Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/03/00

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2000 heeft besloten dat de herziening van de volgende bestemmingsplannen wordt voorbereid:

a. Wulven;
b. een gedeelte van de Geer II;
c. het westelijk deel van het centrumgebied van Houten; d. bedrijfsterrein Doornkade.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking de dag na publicatie in de Staatscourant en liggen vanaf deze datum met de bijbehorende tekening voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis op kamer 3.21 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

Aanvraag vergunning volgens de Wet Milieubeheer


* wij hebben een aanvraag om een oprichtingsvergunning volgens de Wet Milieubeheer ontvangen van Tuincentrum De Schouw, voor het oprichten en in werking hebben en houden van een tuincentrum aan de Odijkseweg 58a/60 in Houten

* wij zijn van plan deze vergunning te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 30 maart 2000 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na 30 maart 2000 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.
U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke bedenkingen
U kunt tot en met 30 maart 2000 schriftelijke bedenkingen inbrengen bij ons college. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:


* uw naam, adres, datum en handtekening;

* een omschrijving van het besluit waar de bedenking tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

* de reden waarom u bedenkingen indient.

U kunt ook verzoeken om het niet bekend maken van uw per-soonlijke gegevens.
Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.

Mondelinge bedenkingen
Er is ook een mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge bedenkingen. U moet dan een verzoek indienen tot het houden van een gedachtewisseling, waarbij alle partijen uitgenodigd worden. Van deze bijeenkomst wordt verslag gemaakt, waarbij uw bedenkingen genoteerd worden. U moet er met uw verzoek wel rekening mee houden dat de gedachtewisseling vóór 30 maart 2000 plaats moet vinden.

Deze kennisgeving is gebaseerd op artikel 13.4 van de Wet milieubeheer en artikel 3:19 1e en 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Hoven van de afdeling Bouw- en Milieuzaken (030-6392742, de hele week behalve op donderdag- en vrijdagmiddag).

Nieuwe bouwplannen/meldingen bouwvoornemen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn binnengekomen:


* (D20011) Graanhoeve 22, betreft het plaatsen van een schuurtje
* (W20012) Dovenetelhof 29, betreft het plaatsen van een berging
* (D20013) Perengaarde 57, betreft het plaatsen van een hobbykas
* (D20014) Stuwmeer 82, betreft het plaatsen van een berging
* (D20106) Jachthoeve 21, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20107) Stadhoudersland 2, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H20108) Stuwmeer 54, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (K20109) Odijkseweg 67, betreft het oprichten van een open schuur
* (D20110) Strandmeer 52, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (H20111) Wanveld 30, betreft het vergroten woning en plaatsen blokhut

* (D20112) De Weide 21, betreft het oprichten van een berging en carport

* (H20113) Burg. Haefkensstraat 35, betreft het uitbreiden berging
* (D20114) Loerikseweg 17, betreft het vergroten van een dakkapel
* (W20115) Meerpaalweg (nabij de Staart), betreft het oprichten van een fietstunnel en fietsbrug

* (K20116) Herbergierserf 18+20, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (D20117) Stuwmeer 100, betreft het plaatsen van een tuinhuis
* Rectificatie op mededeling vorige week: (W20097) Bergmeer 4, betreft het plaatsen van een berging en dakkapel

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen). Dus geen tekeningen. Het register ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:


1. het uitbreiden van een zwembadcomplex op het perceel Veerwagenweg
53 te Houten ten name van de Gemeente Houten
2. het vergroten van een woning op het perceel Tappersgilde 7 te Houten ten name van G.M. van Delden

3. het vergroten van een woning op het perceel Duinmeer 60 te Houten ten name van P.M. Mathu

4. het vergroten van een woning op het perceel Stadhoudersland 23 te Houten ten name van G. Kamerbeek

5. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Achterom 8 te Houten ten name van W.W.M. van den Heuvel

6. het plaatsen van een tuinberging op het perceel Gletsjermeer 1 te Houten ten name van H. van Sandwijk

7. het vergroten van een woning op het perceel Stuwmeer 78 te Houten ten name van H.T. van Baaren

8. het vergroten van een woning op het perceel Houtensewetering 2 te Houten ten name van J.M.H. Spaan

9. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Patriotttenland 23 te Houten ten name van J. Sangers

10. het oprichten van tuinbergingen op de percelen Siertuin 42+44 te Houten ten name van M. de Groot

11. het vergroten van woningen op de percelen Dukaatslag 78+80 te Houten ten name van M.R. van Vredendaal

12. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Hoefbladhof 11 te Houten ten name van H.A. Schoolderman

13. het vergroten van een woning op het perceel Mathaakveld 17 te Houten ten name van G.C. van Brummelen

14. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Guldenslag 50 te Houten ten name van C. Kamerbeek

15. het uitbreiden en aanpassen van een bedrijfsgebouw op het perceel Peppelkade 42 te Houten ten name van Benning Benelux

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 10, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 11 tot en met 14, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.
Burgemeester en wethouders zijn tenslotte van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 15, te verlenen met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 15 maart 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 2 maart 2000 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen en goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergunningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (H99602) Hagepreekland 10, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (O99359) Papiermolen 26+28+30, betreft het oprichten van een kantoorgebouw

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking. Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816).
Het inloopspreekuur is van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 9568 '
Lees ook