Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 23/12/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Bekendmaking belastingverordeningen 2000
Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Houten op 14 december 1999 de volgende belastingverordeningen heeft vastgesteld:


* Onroerende-zaakbelastingenP;

* Legesverordening;

* Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
* Hondenbelasting;

* Lijkbezorgingsrechten;

* Rioolrechten;

* Marktgeldverordening.

Voorts heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten vastgesteld:


* Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie;

* Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

De belastingverordeningen treden in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De verordeningen en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders liggen kosteloos ter inzage in het Wooninformatiecentrum. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van het genoemde besluiten.

Vergunningaanvraag Rijksmonument
Op grond van de Monumentenwet 1988 is een verzoek om vergunning ingediend voor het veranderen van de woning aan Rietdijk 5 te Houten. Dit pand is een rijksmonument.
Het verzoek om vergunning ligt vanaf 23 december 1999 tot en met 12 januari 2000 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21. Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (S99489) Ploegveld 108, betreft het vergroten van een woning
* (S99490) Hoenderhoeve 64, betreft het vergroten van een woning
* (H99491) Pothuizerweg 13, betreft het vergroten van een woning
* (H99492) De Fuik 22, betreft het vergroten van een woning
* (S99493) Tolgaarderserf 54, betreft het vergroten van een woning
* (O99494) Rietdijk 5, betreft het bouwen van een paardenstal
* (G99495) Hofstad II, betreft het oprichten van 22 geschakelde villa's

* (D99496) Perzikgaarde 12, betreft het plaatsen van een dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.21 (tele-foon 030-639 28 16). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Let op: het gemeenthuis is gesloten tussen kerst en nieuwjaar.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (G99205) Tuurdijk 10 en 10 A, betreft het oprichten van woningen
* (O99234) Het Spoor 2 t/m 18 (Loerik IV), betreft het oprichten van een kantoorgebouw

* (O99393) Rondweg-De Molen, betreft het oprichten van een fietstunnel

* (W99362) Loerik II, betreft het oprichten van een fietsbrug
* (S99424) Centraalspoor 50, betreft het oprichten van een schuur
* (D99349) Kruisvaardersland 16, betreft het vergroten van een schuur

* (W99244) Leebrug I, betreft het oprichten van 36 appartementen
* (D99386) Gaffelveld 93, betreft het vergroten van een woning
* (W98334) Heemsteedseweg 5, betreft het vernieuwen van een woning
* (S99395) Tuurdijk 13, betreft het vergroten van een woning
* (X99436) Troubadoursborch 43, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (O99347) Rondweg Zuid te Houten, betreft het aanpassen/vervangen verkeersviaduct

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het vergroten van een woning op het perceel Stadhoudersland 9 te Houten ten name van de familie Kanne.

2. het vergroten van een woning op het perceel Staatsspoor 13 te Houten ten name van de familie Huizenga.

3. het oprichten van een carport en berging op het perceel Houtensewetering 2 te Houten ten name van J.M.H. Spaan.
4. het vergroten van een woning op het perceel Staatsspoor 47 te Houten ten name van J. van de Meent.

5. het plaatsen van een hobbykas op het perceel Waalseweg 22 te Tull en t Waal ten name van J. de Vos.

6. het uitbreiden van het zwembad op het perceel Veerwagenweg 53 te Houten ten name van de gemeente Houten.

7. het vergroten van een woning op het perceel Jukveld 9 te Houten ten name van P.A. Wittebol.

8. het verbouwen van een garage op het perceel Tournooicamp 13 te Houten ten name van G.H. Smits.

9. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Koolmeeshaag 24 te Houten ten name van S.M. Roorda.

10. het vergroten van woningen op de percelen Jachthoeve 5 en 7 te Houten ten name van S.J. Vellenga en E. van Otterlo.
11. het verlengen van een duiker en oprichten verkeersbruggen bij de kruising Leedijk met het spoor te Houten ten name van NS Railinfrabeheer.

12. het oprichten van 25 appartementen met parkeerkelder op een perceel aan de Lobbendijk/Dijkhoeve te Houten ten name van Altus Advies & Ontwikkeling B.V. Let op: het betreft hier nieuwe tekeningen!

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 6, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 7 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn eveneens van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 10, te verlenen met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 11, te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 12, te verlenen met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 12 januari 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 23 december 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Wijziging bestemming Plein 17
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten tot wijziging van de bestemming van het perceel Plein 17 te Houten in detailhandelsdoeleinden horeca goedgekeurd. Krachtens artikel 10, lid
6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het instellen van beroep dient binnen 6 weken na de dag volgend op de publicatie te geschieden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Houten, woensdag 22 december 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 8987 '
Lees ook