Gemeente Den Helder

14-05-2002
Openbare kennisgevingen week 20
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben een aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-P. Planciusstraat 35, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 7 mei 2002);

-Beukenkampstraat 49, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 7 mei 2002).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over één van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestaan meldingsplichtig bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:
-Brunella 7, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de recreatiewoning (verzenddatum 8 mei 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:-het Nieuwe Marine Haventerrein, voor het verbouwen en uitbreiden van het kantoorgebouw op het OBC - complex (verzenddatum 2 mei 2002);
-Doggersvaart 12, voor het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen en vergroten van de bedrijfsruimten (verzenddatum 2 mei 2002);
-Langevliet 103 (Sloep 2), voor het plaatsen van noodlokalen voor de duur van 2 jaar t.b.v. de tijdelijke huisvesting voor dagbesteding achter het perceel (verzenddatum 2 mei 2002)

-Doorzwin 2805, voor het maken van een extra verdieping op de woning (verzenddatum 8 mei 2002);

-Niasstraat, voor het wijzigen van de verdieping van het bedrijfspand(verzenddatum 8 mei 2002);

-Boterzwin 4231, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 8 mei 2002);

-Wilhelminastraat 54, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 8 mei 2002).
Bent u door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in uw belangen getroffen dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het verwijderen van asbesthoudende panelen van het woongebouw aan de Graaf Willem II - straat 2 t/m 24.

Inspraakverordening
Burgemeester en wethouders zijn van plan een inspraakprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in te zetten over het plan tot het bouwen van een bedrijfswoning met garage aan de Zanddijk 7aa.
Het bouwplan ligt met ingang van 17 mei 2002 gedurende vier weken ter inzage in het stadhuis op de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer. Gedurende deze termijn kunt u uw schriftelijke vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Monumentenwet
Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen:
- Janzenstraat 69, voor het restaureren van de voorgevel van de woning.
Het verzoek ligt met ingang van 17 mei 2002 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer in het stadhuis, van 8.00 tot 14.00 uur. Gedurende deze termijn kunt u uw schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Bestemmingsplannen
Julianadorp 2000 (gedeeltelijk)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 16 april 2002 het raadsbesluit goedgekeurd van 30 januari 2002 tot het vaststellen van het bestemmingsplan: Julianadorp 2000 (gedeeltelijk). Het goedgekeurde bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen van recreatiewoningen en woningen mogelijk in een gebied gelegen langs de Zanddijk en de Van Foreestweg.
De stukken kunt u inzien vanaf 17 mei 2002 gedurende zes weken in het stadhuis (afdeling bouwen en wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur bij het Service en Informatiepunt in het stadhuis op de begane grond. Gedurende die termijn kunt u als u eerder bezwaar heeft aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat is geweest uw bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Mijnendienst e.o. 1999
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 15 februari 2002 besloten op grond van artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening dat het goedgekeurde bestemmingsplan Mijnendienst e.o. 1999 onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het Mijnendienstcomplex en directe omgeving.
U kunt het onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan inzien vanaf 17 mei 2002 in het stadhuis bij de afdeling Bouwen en Wonen, tweede etage.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van

- Eikenlaan 19, voor het kappen van 1 den achter de woning;
- Eikenlaan 21, voor het kappen van 1 conifeer achter de woning. Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk vóór donderdag 23 mei 2002 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- VVE De Keizerskroon voor Bungalowpark De Keizerskroon, voor het kappen van 11 populieren langs de weg. Het gaat om een kapvergunning met een herplantverplichting.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk, tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning, indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt de stukken inzien bij de Milieudienst.

Verordening bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Raad in zijn vergadering van 5 april 2000 heeft besloten tot vaststelling van de verordening waarin de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Den Helder zijn geregeld.
De verordening kunt u inzien tot 30 mei 2002 bij het Centraal Informatiepunt in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur, donderdags tot 19.30 uur.

DEN HELDER, 16 mei 2002.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

« terug

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 20 Den Helder '
Lees ook