name van F.C.H.M. Sturkenboom.

Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:


1. Het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van de tweede fase bouwrijp maken van de Kruisboog, alsmede het aanleggen van een tijdelijke agrarische weg ten name van de gemeente Houten.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 10, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 11, medewerking te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (tweede fase bouwrijp maken) en artikel 17 van die wet (tijdelijke agrarische weg).

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 9 april 1999 schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag
25 maart 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 24 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 6261 '
Lees ook