Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 15/12/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Houten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 1999 heeft besloten dat de herziening van de volgende bestemmingsplannen wordt voorbereid:

a. het perceel grond naast het benzineverkooppunt aan de kop van de Hoofdveste;
b. het spoorgebied tussen station en Rondweg-Zuid; c. de straat Wagenhoeve;
d. blok woningen in bestemmingsplan Rijsbrug

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op 16 december 1999 en liggen vanaf deze datum met de bijbehorende tekening voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis op kamer 3.21 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

Openbare kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend: wij hebben twee aanvragen om een oprichtingsvergunning volgens de Wet Milieu-beheer ontvangen van N.S. Railinfrabeheer B.V., voor oprichten, in werking brengen en houden van gronddepots. Het ene depot komt aan Vlierweg/P.W. Alexanderweg in Houten; het tweede gronddepot wordt aan de Rondweg zuid gesitueerd. De vergunningen worden gevraagd voor 12 maanden.


- wij zijn van plan deze vergunningen te verlenen.

Inzien
U kunt de ontwerpbeschikkingen en bijbehoren-de stukken inzien op het gemeen-tehuis bij het Wooninformatiecentrum vanaf morgen tot en met 13 januari 2000. Het wooninformatiecentrum is elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, behalve in de week tussen kerst en nieuwjaar. Dan zijn de openingstijden van 11.00 uur tot 16.00 uur, op 31 december is het wooninformatiecentrum gesloten. Verder liggen de stukken tijdens deze periode elke donderdag ter inzage na telefonische afspraak (030-6392749) van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Na 13 januari 2000 liggen de ontwerpbeschikkingen ter inzage op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, totdat de beroepstermijn op de definitieve beschikking is verstreken.
U kunt altijd een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Schriftelijke bedenkingen
U kunt tot en met 13 januari 2000 schriftelijke bedenkingen inbrengen bij ons college. De bedenkingen moeten tenminste bevatten:


* uw naam, adres, datum en handtekening;

* een omschrijving van het besluit waar de bedenking tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie
meesturen);

* de reden waarom u bedenkingen indient.

U kunt ook verzoe-ken om het niet bekend maken van uw persoonlijke gegevens.
Schriftelijke bedenkingen moeten worden gezonden aan ons college, Postbus 30, 3990 DA HOUTEN.

Mondelinge bedenkingen
Er is ook een mogelijkheid tot het inbrengen van mondelinge bedenkin-gen. Op woensdag 5 januari 2000 kunt u in de Raadzaal van het gemeentehuis deelnemen aan een gedachte-wisseling over dit onderwerp. Tijdens deze zitting is ook de NS vertegenwoordigd. Van deze bijeen-komst wordt verslag gemaakt, waarbij uw bedenkin-gen genoteerd worden.

Voor de aanvraag van de Vlierweg/P.W. Alexanderweg bent u welkom van
19.30 tot 20.30 uur.
Voor de aanvraag van de Rondweg zuid bent u welkom van 20.30 tot 21.30 uur.

Deze kennisgeving is gebaseerd op artikel 13.4 van de Wet milieubeheer en artikel 3:19 1e en 2e lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Nauta van de afdeling Bouw- en Milieuzaken bereikbaar op telefoonnummer 030-6392749.

Vergunningaanvraag gemeentelijk monument
Op grond van de Monumentenverordening 1997 is een verzoek om vergunning ingediend voor Oud Wulfseweg 12 te Houten. Dit pand is een gemeentelijk monument en het verzoek om vergunning betreft het plaatsen van tuindeuren in de achtergevel van het pand. Het verzoek om monumentenvergunning ligt vanaf 16 december 1999 t/m 5 januari 2000 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21.
Gedurende deze periode kan iedereen zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen:


* (H99477) Sportpark Kloostergaarde, betreft het plaatsen van 6 lichtmasten

* (S99478) Graanhoeve 21, betreft het vergroten van een woning
* (O99479) Oud Wulfseweg 12, betreft het veranderen van de achtergevel

* (S99480) Schoutserf 9, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99481) Koolmeeshaag 24, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (O99482) Peppelkade 50, betreft het plaatsen van een trafohuisje
* (C99483) Veenmeer 55, betreft het vergroten van een woning
* (G99484) Hofstad I, betreft het oprichten van 90 woningen
* (S99485) Mathaakveld 17, betreft het vergroten van een woning
* (S99486) De Fuik 24, betreft het vergroten van een woning
* (O99487) Rietdijk 5, betreft het verbouwen van de hofstede
* (S99488) Meercamp 40, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.21 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (G99308) Staatsspoor 49, betreft het vergroten van een woning
* (S99420) Hoefbladhof 20, betreft het vergroten woning en veranderen garage

* (O98487) Heemsteedseweg 22 en 24, betreft het oprichten van twee woningen

* (S99434) Commandeursborch 7, betreft het uitbreiden van een dakkapel

* (S99389) Koningin Emmaweg 36, betreft het plaatsen van een dakkapel

* (O99274) Kruisboog 4, betreft het oprichten van een sportschool met kantoor

* (O99216) Voorveste 2, betreft het oprichten van kantoor en informatiecen-trum

* (X99364) Vossenakker 2, betreft het aanbrengen van een balkonhek

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21
(telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is
bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Ter inzage
De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

a. het vergroten van een woning en garage op het perceel Lobbendijk
14 te Houten ten name van J.R.C. Neve.
b. het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Abrikozengaarde 14 te Houten ten name ven L.J. Elkerbout.
c. het vergroten van een woning op het perceel Stuwmeer 80 te Houten ten name van P. Gregorius.
d. het veranderen van een woning op het perceel Schalkwijkseweg 11A te Houten ten name van K. Vernooy.
e. het vergroten van twee woningen op de percelen Kamillehof 38+40 te Houten ten name van J.A. Pauw en J. van de Weerdt. f. het plaatsen van een dakkapel op het perceel Guldenslag 111 te Houten ten name van H.W.G. van der Poel.
g. het uitbreiden van een woning op het perceel Provincialeweg 30 te Schalkwijk ten name van
P.J. Marijnissen.
h. het wijzigen van de entree op het perceel Jukveld 27 te Houten ten name van M.G.M. Mos.
i. het plaatsen van een schuur op het perceel Schonenburgseind 12 te Houten ten name van H.T. Heideman.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 1 tot en met 3, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 4 tot en met 9, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 5 januari 2000 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De bouwplannen liggen vanaf donderdag 16 december 1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816) Inloopspreekuur is van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 15 december 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Houten - 9945 '
Lees ook