Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen
02/03/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

- (G98339) Loerik III, betreft het oprichten van 54 woningen
- (G98375) Loerik III, betreft het oprichten van 33 woningen
- (D99505) Smidsgilde 10, betreft het plaatsen van een tuinberging
- (D98433) Rozentuin 42, betreft het oprichten van een carport
- (D99003) Richterserf 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
- (D99038) Ruitercamp 259, betreft het vergroten van een woning
- (S98321) Hagepreekland 4 en 6, betreft het vergroten van woningen Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
- (S99090) De Molen 2-4-6, betreft het oprichten van een kantoorgebouw
- (S99091) Karpersloot 8, betreft het vergroten van een woning
- (S99092) Pothuizerweg 9A, betreft het oprichten van een paardenstal
- (S99093) Meercamp 34, betreft het plaaatsen van dakkapellen Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage.
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:
1. het oprichten van een transformatorhuisje op het perceel Koedijk 1 te Houten ten name van Bouw & Aannemingsmij. Woerden B.V. De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

2. het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 21 te Houten ten name van W.J. Scheper.

3. het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 23 te Houten ten name van G.A. Kampers.

4. het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 1 te Houten ten name van A.M.R. Pelssers.

5. het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 27 te Houten ten name van E.E. van den Bosch en C.P.M. Derksen.
6. het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 11 te Houten ten name van R. van Grevengoed.

7. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Bakkersgilde 36 te Houten ten name van Kamerbeek.

8. het plaatsen van een dakkapel op het perceel De Fuik 14 te Houten ten name van A. Kwakernaak.
Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

9. het aanleggen van een parkeerterrein aan de Meidoornkade t.o. nr.
12 ten name van Bruna B.V.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 7 en 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 9, medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 17 maart 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De melding, de bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag 4 maart 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende kapvergunning
het college heeft toestemming gegeven voor het kappen van 11 monumentale eiken aan de Peppelkade (nabij 32 t/m 36). Deze eiken vormen een onderdeel van een langere laan eikenbomen. Ze staan op het parkeerterrein behorende bij een bedrijfsverzamelgebouw. Hierdoor zijn ze laatste jaren sterk teruggegaan in gezondheid. De gemeente heeft deze bomen laten onderzoeken op hun toekomstverwachting. Naar aanleiding van dit onderzoek is toestemming gegeven deze bomen te kappen en een herplantplicht op te leggen voor nieuwe eikenbomen.
De nieuwe eiken komen van bestaande locaties binnen Houten waar zij door omstandigheden moesten verdwijnen. Op deze wijze wordt de bestaande laan instant gehouden.

Onderzoeksrapport
De uitslag van het onderzoek naar de bomen is verwerkt tot een onderzoeksrapport, hetgeen ter inzage ligt bij het Wooninformatiecentrum.
Op grond van de algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen over deze vergunning kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken, telefoon 030 - 6392771.

Houten, 3 maart 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen Gemeente Houten - 7142 '
Lees ook