Let op: Voor actuele (adres)gegevens van de gemeente Houten zie http://www.houten.nl


Gemeente Houten

Openbare kennisgevingen

27/04/99

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Noodverordening Koninginnedag 1999
In verband met de viering van Koninginnedag heeft de burgemeester bij besluit van 19 maart 1999, aangevuld bij besluit van 22 april 1999, een noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening houdt in dat de politie en de door de politie ingezette personen in de periode vanaf 28 april 1999 tot en met 1 mei 1999 de bevoegdheid hebben om direct op te treden als dat in verband met de openbare orde of veiligheid nodig is.

Een exemplaar van de noodverordening ligt voor iedereen ter inzage in het Ornajeatelier. Het Oranjeatelier is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag 30 april is het Oranjeatelier gesloten. Ook in het Wooninformatiecentrum kunt u de noodverordening inzien, het Wooninformatiecentrum is geopend dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw J. Need. Haar doorkiesnummer is verouderd.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (G98391) Geuzenland 38, betreft het oprichten van een woning
* (H99013) Blieksloot 40, betreft het vergroten van de woning
* (H99037) Rozentuin 42, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (C99133) Baarssloot 19, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (H99022) Biesterlaan 104, betreft het vergroten van een woning
* (G98435) Burg. Wallerweg 2, betreft het herplaatsen van een veranda

* (H99510) Gaffelveld 47, betreft het plaatsen van een berging
* (C99522) Perzikgaarde 70, betreft het plaatsen van een tuinberging
* (S99141) Eburonenpoort 40, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (D99162) Mispelgaarde 31, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99045) Admiraalsborch 6, betreft het vergroten van een woning
* (S99101) Rapenoord 10 en 12, betreft het vervangen en vergroten van dakkapellen

* (D99137) Edelhertakker 16, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (W98221) Koppeldijk 1-C, betreft het oprichten van een bedrijfshal
* (S99092) Pothuizerweg 9A, betreft het oprichten van een paardenstal

* (G99114) De Groes 34, betreft het oprichten van een carport en stalling/bergruimte

* (W98462) Bosmeer 12, betreft het oprichten van een woning
* (D99108) Futenweide 40, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S98469) Poldermolen 3, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (D99102) Patriottenland 52, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99016) Dukaatslag 18, betreft het vergroten van een woning
* (W99175) Waterveste 6, betreft het oprichten van een reclamezuil met lichtreclame

* (H99065) Steenmartersakker 9, betreft het vergroten van de woning
* (D99521) Strijpweg 3, betreft het vergroten van een woning
* (D99524) Warinenpoort 60, betreft het plaatsen van een tuinberging
* (G98405) Beusichemseweg (Voorlopig genummerd 9c. In verband met de uitgroei van de gemeente Houten zal deze nummering zeker nog wijzigen), betreft het oprichten van een woning
* (C99518) Melkhoeve 13, betreft het plaatsen van een blokhut
* (C99529) Paardenhoeve 1, betreft het plaatsen van een blokhut

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon verouderd). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:
* (W99170) Kamillehof 22, betreft het oprichten van een bijgebouw
* (D99171) Jukveld 27, betreft het bouwen van een tuinberging
* (S99172) Heemsteedseweg 38, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (S99173) Herenweg 10, betreft het aanbrengen van een raamkozijn
* (S99174) Lange Schaft 19, betreft het vergroten van een woning
* (W99175) Waterveste 6, betreft het oprichten van een reclamezuil met lichtreclame

* (S99176) Horigenland 1, betreft het vergroten van een woning
* (H99177) Gaffelveld 57, betreft het vergroten van een woning
* (D99178) Meercamp 83, betreft het vergroten van een woning
* (D99179) Stadhoudersland 39, betreft het plaatsen van dakkapellen
* (S99180) Penningslag 11, betreft het vergroten van een woning
* (G99181) De Poort 43-45-47-53, betreft het vergroten van woningen
* (D99182) Molenaarserf 70, betreft het plaatsen dakkapel en veranderen gevel

* (G99183) Kruisboog, betreft het oprichten van een clubgebouw
* (S99184) Linieveste, betreft het oprichten van bedrijfsruimten
* (H99185) Patriottenland 48, betreft het vergroten van een woning
* (D99186) Pr. Bernhardweg 55, betreft het oprichten van een garage met carport

* (D99187) Snoeksloot 200, betreft het vergroten van een woning
* (C99188) Overdam I, betreft het vergroten van diverse woningen

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 1.32 (telefoon verouderd). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Aanwijzing voorkeursrechtgebied
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de gemeenteraad op grond van artikel 2, eerste lid Wvg op 27 april 1999 heeft besloten gronden die gelegen zijn in het plangebied voor de uitgroei van Houten aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn.

Ter inzage legging
Het raadsbesluit, de bijbehorende kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen alsmede de overige relevante gegevens, liggen met ingang van 29 april 1999 voor een ieder kosteloos ter inzage bij het WoonInformatiecentrum van de gemeente, Het Onderdoor 23 te Houten (direct naast het gemeentehuis).

Het WoonInformatiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur.

Bezwaar
Tegen het raadsbesluit staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar open gedurende 6 weken na 28 april 1999, dit is de datum van de Staatscourant waarin de ter inzage legging van de aanwijzing met de daarbij behorende stukken is bekend gemaakt. U kunt uw gemotiveerd bezwaarschrift richten aan de gemeenteraad, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Voorlopige voorziening
Als u van mening bent, dat er gelet op de betrokken 7belangen sprake is van onverwijlde spoed, kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift een verzoek indienen om een voorlopige voorziening bij de President van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Inwerkingtreding
Het rechtsgevolg verbonden aan het raadsbesluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

Houten, 28 april 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 8714 '
Lees ook