Gemeente Den Helder

30-07-2002
Openbare kennisgevingen week 31
Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-De Keizerskroon 78, voor het plaatsen van een kap op de recreatiewoning (ontvangen 15 juli 2002);

-Middelzand 2411, voor het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (ontvangen 15 juli 2002);
-Luchthavenweg 6a, voor het plaatsen van een transformatorstation bij het stationsgebouw (ontvangen 15 juli 2002);

-Berkenlaan 2, voor het wijzigen van de kap van de woning(ontvangen 17 juli 2002);

-Boterzwin 2128, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 17 juli 2002);

-Zuidstraat 86, voor het verbouwen van het winkelpand annex woonhuis (ontvangen 17 juli 2002);

-Van Foreestweg 11, voor het bouwen van een woning (ontvangen 18 juli 2002);

-Duinroosstraat 30, voor het bouwen van een garage achter de woning (ontvangen 18 juli 2002);

-Brakkeveldweg 72, voor het bouwen van een berging achter de woning (ontvangen 18 juli 2002);

-Doorzwin 5350, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (ontvangen 18 juli 2002);
-Sternstraat 52, voor het bouwen van een berging achter de woning (ontvangen 19 juli 2002);

-Malzwin 1402, voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 22 juli 2002);

-Meester J. de Vriesstraat 15, voor het bouwen van een garage bij de woning (ontvangen 22 juli 2002);

-Meester J. de Vriesstraat 17, voor het bouwen van een garage bij de woning (ontvangen 22 juli 2002);

-Waterkeringsweg 30a, voor het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie (ontvangen 23 juli 2002);

-Javastraat 23, voor het bouwen van een opslagruimte (ontvangen 25 juli 2002);

-Scheldestraat 8-10, voor het bouwen van een opslagruimte (ontvangen 25 juli 2002);

-Texelstroomlaan, hoek Eendrachtstraat, voor het plaatsen van een verenigingsgebouw (semi-permanent) (ontvangen 26 juli 2002). Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-Doorzwin 4172, voor het plaatsen van een berging achter de woning (verzenddatum 22 juli 2002);

-Vogelzand 4246, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 24 juli 2002).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Het Nieuwe Diep 8, voor het restaureren van het hoofdgebouw K.I.M. Willemsoord (verzenddatum 22 juli 2002);

-Doorzwin 2717, voor het uitbreiden van de woning met een zolderverdieping (verzenddatum 22 juli 2002);

-Joubertstraat 66, voor het optrekken van de achtergevel en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 22 juli 2002);

-Prins Willem-Alexandersingel 124, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 22 juli 2002);

-Kruiszwin 5211, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 22 juli 2002);

-Mercurius 17, voor het maken van een dakterras op de uitbouw aan de voorzijde van de woning (verzenddatum 24 juli 2002);
-Mercurius 16, voor het maken van een dakterras op de uitbouw aan de voorzijde van de woning (verzenddatum 24 juli 2002);
-Bassingracht 170, voor het maken van een extra verdieping op de woning (verzenddatum 24 juli 2002);

-Steengracht 10, voor het maken van een extra verdieping op de woning (verzenddatum 24 juli 2002);

-Soembastraat 28, voor het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 24 juli 2002);
-Langevliet 91, voor het renoveren van het activiteitencentrum Zeldenrust (verzenddatum 24 juli 2002);

-Rembrandtstraat 4b, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 24 juli 2002);

-Sportlaan 45, voor het bouwen van een serre aan de woning (verzenddatum 24 juli 2002);

-Kerkgracht 30 en 31, voor het verbouwen, uitbreiden en renoveren van de woning annex kantoorpand (verzenddatum 24 juli 2002);
-Jekerstraat 30, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 24 juli 2002);

-Mercurius 15, voor het maken van een dakterras op de uitbouw aan de voorzijde van de woning (verzenddatum 25 juli 2002);
-Boterzwin 3476, voor het uitbreiden en aanpassen van het wijksteunpunt (verzenddatum 25 juli 2002);

-Vlietstraat 7, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 25 juli 2002).
Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

1. Het Nieuwe Werk 55, voor het plaatsen van een (tweede) windturbine;


2. Texelstroomlaan, hoek Eendrachtstraat, voor het plaatsen van een verenigingsgebouw (semi-permanent);


3. Texelstroomlaan 128 - 130 (winkelcntrum Falga), voor het herindelen en uitbreiden van het winkelpand en passage;

4. Celebesstraat 18, voor het uitbreiden van de woning;
5. Vogelzand 2230, voor het uitbreiden van de woning;
6. Noordzeestraat 68, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning/realiseren van een kantoorruimte;

7. Van Galenstraat 96, voor het maken van een extra verdieping op de woning;

8. Doggersvaart 21, voor het bouwen van een serre aan de woning;
9. Middelzand 5513, voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning;

10. Kruiszwin 2244, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning;
11. Malzwin 2510, voor het plaatsen van een tuinhuisje naast de woning.
Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van de volgende vrijstellingsmogelijkheden:

-ad 1: het bepaalde in artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

-ad 2: het bepaalde in artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

-ad 3 t/m 8: het bepaalde in artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

-ad 9: het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, lid 3 onder f van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening (1994);
-ad 10: het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, lid 3 onder a van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening (1994);
-ad 11: het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, lid 2 onder e, lid 2, van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u die vanaf vrijdag 2 augustus 2002 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
De bouwplannen liggen gedurende deze termijn ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenverordening 1990

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen voor het restaureren van de voorgevel van de woning Janzenstraat 78.
Dit verzoek met ingang van 2 augustus 2002 gedurende 2 weken ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 09.00 uur tot 14.00 uur. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Bestemmingsplannen Doggersvaart/Julianadorp

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 22 februari 2002 het raadsbesluit van 4 juli 2001 tot het vaststellen van het bestemmingsplan: Doggersvaart 2000 gedeeltelijk goedgekeurd. Het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling voor de invulling van een klein woongebied langs de Doggersvaart. Een deel van het plan is buiten de goedkeuring gebleven in verband met het ontbreken van de motivering op de ingebrachte zienswijzen.
Met ingang van 1 juni 2002 is het plan onherroepelijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 16 april 2002 het raadsbesluit van 30 januari 2002 tot het vaststellen van het bestemmingsplan: Julianadorp 2000 (gedeeltelijk) goedgekeurd. Dit goedgekeurde bestemmingsplan maakt de ontwikkelingen van recreatiewoningen en woningen mogelijk in een gebied gelegen langs de Zanddijk en de Van Foreestweg.
Met ingang van 29 juni 2002 is het plan onherroepelijk geworden.

De bestemmingsplannen liggen ter inzage in het stadhuis (afdeling Bouwen en wonen, tweede etage) op werkdagen van 09.00 uur tot 14.00.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- Prins Willem Alexandersingel 96, voor het kappen van 1 conifeer, achter de woning;

- Vogelzand 2409, voor het kappen van 1 populier, achter de woning. Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 8 augustus 2002 indienen bij het college van Burgemeester en eethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor:
- Sparrenstraat 40, voor het kappen van 1 den, achter de woning;
- Louisehof t/o nr 47, voor het kappen van 2 populieren, op de openbare weg;

- Jonkerstraat 38, voor het kappen van 3 coniferen, achter de woning. Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

DEN HELDER, 1 augustus 2002.
drs. R.P. Waltmann, loco-burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.
« terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare kennisgevingen week 31 Den Helder '
Lees ook