Gemeente Den Helder

12-03-2003
Openbare kennisgevingen week 11

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Gladiolenstraat 26, voor het maken van een kap met dakoverstek op de berging bij de woning (ontvangen 28 februari 2003);
-Rijksweg 85, voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte met presentatieruimte en kantoren (ontvangen 3 maart 2003);
-Energieweg 4a, voor het bouwen van een kantoorpand (ontvangen 3 maart 2003);

-Landmetersweg 173, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (ontvangen 4 maart 2003);
-Nieuwstraat 6, voor het aanbrengen van een torengevel aan het bestaande pand (ontvangen 4 maart 2003);

-Meester J. Henderikxstraat 88, voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning (ontvangen 4 maart 2003);

-Nieuwstraat 48/50, voor het legaliseren en verbouwen van het eethuis met bovenwoning (ontvangen 6 maart 2003);

-Proeftuinweg 7, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 6 maart 2003);

-IJsselstraat 18, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (6 maart 2003). Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Annie Romein Verschoorlaan 42, voor het bouwen van het zorgcomplex 'Charlotte' (verzenddatum 4 maart 2003);

-Bassingracht 109, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 4 maart 2003);

-Beatrixstraat 52, voor het vernieuwen van de winkelpui en het herindelen van het winkelpand (verzenddatum 4 maart 2003);
-Nieuwe Haventerrein, gebouw OBJ 14B27-017 (Zilvermeeuw), voor het wijzigen van de indeling van het gebouw (verzenddatum 6 maart 2003). Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan schorsing van dit besluit aanvragen bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG).

Agenda welstandscommissie
Op donderdag 20 maart 2003 beoordeelt de commissie de volgende plannen:
J.A. Prinsstraat e.o., voor het bouwen van een trainingshal; Marinehaventerrein, voor het bouwen van units;
Marinehaventerrein, voor het bouwen van tijdelijke units; Landmetersweg 15a, voor het verhogen van de antennemast; J. de Vriesstraat 8, voor het plaatsen van raamkozijnen; Buys Ballotstraat 22, voor het uitbreiden van de zolderverdieping; Middenvliet 2a, voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte; Bremstraat 22, voor het bouwen van een erker aan de woning; Zanddijk (Villa Duijnopgangh), voor het bouwen van 46 bergingen; Doggersvaart 14, voor het herplaatsen van een overkapping bij het bedrijfspand;
Lijsterstraat 1, voor het plaatsen van een noodlokaal bij het schoolgebouw;
Rijksweg, voor het bouwen van een bijenstal;
Hagendoornstraat 23; voor het aanbouwen van een berging; Roompotstraat 17, voor het verbouwen van een vm. balletschool tot een woning;
Drs. F. Bijlweg 45, voor het verbouwen van de kantoorruimte; H. Broertjesstraat 2, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak;
Ooievaarstraat 33, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde;
Oostslootstraat 12, voor het uitbreiden van de woning; Vogelzand 3247, voor het uitbreiden van de woning; Achterbinnenhaven 51, voor het uitbreiden van de woning; Rijksweg 85, voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte; Krugerstraat 14, voor het uitbreiden van de woning; Doorzwin 2708, voor het uitbreiden van de woning; Schoolweg 12, voor het uitbreiden van de winkel; Landmetersweg 173, voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak;
Van Foreestweg 107a 109, voor het bouwen van een woning;
-Energieweg 4a, voor het bouwen van een kantoorgebouw;
-Treilerstraat 43, voor het wijzigen van de kozijnindeling van de voorgevel van de woning;

-Rijksweg 58, voor het uitbreiden van de woning. N.B.:De welstandstoets is één van de facetten van de bouwplanbeoordeling. De behandeling van een bouwplan door de welstandscommissie houdt niet in dat men al aan de overige toetsingscriteria heeft voldaan. Aan de agendering in de vergadering van de welstandscommissie kunt u dus géén rechten ontlenen.

Sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:
-Walvisvaardersweg 4 t/m 26 en 30 t/m 54, voor het verwijderen van asbesthoudende vloerafwerking uit de badkamers van de woningen;
-Balistraat 38, voor het verwijderen van asbesthoudend vloerzeil uit de keuken van de woning gelegen op het perceel Balistraat 38;
-Ankerpark 27, voor het slopen van de (niet monumentale) aanbouwen op de verdieping van de vm. Zeevaartschool.

Inspraakverordening
Burgemeester en wethouders hebben bouwaanvragen ontvangen voor:
-Middenvliet 8B, voor het gebruik van de bestaande hal voor de opslag van caravans;

-Schoolweg 78, voor het uitbreiden van het tuincentrum en het realiseren van een parkeerplaats.
Men kan de (bouw)plannen uitvoeren op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke ordening. Hieraan voorafgaand liggen de (bouw)plannen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening vanaf 14 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage. U kunt de plannen inzien in het stadhuis op de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer. Gedurende deze termijn kunt u uw vragen, opmerkingen en bedenkingen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben een verklaring afgegeven voor een melding als gevolg van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer voor het slopen van het bestaande bedrijfsgebouw en dit te vervangen door een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw op het perceel Het Nieuwe Diep 43A te Den Helder. Het gaat om een melding op basis van artikel 8.19 vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieubeheer, de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De stukken liggen van 14 maart tot 24 april 2003 ter inzage, en wel op werkdagen van 08.00-14.00 uur bij de Milieudienst afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder). Als u dat wenst dan kunnen wij een mondelinge toelichting op de stukken geven. U kunt als belanghebbende beroep instellen tegen deze verklaring op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat u dit echter kunt doen, moet u als gevolg van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze verklaring. Dit bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, t.a.v. het college, postbus 36 1780 AA te Den Helder.
Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en het moet ten minste het volgende bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.
Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Dat wil zeggen dat de verklaring na afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voorkomen door in genoemde perioden een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Dat verzoek moet u in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift zenden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De verklaring treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:
Jan Verfailleweg 576, voor het rigoureus snoeien van twee kastanjebomen, voor de woning;

- Duinweg 27, voor het kappen van twee dennen, naast de woning; Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk vóór donderdag 20 maart 2003 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan: Kruiszwin 2130, voor het kappen van één populier, achter de woning in openbaar groen, zonder herplantverplichting;

- Hoek H.A. Lorentzstraat/Violenstraat, voor het kappen van één wilg, achter de flat;

- Bremstraat 139, voor het kappen van één kastanje, naast de woning. Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u inzien bij de Milieudienst, in het stadhuis op de derde etage.

DEN HELDER, 13 maart 2003.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
J. van der Mark, secretaris.
« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 11 Den Helder '
Lees ook