Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 25/01/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Partiële herziening voorschriften bestemmingsplan Buitengebied-Noord en Plan in Hoofdzaak gemeente Houten
Burgemeester en wethouders maken bekend, ter voldoening aan artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat het ontwerp-bestemmingsplan Partiële herziening voorschriften bestemmingsplan Buitengebied-Noord en Plan in Hoofdzaak gemeente Houten met ingang van 28 januari 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt. In deze partiële herziening wordt het vestigen van inrichtingen die in ernstige mate geluidhinder veroorzaken, alsnog uitdrukkelijk uitgesloten voor dat deel van bedrijfsterrein De Schaft waar een dergelijk verbod thans nog niet geldt. Dit is noodzakelijk in verband met de voortgang van de woningbouw in het gebied Leebrug I. De ontwerp-herziening ligt gedurende bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage in het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 en bij de balie op de derde verdieping in het gemeentehuis, Het Kant 2. Gedurende deze termijn, dus uiterlijk tot en met 24 februari 2000, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de ontwerp-herziening indienen bij de gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (M99591) Hofstad, betreft het oprichten van een middenspanningsruimte

* (M99592) Hofstad, betreft het oprichten van een middenspanningsruimte

* (B20027) Guldenslag 50, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (B20028) Batavenpoort 3, betreft het vergroten van een berging
* (D20029) Staatsspoor 7, betreft het oprichten van een serre
* (D20030) Achterom 8, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D20031) Melkhoeve 15, betreft het vergroten woning en plaatsen berging

* (D20032) Dukaatslag 78 + 80, betreft het vergroten van woningen
* (S20033) Pothuizerweg 10B, betreft het oprichten van een berging

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen), dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen en goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (S99464) Jukveld 9, betreft het vergroten van een woning
* (S99459) Tournooicamp 13, betreft het vergroten van een woning
* (S99481) Koolmeeshaag 24, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99409) Waalseweg 22, betreft het plaatsen van een hobbykas

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816).
Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Duinmeer 22 te Houten ten name van E.T.W. van der Ven

2. het plaatsen van een tuinberging op het perceel Veenmeer 46 te Houten ten name van H. Huffels

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 en 2, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 9 februari 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 27 januari 2000 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Openbare kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:


* zij hebben besloten vergunning te verlenen naar aanleiding van twee aanvragen op grond van de Wet milieubeheer ontvangen van N.S Railinfrabeheer b.v.voor het inwerking brengen en houden van twee gronddepots namelijk aan de Vlierweg/Pr. Willem Alexanderweg en aan de oostzijde van het viaduct in de Rondweg zuid in Houten. De vergunningen worden beide voor 12 maanden verleend.
* Er zijn geen bedenkingen ingediend tegen de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen.

Inzien
U kunt de beide beschikkingen en de bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieu-zaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 9 maart 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak (030-6392742) van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage. U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep aantekenen
Tegen het verlenen van de vergunningen kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijkheid van het beroep is een griffierecht verschuldigd van fl. 225,- voor een natuurlijk persoon en fl. 450,- voor een rechtspersoon. Het beroep kan worden ingesteld door:

a. de aanvrager;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
c. diegene die naar aanleiding van de aanvraag en/of ontwerp-beschik-king bedenkingen heeft ingebracht; d. enige andere belanghebbende, die aantoont redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar aanleiding van de aanvraag en/of de ontwerpbeschikking bedenkingen in te brengen.

(Beroep op grond van artikel 20.6, lid 2 Wet Milieubeheer). De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 9 maart 2000 beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van de vergunning of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Bij wie indienen?
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
(Publicatie op grond van artikel 3.44 Algemene wet bestuursrecht).

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw
E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (tel. 030 - 639
27 42).

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 8224 '
Lees ook