Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 17/11/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Geluidsringleiding het Rond
Burgemeester en wethouders hebben aan Prosperity (namens de winkeliersvereniging) ontheffing verleend van het verbod om in de open lucht een geluidsapparaat in werking te hebben en wel op grond van artikel 105a lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Houten. Dit betekent, dat de geluidsringleiding van het winkelcentrum Het Rond opnieuw in gebruik wordt genomen. Hierbij zijn beperkingen gesteld aan het geluidsniveau en de tijdstippen.

Deze ontheffing ligt gedurende één week ter inzage in het Wooninformatiecentrum (WIC) van de gemeente Houten. Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Tevens bestaat direct na de indiening van een bezwaarschrift de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht te Utrecht.

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:
* zij hebben besloten een revisievergunning te verlenen naar aanleiding van de aanvraag op grond van de Wet milieubeheer ontvangen van de heer M.A.J. van Rijn uit
Schal-kwijk voor een melkrundveehouderij aan de Kanaaldijkzuid 5 in Schalkwijk. Er zijn geen bedenkin-gen ingediend tegen de ontwerpbeschik-king. De beschik-king is ongewij-zigd ten opzichte van de ontwerpbe-schik-king.

Inzien
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 30 december 1999 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak (030-6392742) van 17.00 uur tot
20.00 uur ter inzage. U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep aantekenen
Tegen het verlenen van de vergunning kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van ¦ 210,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 420,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

1. de aanvrager;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
3. diegene die naar aanleiding van de aanvraag en/of ontwerp-beschik-king bedenkingen heeft ingebracht;
4. enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerp-beschikking bedenkin-gen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer).

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 30 december 1999 beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergun-ning of tot het treffen van een voorlopi-ge voorziening.

Bij wie indienen?
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
(Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw
E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (tel. 030 - 639
27 42).

Vergunningaanvraag gemeentelijk monument
Op grond van de monumentenverordening 1997 is een verzoek om vergunning ingediend voor Provincialeweg 65 te Schalkwijk. Dit pand is een gemeentelijk monument en het verzoek om vergunning betreft het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging. Het verzoek om monumentenvergunning ligt vanaf donderdag 18 november t/m woensdag 1 december 1999 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Sloopvergunning gemeentelijk monument
Op grond van de monumentenverordening 1997 is een verzoek om sloopvergunning ingekomen voor de berging (achteraanbouw) van de villa, Provincialeweg 65 te Schalkwijk. Het verzoek om sloopvergunning ligt vanaf donderdag 18 november t/m woensdag 1 december 1999 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

1. het vergroten van een woning en het veranderen van een garage ten behoeve van het vestigen van een acupunctuurpraktijk op het perceel Hoefbladhof 20 te Houten, ten name van M. Di Maio.
2. het uitbreiden van een dakkapel op het perceel Commandeursborch 7 te Houten, ten name van P.M.D. Koop.

3. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Kon. Emmaweg 36 te Houten, ten name van R. Meijer.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 1 te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 en 3 te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 3 december 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 18 november tot en met vrijdag 3 december 1999 ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Om zich goed voor te bereiden op de volgende eeuw gaan de medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op cursus. In verband hiermee is de afdeling gesloten op vrijdag 19 en maandag 22 november 1999. U kunt op deze dagen geen bouwplannen inzien.

Houten, woensdag 17 november 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 6988 '
Lees ook