Gemeente Houten


Gemeentenieuws van 17/08/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (X99335) Hagepreekland 25, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (X99336) Geuzenland 54, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99337) Kievitweide 78, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99338) Strocamp 19, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (C99339) Donsvlinderberm 3, betreft het vergroten van een woning
* (X99340) Tiendweg 1, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99341) Talingweide 59, betreft het oprichten van een tuinberging
* (O99342) Schonenburgseind, betreft het aanpassen winkels/passage en een brug

* (D99343) Dukaatslag 106, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (W99344) Boekdrukkersgilde 45, betreft het vergroten van een woning

* (D99345) Abrikozengaarde 14, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (O99346) Station Houten Centrum, betreft het oprichten van derde perron, trappen en hellingbaan

* (O99347) Rondweg Zuid, betreft het aanpassen/vervangen verkeersviaduct

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (G99258) Linzenoord 70, betreft het oprichten van een hobbyruimte/duivenhok

* (S99058) Achterdijk 17, betreft het oprichten van een loods/berging

* (D99559) Talingweide 63, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (D99262) Lange Uitweg 24, betreft het vergroten van de garage/berging

* (D99256) Gravenborch 19 en 21, betreft het oprichten van bergingen
* (D99265) Burg. Haefkensstraat 3, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (D99250) Kruidentuin 18 en 16, betreft het vergroten van woningen
* (D99198) Loerikseweg 37, betreft het vergroten van een woning
* (C99269) Abrikozengaarde 14, betreft het vergroten van een woning
* (H99251) Notengaarde 19, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (X99278) Sijsjeshaag 29, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (X99285) Daalderslag 47, betreft het plaatsen van een dakkapel

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende melding bouwvoornemen ligt voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een tuinschuur op het perceel Maarschalkborch 6 te Houten ten name van G.C. van Wijk-Muis.

De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vergroten van een woning op het perceel Tingietersgilde 21 te Houten ten name van A.R. Urich.

* het vergroten van een woning op het perceel Toendrameer 53 te Houten ten name van J.H.M. van Tongeren.

* het veranderen van kantoorruimte op het perceel De Molen 66 te Houten ten name van Stichting Onroerend Goed ONVZ.
* het vergroten van magazijnruimte op het perceel Riddersborch 47 te Houten ten name van Edah Supermarkten bv.

* het vergroten van een woning op het perceel Dorscamp 27 te Houten ten name van J.T. Ouendag.

* het oprichten van een woning op het perceel Binnentuin 18 te Houten ten name van B.J.M. ten Tusscher. (gewijzigde tekening!)
* het vergroten van een woning op het perceel Koolmeeshaag 20 te Houten ten name van R.J.M. Kok.

* het vergroten van een woning en plaatsen tuinhuisje op het perceel Brouwersgilde 1 te Houten ten name van D.M. van Engelen.
* het vergroten van een woning op het perceel Dorscamp 14 te Houten ten name van C. Anten.

* het oprichten van een woning op het perceel Oud Wulfseweg 4 te Houten ten name van J. van der Veer.

* het vergroten van een woning en plaatsen dakkapel op het perceel Penningslag 3 te Houten ten name van M. van der Meer.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de melding genoemd onder
1, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 2 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 8 tot en met 10, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 11, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 12, te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 1 september
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De melding en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 19 augustus 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 18 augustus 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 7207 '
Lees ook