Gemeente Voorschoten

Voorlichtingspagina week 31 juli - 6 augustus

* Asfaltwerkzaamheden in Voorschoten

* Marktverordening Voorschoten

* Wet milieubeheer

* Verleende vergunningen op grond van de APV 1994 Asfaltwerkzaamheden in de gemeente Voorschoten
Veurseweg/Kon. Marinelaan en Wijngaardenlaan/Kon. Julianalaan 14 t/m 20 augustus
hoogte van de 2 kruispunten Veurseweg/Kon. Marinelaan en Veurseweg/Kon. Marinelaan 14 en 16 augustus

Wijngaardenlaan/Kon. Julianalaan 15 en 17 augustus

Kon. Marinelaan/Veurseweg 20 augustus

de Boer van de afdeling Infrastructuur en Milieu, tel. 071-5600743Marktverordening Voorschoten 2001 en Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2001

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2001 de Marktverordening Voorschoten 2001 heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening warenmarkt Voorschoten 1997. In deze verordening zijn, naast algemene regels, onder andere bepalingen opgenomen ten aanzien van de vergunningverlening en het gebruik van de standplaatsen.

Verder maken burgemeester en wethouders hierbij bekend dat zij d.d. 20 juli 2001 het Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2001 hebben vastgesteld. Dit besluit is een uitwerking van het bepaalde in artikel 1.3 van de Marktverordening Voorschoten 2001 en heeft betrekking op de inrichting van de markt en de indeling in artikelengroepen.

Zowel de Marktverordening Voorschoten 2001 als het Inrichtingsbesluit Warenmarkt Voorschoten 2001 treden in werking op 8 augustus 2001.

De eerdergenoemde verordening en het inrichtingsbesluit (met bijbehorende tekening) kunnen desgewenst worden ingezien in het informatiecentrum bij het bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en `s middags en op donderdagavond op afspraak. Op verzoek kan bij mevrouw Van Baardwijk (tel. 071 - 5600 723) een afschrift van de verordening en het inrichtingsbesluit worden verkregen.Wet Milieubeheer

Ontwerpvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan om vergunning te verlenen ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting aan de Kniplaan 12 in Voorschoten voor het vervaardigen, onderhouden en stallen van vaartuigen, kleiner dan 25 m alsmede de verkoop van nieuwe en gebruikte vaartuigen en de verkoop van onderdelen. Dit vanwege het voor de nieuwbouw en stalling van vaartuigen in fasen wijzigen en uitbreiden van de inrichting.

Het ontwerp van de vergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 1 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis in het informatiecentrum bij bureau Voorlichting en Communicatie. Voor een afspraak om de stukken buiten de openingstijden van het gemeentehuis in te zien kunt u bellen naar tel. (071) 5600 752.

Tijdens de terinzagelegging tot 29 augustus 2001 kunt u bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp van de vergunning. Als u schriftelijk bedenkingen inbrengt, kunt u verzoeken om uw gegevens niet bekend te maken. Voor het in aanwezigheid van de aanvrager mondeling inbrengen of toelichten van bedenkingen kunt u zich melden via tel. (071) 5600 752.

Eventuele bedenkingen betrekken wij bij ons besluit op de aanvraag. Tegen dat besluit kan geen beroep worden ingesteld door degenen aan wie redelijkerwijze kan worden verweten nu geen bedenkingen te hebben ingebracht.Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

De volgende vergunningen zijn verleend:

* 19 juli 2001: Voetbal- en Atletiekverenigng '97 voor het aanbrengen van 3 spandoeken, verwijzingsbordjes en 10 aankondigingsborden in de periode van 23 juli t/m 6 augustus 2001.


* 23 juli 2001: Voetbal- en Atletiekvereniging '97 voor het houden van een voetbalwedstrijd Voorschoten `97-Feyenoord op maandag 6 augustus 2001.


