Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

20/01/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (H98459) Batavenpoort 19, betreft het vergroten van de woning
* (H98415) Pr. W. de Zwijgerlaan 8, betreft het vergroten van de woning

* (S98445) Kon. Emmaweg 58 en 60, betreft het vergroten van woningen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage.


* het veranderen van de garage ten behoeve van de uitoefening van het beroep aan huis als Natuurgeneeskundige/Accupuncturiste, alsmede het plaatsen van een tuinberging op het perceel Patriottenland 39 ten name van M.J. Renfurm-Stroes.
* het plaatsen van een dakkapel op het perceel De Weide 6 te Houten ten name van P.M. van Oostrum.

* het oprichten van een tuinberging op het perceel Odijkseweg 41 te Houten ten name van P.T.M. Janssen.

* het vervangen van een schuur op het perceel Waalseweg 41 te Tull en 't Waal ten name van Y.J. Dijkstra.

* het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 12 te Houten ten name van J.A.A. Bode.

* het oprichten van twee woningen op de percelen Stationserf 2 en 4 te Houten ten name van P.E. Aalbersberg.

* het oprichten van een woning op het perceel Bosmeer 18 te Houten ten name van A.A. van der Berg.

* het oprichten van twee woningen op de percelen Heemsteedseweg 22 en 24 te Houten ten name van WCN Heemstede b.v.
* het herbouwen/restaureren van Kasteel Heemstede op het perceel Heemsteedseweg 26 te Houten ten name van WCN Heemstede b.v.
* het oprichten van een kantoorgebouw op een perceel in Loerik IV (bij de rotonde) te Houten ten name van Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.

* het plaatsen van een stacaravan op het perceel Hoeksedijk 1 te Schalkwijk ten name van J. van Garderen.
De volgende verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan liggen voor een ieder ter inzage.

* voor het aanleggen van een manifestatieterrein langs de Spoordijk te Schalkwijk ten name van de Gemeente Houten.
* voor het aanleggen van een persleiding vanaf de Leedijk, via de Houtensewetering, langs De Staart naar de rioolwaterzuiverings- instal-latie bij De Staart te Houten ten name van Adviesgroep water- be-hande-ling Tauw.

* het oprichten van drie paardenstallen en het aanleggen van een paardrijbak ten behoeve van het geven van paardrijlessen aan gehandi-capte kinderen op het perceel Provincialeweg 41 te Schalkwijk ten name van J.A. van Dam.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplan-nen genoemd onder 1 tot en met 10 te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woning-wet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 11, te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan voor de verzoeken genoemd onder 12 tot en met 14, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 3 februari 1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen en de verzoeken om vrijstelling liggen vanaf donderdag
21 januari 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon 030 - 639
28 16). Inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (H99013) Blieksloot 40, betreft het vergroten van een woning
* (H99014) Nedercamp 47, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99015) Stationserf (bij gebouw van Zorgspectrum, betreft het oprichten van een brommer en fietsenberging
* (W99016) Dukaatslag 18, betreft het vergroten van een woning
* (S99017) Binnenweg 23, betreft het oprichten van een tijdelijke antenne-mast

* (W99018) Schegcamp 18, betreft het vergroten van een woning
* (S99019) De Weide 6, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99020) Bosmeer 14, betreft het oprichten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Vergunningaanvraag Rijksmonument
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het herbouwen/restaureren van kasteel "Heemstede", Heemsteedseweg 26 te Houten.
Dit pand is een rijksmonument. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer
1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Vergunningaanvraag Rijksmonumement
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het bouwen van twee bouwhuizen op het terrein van kasteel Heemstede, Heemsteedseweg 22 en 24 te Houten. Deze panden vallen onder de monumentenwet. Het verzoek om vergunning ligt vanaf donderdag 14 januari t/m woensdag 27 januari 1999 a.s. voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Houten,
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 7505 '
Lees ook