Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen
02/02/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage.


* het oprichten van 333 woningen in het plan Leebrug I te Houten ten name van Ontwikkelingsverband Houten c.v.

* het oprichten van een carport op het perceel Rozentuin 42 te Houten ten name van C. Zwanenburg.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Richterserf 7 te Houten ten name van T.J. van Miltenburg.

* het vergroten van een woning op het perceel Schegcamp 18 te Houten ten name van M.E. Boone.

* het oprichten van een bergloods op het perceel Lagedijk 26 te Schal-kwijk ten name van Maatschap W.T.J. en W.A.M. Uyttewaal. Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

* het vestigen van een atelier in een schuur op het perceel Loerikseweg 36 te Houten ten behoeve van het geven van cursussen poppen maken en keramiek schilderen ten name van A. Zomer-van Vliet.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplan-nen genoemd onder 1 tot en met 4, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woning-wet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 5, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 6, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 17 februari
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag
4 februari 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030 - 639
28 16). Inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (C98301) Overdam I, betreft het oprichten van 101 woningen
* (G98327) Binnentuin 1, betreft het oprichten van een woning
* (O98426) Waalseweg 85, betreft het vergroten van een veldschuur
* (D98477) Snoeksloot 30, betreft het plaatsen van twee dakkapellen
* (S98453) Provincialeweg 59, betreft het vergroten van een woning
* (G98205) De Molen 1-3-5-7-9-11, betreft het oprichten van een kantoor-
ge-bouw

* (D99501) Timmermansgilde 60, betreft het plaatsen van een tuinschuurtje

* (D98596) Herbergierserf 36, betreft het plaatsen van een tuinberging

* (S98449) Hagepreekland 40 en 42, betreft het veranderen woning en plaatsen bergingen

* (O98425) Ringveste 2-4, betreft het oprichten van een automobielbedrijf

* (S98439) De Staart, betreft het oprichten van een reclamezuil
* (C98448) Gaffelveld 19, betreft het oprichten van een carport
* (S98428) De Staart, betreft het oprichten van een vulpunt LPG
* (H99011) Frankenpoort 30, betreft het vergroten van de woning
* (W97017) Jachthoeve 40, betreft het plaatsen van een balkonhekwerk

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (W99039) ten noorden van de Vlierweg, betreft het oprichten van een fiets- en voetgangerstunnel

* (W99040) Schegcamp 17, betreft het vergroten van een woning
* (W99041) Schalkwijkseweg 1, betreft het vergroten van een woning
* (H99042) Blieksloot 40, betreft het vergroten van een woning
* (H99043) Ruitercamp 245, betreft het vergroten van een woning
* (H99044) Karpersloot 24 en 26, betreft het vergroten van woningen
* (W99045) Admiraalsborch 6, betreft het vergroten van een woning
* (W99046) Bosmeer 13, betreft het oprichten van een woning
* (G99047) Bosmeer 16, betreft het oprichten van een woning
* (W99048) Papiermolen 8-10-12, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (D99049) Stadhoudersland 10, betreft het oprichten van een schuur
* (C99050) Provincialeweg 69, betreft het het veranderen van dakkapellen

* (H99051) Burg. Haefkensstraat 18, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (H99052) Chamavenpoort 1, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 3 februari 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen Gemeente Houten - 6469 '
Lees ook