Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 19/01/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Goedkeuring Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend, ter voldoening aan artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat gedeputeerde staten van Utrecht bij besluit van 7 december 1999 het Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex hebben goedgekeurd. Het besluit ligt met het bestemmingsplan met ingang van 24 januari 2000 gedurende
6 weken voor een ieder ter inzage bij het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 en bij de balie op de derde verdieping van het gemeentehuis.

Gedurende deze termijn, dus tot en met 6 maart 2000, kan tegen het besluit van gedeputeerde staten beroep worden ingesteld door:


* degenen die zich op grond van artikel 27, lid 1 of 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdig met bedenkingen tot gedeputeerde staten hebben gewend;

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, lid 1 of 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tot gedeputeerde staten te wenden.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend, wanneer tijdelijke maatregelen nodig worden geacht waarmee niet tot de uitspraak op het beroep kan worden gewacht. Zowel voor het instellen van beroep als voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen:
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (O99601) Wickenburghseweg 32, betreft het veranderen van een schuur in kinderdagverblijf

* (W99620) Heemsteedseweg 16, betreft het oprichten van een woning
* (G99621) Barbiersgilde, betreft het oprichten van 6 woningen
* (S99622) Dwarscamp 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (G99623) Schonauwen I, betreft het oprichten van 243 woningen
* (O99624) Leebrug I, betreft het oprichten van een kantorenstrook
* (W99625) Leebrug II, betreft het oprichten van 18 woningen
* (G99626) Schonauwen I, betreft het oprichten van 46 woningen
* (W99627) Leebrug I, betreft het oprichten van 18 woningen
* (W99628) Leebrug I, betreft het oprichten van 18 woningen
* (S99629) Duinmeer 22, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99630) Leebrug II, betreft het oprichten van 121 woningen
* (W99631) Binnentuin 39, betreft het veranderen van een woning
* (H99632) Scherpencamp 33, betreft het vergroten van een woning
* (H99633) Scherpencamp 35, betreft het vergroten van een woning
* (H99634) Scherpencamp 37, betreft het vergroten van een woning
* (S99635) Wezelakker 13, betreft het vergroten van een woning
* (B20008) Patriottenlaand 6, betreft het vergroten van een woning
* (M20001) Melkhoeve 15, betreft het plaatsen van een blokhut
* (B20009) Valkeniersborch 49, betreft het vergroten van een woning
* (B20010) Patriottenland 4, betreft het vergroten van een woning
* (B20011) Reaalslag 25, betreft het vergroten van een woning
* (B20012) Houtensewetering 9, betreft het oprichten van een garage/berging

* (B20013) Veenmeer 46, betreft het plaatsen van een tuinberging
* (B20014) Strocamp 79, beteft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (B20015) Florijnslag 31, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (B20016) Hollandsspoor 50, betreft het vergroten van een woning
* (B20017) Hollandsspoor 30, betreft het vergroten van een woning
* (B20018) Achterdijk 19, betreft het oprichten van een garage/schuur

* (B20019) Duinmeer 60, betreft het vergroten van een woning
* (B20020) nabij Castellum, betreft het oprichten van een WarmteKrachtCentrale

* (B20021) Meercamp 17, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (B20022) Mathaakveld 18, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (B20023) Odijkseweg 19, betreft het vergroten van een woning
* (B20024) Edelhertakker 34, betreft het vergroten van een woning
* (B20025) Patriottenland 23, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (B20026) Stuwmeer 78, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen), dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:


* wij hebben twee aanvragen om een revisievergunning volgens de Wet Milieu-be-heer ontvan-gen van:


1. Van Wijngaarden B.V. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een metaalbedrijf aan de Korte Schaft 9 in Houten en

2. Van Peek B.V. Houdstermaatschappij voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een werfterrein met opstallen voor een aannemersbedrijf aan de Wayensedijk 27 in Houten.


* wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 17 februari 2000 elke
werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na 17 februari 2000 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.

U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke bedenkingen
U kunt tot en met 17 februari 2000 schriftelijke bedenkingen inbrengen bij ons college. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:


* uw naam, adres, datum en handtekening;

* een omschrijving van het besluit waar de bedenking tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

* de reden waarom u bedenkingen indient.

U kunt ook verzoe-ken om het niet bekend maken van uw per-soonlij-ke gegevens.
Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.

Mondelinge bedenkingen
Er is ook een mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge bedenkin-gen. U moet dan een verzoek indienen tot het houden van een gedachtenwisseling, waarbij alle partijen uitgenodigd worden. Van deze bijeen-komst wordt verslag gemaakt, waarbij uw bedenkingen genoteerd worden. U moet er met uw verzoek wel rekening mee houden dat de gedachtenwis-seling vóór 17 februari 2000 plaats moet vinden.

Deze kennisgeving is gebaseerd op artikel 13.4 van de Wet milieubeheer en artikel 3:19, 1e en 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw
E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (030-6392742, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 7897 '
Lees ook