Gemeente Houten


Openbare kennisgevingen

27/07/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (H99157) Riddersborch 101, betreft het vergroten van een woning
* (W98480) Provincialeweg 41, betreft het oprichten van 3 paardenstallen

* (G99021) Stationserf 64, betreft het oprichten van en woning
* (H99275) Bramengaarde 5 B, betreft het vergroten van een woning
* (X99270) Goudvinkhaag 75, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99194) Schegcamp 38, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99193) Kemphaanweide 14, betreft het veranderen woning en oprichten berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (W99313) Beusichemseweg 51, betreft het aanleggen tennisbaan, inklusief hekwerken, lichtmasten etc.

* (X99314) Perengaarde 17, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99315) Jhr. Ramweg 2, betreft het vergroten van een woning
* (D99316) Geuzenland 14, betreft het vergroten van een woning
* (X99317) Meercamp 51, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (O99318) Lobbendijk/Dijkhoeve, betreft het oprichten van 25 appartementen met parkeerkelder

* (D99319) Guldenslag 19 en 21, betreft het vergroten van woningen
* (D99320) Molenaarserf 64, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
1.32 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Houten maken bekend, dat zij voornemens zijn het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht te verzoeken een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor wegverkeer vast te stellen voor:

2 woningen aan de Heemsteedseweg in Houten;
1 woning aan de Beusichemseweg in Houten.

Het ontwerp-verzoek ligt van 29 juli tot 12 augustus 1999 ter inzage in het gemeentehuis in kamer 3.19

Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid schrifte-lijk te reageren op het ontwerp-verzoek. Tevens bestaat de mogelijk-heid voor het maken van mondelinge opmerkingen tijdens een openbare zitting, die op dinsdag 10 augustus om 16.30 uur in het gemeentehuis zal worden gehouden.

Van de wijze waarop een ieder bij de totstandkoming van het verzoek is betrokken wordt rapport opgemaakt, waarvan het verslag van de openbare zitting en afschriften van de schriftelijk gemaakte opmerkin-gen in ieder geval deel uit maken.

Ter inzage.
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:
* het oprichten van een middenspanningsruimte op een perceel in Overdam II te Houten ten name van
N.V. REMU.

* het oprichten van een APANK-huisje op een perceel in Hofstad I te Houten ten name van
KPN Vastgoed en Facilities.

* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Biesterlaan 50 te Schalkwijk ten name van de familie Fresen.
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het oprichten van een woning op het perceel Beusichemseweg 60 te t Goy ten name van Maatschap H. en C. van Ojen.
* het oprichten van een kantoorgebouw op het perceel Het Spoor 2 18 (Loerik IV) te Houten ten name van
Bouwbedrijf De Waal Utrecht b.v.

* het plaatsen van een berging op het perceel Stuwmeer 94 te Houten ten name van P.A.W. Geerars.

* het vergroten van een woning op het perceel Snoeksloot 200 te Houten ten name van J. de Boer.

* het oprichten van bergingen op de percelen Gaffelveld 25 en 23 te Houten ten name van E. Dekker en
E. Hartman.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Schegcamp 16 te Houten ten name van R. Kamerbeek.

* het oprichten van een woning op het perceel Heemsteedseweg 9 te Houten ten name van de familie Melis.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Zeeltsloot 12 te Houten ten name van G.J.N. Hampsink.

* het plaatsen van dakkapellen op het perceel Pr. Clausstraat 35 te Houten ten name van P. Regtuijt.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hooicamp 3 te Houten ten name van M. van Asch.

* het vergroten van een woning op het perceel Florijnslag 10 te Houten ten name van R. van den Berg.

* het oprichten van een kapsalon met berging op het perceel Korte Uitweg 60 te Schalkwijk ten name van C.H.H. Diks en R.A.J. Knippers.

Het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage:

* het vestigen van een praktijkruimte orthopedagogiek in een gedeelte van de woning op het perceel Hollandsspoor 40 (Loerik III, bouwnr. 47.2) te Houten ten name van M. Heeroma.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 tot en met 3, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 4 tot en met 10, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 11 tot en met 14, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet. Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder
15, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan aan het verzoek genoemd onder 16, medewerking te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 11 augustus
1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

De meldingen, de bouwplannen en het verzoek om vrijstelling liggen vanaf donderdag 29 juli 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, 28 juli 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 8193 '
Lees ook