* 24 juli 2001: Stichting Het Weekend van Voorschoten voor het houden van een evenement in het weekend van 8 en 9 september 2001 (Het Weekend van Voorschoten) en het aanbrengen van drie zogenaamde verkiezingsborden en spandoeken in de periode van 27 augustus 2001 t/m 3 september 2001.


* 26 juli 2001: Commissie Vlietloop Voorschoten voor het houden van de Vlietloop op zondag 2 september 2001 en het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 18 augustus 2001 t/m 2 september 2001.


* 26 juli 2001: mevrouw A. van Engelenburg voor het houden van een straatfeest op zaterdag 1 september 2001 in het M. Witbauterf.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722.


* 18jul01 Romy Julliët d.v. J.M.M. Zandbergen en E.C. van Dijk;
* 22jul01 Joshua Dominggus, z.v. J.D. Burgerhout en L. van der Zwaan;

* 23jul01 Joost Jacob, z.v. B.J. van Veen en L.E. de Klerk;
* 24jul01 Siebe Hielke z.v. R.A. Nicolaas en L.J. van Swigchum;
* 24jul01 D. Bakker en I.H. den Heijer;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 19jul01 J.L. Hilgers en K. Kerdijk;

* 19jul01 J.W. Kroesemeijer en N.M. Kooter;
* 20jul01 P. Vermeulen en H.J.W. van den Berg;
* 24jul01 E.J.M. van der Ploeg en P. Vogelzang;
* 11jul01 A.N. Erdmann, 98 jaar;

* 17jul01 J.W. Bartlema, oud 73 jaar;

* 19jul01 J. Brandsen wv Rodenburg, oud 96 jaar;
* 21jul01 A.T. de Boer wv van Geloven, oud 86 jaar;
* 23jul01 G.E. Leijenaar wv Bonnerman, oud 100 jaar;
* 24jul01 L.M. Trippe ev Teunisse, oud 46 jaar;
dd 24-07-2001;

* Middelgeestlaan bouwnr.38; het vergroten van de woning;
dd 25-07-2001;

* Van Hogendorpweg 1; het plaatsen van tijdelijke noodlokalen in binnentuinen;

* Van Hogendorpweg 5; het plaatsen van tijdelijke noodlokalen in binnentuinen;

* Leidseweg 167; het plaatsen van een dakopbouw;
* Leidseweg 169; het plaatsen van een dakopbouw;
Melding tot bouwvoornemen:

dd 20-07-2001;

* Krimkade 45; het oprichten van een carport en vervanging van de berging;
dd 23-07-2001;

* Bertus van Akenlaan 109; het plaatsen van een schuur;
dd 12-07-2001;

* Leeuwerikerf 13; het vergroten van de woning;
* Papelaan-West 160; het vergroten van de woning;
* Von Weberlaan 1; het vergroten van de woning;
* Van Kempenstraat 47; het plaatsen van een dakkapel;
* Van Oldenbarneveltplantsoen 15; het gedeeltelijk vernieuwen van een dakkapel;

* Rembrandtlaan 12; het plaatsen van een dakkapel;
dd 17-07-2001;

* Kniplaan 12; het veranderen van de bestaande loods ( fase 1 );
* Bizetlaan 12; het vergroten van de woning;
* Frederik Hendriklaan 55; het plaatsen van een dakkapel;
* Laan van Duivenvoorde 4; het plaatsen van antennes tbv mobiel telefoonnetwerk;

dd 18-07-2001;

* Industrieweg 15; het wijzigen van de gevel;
dd 19-07-2001;

* Wijngaardenlaan 2; het gedeeltelijk vernieuwen van het gezondheidscentrum;

dd 20-07-2001;

* Rembrandtlaan 220; het veranderen van de voorgevel kozijnindeling;
dd 23-07-2001;

* Schoolstraat 164; het veranderen van de gevel; dd 19-07-2001;

* Bijdorpstraat 36; voor het plaatsen van een dakkapel; vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester of bij diens afwezigheid de heer P.J. Aalderink van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).

Deel: ' Openbare kennisgevingen gemeente Voorschoten '
Lees ook